Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gofal Plant - Gwasanaethau i warchodwyr plant

A oes gennych ddiddordeb mewn bod yn warchodwr plant?

Fyddech chi'n hoffi:

 • Gofalu am blant a chynnig amgylchedd hapus ac ysbrydoledig iddyn nhw?
 • Cael gyrfa gwerth chweil a manteisio ar lwfansau treth hael?
 • Gweithio yn eich cartref eich hun a gwneud rhywbeth yr ydych wir yn ei fwynhau?
 • Dechrau eich busnes eich hun a derbyn cymorth gyda'r costau sefydlu?

Os mai BYDDWN yw'r ateb yna gall gyrfa fel gwarchodwr cofrestredig fod yn ddelfrydol i chi.

 

Dechrau arni

I fod yn warchodwr cofrestredig bydd angen i chi gwrdd â'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gwarchodwyr Plant. Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) sy'n gyfrifol am gofrestru ac arolygu gwarchodwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â'r safonau.

Sut ydw i'n cofrestru?

 • Rhaid i chi fynychu sesiwn briffio ar warchod.  Mae'r sesiwn hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am fod yn warchodwr plant.  Mae dyddiadau sesiynau ar gael gan Nicola Lent.
 • Archebwch gopi o Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gwarchodwyr Plant a phecyn gwneud cais i fod yn warchodwr gan AGGCC.
 • Cwblhewch eich cwrs Cyflwyno Ymarfer Gwarchod a'ch cwrs cymorth cyntaf am ddim (cyn i chi gael eich cofrestru).
 • Ewch i sesiwn mentora NCMA am gymorth ar sut i ysgrifennu eich polisïau a gweithdrefnau a fydd yn eich helpu i gwblhau rhan un a dau o'r ffurflen gais AGGCC.
 • Dychwelwch ddau ran eich ffurflen gais AGGCC, ynghyd â datganiad meddygol, ffurflen Gwasanaethau Cymdeithasol a ffurflenni gais Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB)
 • Cewch archwiliad cartref AGGCC a chyfweliad person addas, yn seiliedig ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol yng Nghymru.

Pa gefnogaeth gawn i?

Fel gwarchodwr plant newydd yng Nghymru fe allech dderbyn:

 • Help ar gyfer eich cwrs ICP
 • Cwrs Cymorth Cyntaf am ddim
 • Grant cychwyn gan yr Adran Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant sy'n cynnwys Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus am ddim am flwyddyn a phecyn cymorth 'Tool of the Trade'.
 • Mynediad at gymorth busnes gan NCMA am flwyddyn
 • Aelodaeth blwyddyn o NCMA AM DDIM

Nodwch y byddai angen cyflawni cytundeb ag Adran Blynyddoedd Cynnar yr Awdurdod Lleol i gael mynediad at y gefnogaeth a'r hyfforddiant uchod.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni