Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllun Strategaeth Cymraeg mewn Addysg

 • Gweledigaeth

Mae’r Iaith Gymraeg yn elfen allweddol o agenda Cydraddoldeb y Cyngor. Mae’r Cyngor yn hyrwyddo ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg drwy gadw at yr Egwyddorion Arweiniol canlynol:

 • Mae hawl gan unigolion i ddelio â ni yn y Gymraeg
 • Rhaid gosod y Gymraeg i gael ei darllen yn gyntaf (ar y chwith neu uwch ben y Saesneg).
 • Hawliau ieithyddol i’r staff
 • Mae ansawdd y gwasanaeth ac agwedd gadarnhaol yn bwysig
 • Rhaid i ni gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg er mwyn rhoi’r dewis o iaith
 • Caiff manteirion addysg ddwyieithog eu hyrwyddo
Gweledigaeth yr Iaith Gymraeg ar gyfer Merthyr Tudful

Bydd yr Egwyddorion Arweiniol hyn yn cefnogi’r Cyngor wrth gyflenwi’r Weledigaeth Iaith Gymraeg ganlynol ar gyfer Merthyr Tudful:

“Man sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ac yn trin yr iaith Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb.”

Caiff hyn ei gyflawni drwy allugoi ac annog:

 • Darpariaeth eang o addysg cyfrwng Cymraeg ledled y Fwrdeistref Sirol.
 • Cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith, yn y cartref ac wrth hamddena.
 • Y cysyniad fod iaith yn sgil bywyd, sy’n cyfoethogi bywydau’r rheini sy’n eu defnyddio nhw.
 • Pobl ledled y Fwrdeistref Sirol i deimlo balchder yn eu hiaith a’r hyder i’w defnyddio hi.

Mae’r delfrydau hyn yn fwriadol ymestynnol – ni fyddant yn cael eu cyflawni dros nos, eithr dros y tymor hir. Ein gweledigaeth ni yw annog newid diwyllianol yn y modd y caiff y ddwy iaith eu canfod yn y Fwrdeistref Sirol hon. Rydym am wneud gwahaniaeth.”

Bydd y Cyngor yn dilyn yr Egwyddorion Arweiniol hyn ac yn gweithio tuag at gyflawni’r Weledigaeth hon drwy ein rôl fel arweinydd cymunedol, darparydd gwasanaeth, comisiynydd a chyflogwr sy’n gweithio mewn partneriaieth drwy, ac â’n rhanddeiliaid yn y Fwrdiestref Sirol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gweithio drwy’r fforwm cyfrwng Cymraeg a phartneriaid eraill i ysgogi twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg fel y dangosir gan y canlynol gan yr awdurdod Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y