Ar-lein, Mae'n arbed amser

Grwpiau a chymorth rhieni

Gall eich rôl fel rhiant fod yn anodd ac yn heriol ond eto’n un o’r rhai mwyaf boddhaus. Ein nod yw sicrhau bod gan y rheini a chanddynt gyfrifoldebau rhiant y sgiliau a’r hyder angenrheidiol a’u bod yn cymryd rhan weithredol mewn cefnogi datblygiad corfforol, emosiynol/cymdeithasol ac addysgol eu plant er mwyn i’r teulu allu byw bywydau cadarnhaol ac ystyrlon.

Mae’r Gwasanaeth Cynnal Rhieni ar gael i roi cyngor, cymhorthion, gwybodaeth ac arweiniad ar amryw agweddau ar ddatblygiad eich plentyn. Trwy gefnogaeth grŵp ac un-i-un rydym yn trafod ystod o dopigau wedi’u hanelu at helpu rhieni plant a phobl ifanc 0-16 oed.

Ymhlith y topigau rydym yn eu trafod mae:

Cyfathrebu

Bydd rhieni’n dysgu sut i gyfathrebu’n effeithiol â’u plant. Boed yn fabi sy’n crio o hyd, plentyn 4 blwydd oed sy’n grwgnach o hyd neu arddegwr maent yn cael brwydrau gweiddi â nhw o hyd, bydd y gwasanaeth cynnal rhieni’n rhoi technegau i helpu rhieni a gofalwyr gyda’u sefyllfa. Bydd grwpiau’n datblygu dulliau nad ydynt yn ormesol o ymateb yn ogystal â thechnegau rheoli straen i helpu rhieni i gadw eu tymer a’u rheolaeth. Mae cyfathrebu rhwng rhieni hefyd yn bwysig a rhaid iddynt gyflwyno safbwynt unedig er mwyn darparu gofal cyson ac effeithiol.

Disgyblaeth

Fel rhieni rydym am i blant ddysgu o’u camgymeriadau yn hytrach na’u hailadrodd. Y peth naturiol i’w feddwl yw eu hanfon i’r gornel ‘amser allan’ neu’u hystafell wely i ‘feddwl am beth maen nhw wedi’i wneud’. Fodd bynnag dydyn nhw ddim pob tro’n gwneud hyn ac maen nhw’n mynd i barhau â’r un ymddygiad er gwaethaf y gosb. Sut felly mae disgyblu’ch plentyn mewn ffordd gadarnhaol? Bydd dysgu’r technegau disgyblaeth gadarnhaol gorau yn rhan o’r gwasanaeth fydd ar gael gan y tîm Cynnal Rhieni. Gall Gweithwyr Cynnal Rhieni hefyd helpu rhieni i sefydlu rheolau a chanlyniadau tŷ.

Ffiniau

Rhaid i rieni osod ffiniau gyda’u plant. Gall hyn gyfeirio at sut mae plentyn bach yn dweud ei ddweud o hyd gyda’r gair ‘na’, arddegwr sy’n gwrthod mynd i’r sgol neu wisgo gwisg ysgol. Rhaid i rieni sefydlu rheolau a chanlyniadau i gadw eu plentyn rhag gwneud camgymeriadau a chymryd rhan mewn gweithgareddau peryglu.

Am ragor o wybodaeth ac i weld rhestr lawn o’r Rhaglenni sydd ar gael, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynnal Rhieni Lleol ar 01685 724720 neu fel arall ewch i’n gwefan www.thinkfamilyparenting.org.uk

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni