Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cefnogi plant dawnus

Plant Mwy Galluog a Thalentog ym Merthyr Tudful

Yng Nghymru gelwir disgyblion dawnus yn “Fwy Galluog a Thalentog”. Yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru mae:

“angen cyfleoedd estynedig arnynt ar draws y cwricwlwm er mwyn datblygu’u galluoedd mewn un neu fwy o feysydd.  Gall tua 20% o boblogaeth yr ysgol fod yn 'fwy galluog' a gellid ystyried y 2% ar y brig yn ‘eithriadol’.”

Mae’n ddyletswydd ar bob ysgol i ddiwallu anghenion ei holl ddisgyblion, waeth beth fo’u cryfderau a’u gwendidau.  Mae pob ysgol yn y fwrdeistref sirol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i adnabod plant mwy galluog a thalentog.  Mae gan bob ysgol aelod penodol o staff sy'n gyfrifol am hybu gweithgareddau a rhaglenni i'r rheini y mae angen eu herio y tu hwnt i brif gwricwlwm yr ysgol, yn y dosbarth ac ar ôl ysgol lle bo'n briodol.  Credir bod darpariaeth a chefnogaeth dda i ddisgyblion o'r fath yn sail gadarn i godi safonau ac ehangu cyfleoedd i'r holl ddisgyblion yn yr ysgol, waeth beth fo'u gallu.

Mae'r awdurdod lleol wedi annog darpariaeth i blant mwy galluog a thalentog mewn ysgolion trwy dynnu ynghyd staff o lawer o ysgolion gwahanol i dreialu rhaglenni da ac i rannu syniadau ac arfer da.

Gall galluoedd disgyblion mwy galluog a thalentog fod mewn gwahanol feysydd, gan gynnwys academaidd, creadigol ac artistig, chwaraeon, cymdeithasol ac arweinyddiaeth, a gall gwybodaeth sy'n arwain at adnabod y gallu hwnnw ddod gan yr ysgol, y rhieni a'r gymuned ehangach.

Mae rhieni'n bartneriaid hanfodol yn addysg pob plentyn.  Dylai unrhyw riant sy'n teimlo bod gan eu plentyn gryfderau arbennig siarad â’r athrawon yn ysgol eu plentyn.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y