Ar-lein, Mae'n arbed amser

Lleoli mewn ysgolion prif ffrwd

Mae gan blant ag AAA anawsterau dysgu neu anableddau sy'n ei gwneud dysgu’n anoddach iddynt na'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran. Efallai bydd angen help ychwanegol neu wahanol ar y plant hyn i'r hyn y mae plant eraill o'r un oedran yn ei gael.

Bydd angen help ychwanegol ar blant ag AAA oherwydd ystod o anghenion, megis:

  • anawsterau meddwl a deall, corfforol neu synhwyraidd
  • anawsterau emosiynol ac ymddygiad
  • anawsterau lleferydd ac iaith
  • sut y maent yn cysylltu ag eraill ac yn ymddwyn tuag atynt.

Bydd gan lawer o blant AAA o ryw fath rywbryd yn ystod eu haddysg.

Gall ysgolion a gwasanaethau eraill helpu'r rhan fwyaf o blant i oresgyn eu hanawsterau, ond bydd angen help ychwanegol ar rai plant am rywfaint o amser neu am eu holl gyfnod yn yr ysgol.

Adnabod anghenion plant

Mae lleoliadau addysg gynnar ac ysgolion yn gosod pwyslais mawr ar adnabod anghenion addysgol arbennig yn gynnar fel y gallant helpu plant mor gyflym â phosib.

Mae'r dull graddedig yn cydnabod bod plant yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol ac y gallant gael gwahanol fathau neu lefelau o AAA. Os penderfynwyd bod gan eich plentyn AAA gellir dod ag arbenigedd i'r ysgol i helpu gydag anawsterau plentyn.

Bydd yr ysgol yn dweud wrthych pan fyddant yn dechrau rhoi help i'ch plentyn oherwydd bod gan eich plentyn AAA. Mewn lleoliadau addysg gynnar gelwir yr help hwn yn Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar ac mewn ysgolion yn Gweithredu gan yr Ysgol.  Efallai mai dim ond am gyfnod byr y bydd angen help ar eich plentyn trwy'r dull graddedig neu efallai bydd angen help am lawer o flynyddoedd, trwy gydol ei addysg efallai.

Mae athro eich plentyn yn gyfrifol am weithio gyda'ch plentyn o ddydd i ddydd ond fe allai benderfynu cofnodi'r camau neu’r help ar gyfer eich plentyn mewn Cynllun Addysg Unigol (CAU).

Bydd y CAU yn dweud:

  • pa help arbennig sy'n cael ei ddarparu
  • pa mor aml y bydd eich plentyn yn cael yr help
  • pwy fydd yn darparu'r help
  • beth yw targedau eich plentyn
  • sut a phryd y bydd cynnydd eich plentyn yn cael ei asesu
  • pa help y gallwch chi ei roi i'ch plentyn gartref.

Dylai athro eich plentyn drafod y CAU gyda'ch plentyn os yw’n bosibl.

Mae Cod Ymarfer AAA (gweler y ddolen isod) yn glir iawn ynglŷn â phwysigrwydd cydweithio rhwng lleoliadau addysg gynnar, ysgolion, Awdurdodau Lleol a rhieni.

Cysylltwch â Ni