Ar-lein, Mae'n arbed amser

Derbyn gofal

Bod yn blentyn sy’n derbyn gofal

Mae 'plant sy’n derbyn gofal' yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio plant a phobl ifanc dan ofal yr Awdurdod Lleol – plant y disgrifir yn aml fel ‘mewn gofal'.

Mae llawer o resymau pam y mae plant a phobl ifanc yn dod yn blant sy’n derbyn gofal. Mae pob achos yn wahanol, weithiau ni all rhieni ofalu am eu plant neu efallai bod angen gwasanaethau arbenigol na ellir eu darparu yn y cartref.

Os na all plentyn aros gartref yn byw gyda’i rieni gallai perthynas/ffrind neu ofalwyr maeth ofalu amdano neu efallai byddai angen gwasanaethau arbenigol mewn lleoliad preswyl.

Mae’n bosibl y bydd angen i blant dderbyn gofal am gyfnod byr yn unig cyn dychwelyd at eu teulu, ond weithiau mae’r trefniant yn fwy parhaol.

I helpu i benderfynu ar y cynllun priodol i’r plentyn a’i deulu byddwn yn cynnal asesiad a fydd yn cynnwys barn y plentyn a’r rhieni.

Beth yw cynllun gofal?

Bydd cynllun gan bob plentyn sy’n derbyn gofal. Mae dyletswydd arnom i lunio cynllun ysgrifenedig i blentyn rydym yn argymell ei fod yn derbyn gofal, sef cynllun gofal. Rhaid i bob cynllun gael ei ysgrifennu mewn ymgynghoriad â’r plentyn, rhieni a phobl ac asiantaethau pwysig eraill ym mywyd y plentyn.

Mae’r cynllun gofal yn esbonio’r hyn rydym yn ei wneud i gefnogi anghenion y plentyn o ran trefniadau cyswllt, iechyd addysg, crefydd, diwylliant a diddordebau. Bydd copi ar gael i’r plentyn, rhieni a gofalwyr maeth er mwyn i bawb fod yn glir.

Adolygir cynllun gofal yn rheolaidd mewn ymgynghoriad â’r plentyn, ei rieni a’r holl weithwyr proffesiynol sydd ynghlwm wrth ofal y plentyn er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi anghenion y plentyn.

Beth yw gweithiwr cymdeithasol?

Caiff gweithiwr cymdeithasol ei ddyrannu i bob plentyn neu berson ifanc sy’n derbyn gofal. Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn gweithio gyda’r plentyn a’i deulu i gyflawni’r cynllun gofal.

  • Bydd yn ymweld â’r plentyn yn rheolaidd ac yn darparu manylion cyswllt er mwyn bod yn hawdd cysylltu ag ef/hi.
  • Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn sicrhau bod gan bob plentyn gopi o’r Pecyn Gwybodaeth am Blant sy’n Derbyn Gofal.
  • Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn gwrando ar ddymuniadau a theimladau’r plentyn.
  • Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn sicrhau y caiff anghenion y plentyn eu diwallu.
  • Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn esbonio’r cynllun gofal i’r plentyn ac yn trafod yr hyn fydd yn digwydd yn y dyfodol.

Gofal Maeth

Lleoliad teulu neu faethu yw pan fo teulu arall yn gofalu am berson ifanc. Mae gofalwyr maeth yn bobl sy’n dymuno gofalu am blant a phobl ifanc. Cyn i ni gytuno i alluogi unrhyw un i faethu rydym yn cynnal ymholiadau gofalus amdanynt.

Mae ein tudalennau Maethu yn rhoi rhagor o wybodaeth am ofal maeth.

Eich hawliau fel plentyn neu berson ifanc

Mae hawliau gan bob plentyn a pherson ifanc. Ynghlwm wrth yr hawliau hyn mae dewisiadau yn ogystal â chyfrifoldebau. Mae o hyd yn gyfrifoldeb ar rywun i’ch helpu i gadw’n ddiogel ac yn iach.

Gofal yn y dyfodol

Daw gorchymyn gofal i ben yn awtomatig pan rydych yn 18 oed. Ni fydd yn rhaid i chi ddychwelyd i’r llys ar gyfer hyn. Fodd bynnag rhaid i wasanaethau arbenigol barhau i gynnig i’ch helpu, er enghraifft i ddod o hyd i rywle i fyw hyd nes eich bod yn 21 oed.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?