Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaeth Addysg Seicoleg

Gwasanaeth Addysg Seicoleg

Mae llawer o blant yn cael problemau o ran datblygu a dysgu ar ryw adeg yn ystod eu bywyd. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gwella gyda chymorth teulu, ysgol a ffrindiau. Gall y seicolegydd addysg gynnig gwasanaeth ychwanegol os yw ysgolion neu deuluoedd yn cael trafferth helpu plentyn i wella. Asesu anghenion y plant hyn yw ein swydd ni a rhoi cyngor i’w rhieni/ gwarchodwyr, ysgol neu’r Cyngor ynghylch y ffordd orau i’w helpu nhw.

Mae gan bob ysgol gymorth seicolegydd addysg – sef arbenigwr ar sut mae plant a phobl ifanc yn datblygu a dysgu. Maen nhw’n cynnig cyngor asesu a chymorth i rieni ac athrawon a phobl ifanc. Dim ond â chymeradwyaeth rhiant / gofalwr y mae seicolegwyr addysg yn gweithio â phlant ifanc.

Os yw'r rheini / gofalwyr yn pryderu p’un a oes gan eu plentyn anghenion addysgol arbennig ai peidio, yna dylent, yn y lle cyntaf, siarad â’r Cydlynydd Anghenion Addysgu Arbennig yn yr ysgol neu’r lleoliad cyn-ysgol. Os bydd yr anawsterau’n parhau, bydd y Cydlynydd AAA, gyda chaniatâd y rhieni, yn rhoi gwybod i’r gwasanaeth seicoleg. Os yw rhiant i blentyn ifanc iawn yn pryderu, fe’i cynghorir i gael trafodaeth â’r ymwelydd iechyd neu feddyg dynodedig.

Mae seicolegwyr addysg fel arfer yn asesu plentyn yn yr ysgol. Maen nhw’n gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd, a all gynnwys:

  • cael trafodaeth amdano gyda’u rhieni/gofalwyr, athrawon ac eraill sy’n ei adnabod yn dda.
  • arsylwi ar y plentyn yn yr ystafell ddosbarth neu’r iard chwarae.
  • adolygu’r gwaith y mae wedi bod yn ei wneud yn y dosbarth.
  • siarad â’r plentyn.
  • profi i wirio sgiliau’r plentyn a/ neu ei ddatblygiad deallusol.

Gall y seicolegydd plant weld sut y mae’r plentyn yn ymateb i’r hyn a gymeradwyodd. Mae Seicolegwyr addysg yn cynnig awgrymiadau i rieni ynghylch sut y gallan nhw helpu datblygiad a dysgu eu plentyn.

Fel arfer mae’r cyngor y maen nhw’n ei gynnig i athrawon yn awgrymiadau am sut i wella dysgu neu ymddygiad y plentyn a ffyrdd i helpu’r plentyn ag anawsterau dysgu i ymdopi â’i waith yn y dosbarth.

Yr ysgol yw’r man gorau i drafod p’un a oes gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig. Byddant yn esbonio’r gweithdrefnau a’r dulliau gweithredu, os ydynt yn angenrheidiol, fydd yn helpu eich plentyn. Bydd yr ysgol yn esbonio beth yn union fydd yn digwydd yn ystod amrywiol gamau gweithdrefnau AAA.

Os ydych am wybodaeth bellach ynghylch y gwasanaeth addysg, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth cysylltu

Gwasanaeth Seicoleg Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Uned 5 Parc Busnes Triongl Pentrebach Merthyr Tudful CF48 4TQ

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?