Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pobl Ifanc Cyngor a Gwybodaeth

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful wedi cael ei ailstrwythuro’n ddiweddar, fel y mae pob adran arall CBSMT. Roedd y broses yn cynnwys llawer o werthuso ac ymgynghori â defnyddwyr gwasanaethau, y cyhoedd a staff. Mewn ymateb i hyn gwnaed nifer o newidiadau i strwythur y gwasanaeth ieuenctid a lleoliad y gwasanaethau a ddarperir.

Efallai mai’r newid mwyaf nodedig fu cau canolfannau ‘rhan amser’ ac agor ‘hybiau’. Golyga hyn fod gwasanaethau’n fwy canolog bellach mewn lleoliadau daearyddol penodol yn hytrach na sawl clwb ar draws y fwrdeistref oedd ar agor unwaith neu ddwy yn y nosweithiau pob wythnos. Mae’r hybiau ym Mhen-y-dre (Gogledd), Georgetown (Tref/canol) a’r Willows (De) a chlwb bechgyn a merched Treharris (De). Mae gwasanaethau’n amrywio o sesiynau galw heibio, StreetGames, sesiynau cyngor/arweiniad a sesiynau nos sydd ar gael ar bob safle trwy’r wythnos (mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy gysylltu â’r swyddog sy’n gyfrifol am bob hwb/rhaglen).

Mae gwasanaethau eraill megis Tîm Ieuenctid ar y Stryd sy’n darparu gwasanaethau a chefnogaeth ymatebol i bobl ifanc ar draws y fwrdeistref, dydd Llun i ddydd Sadwrn, yn ymateb i anghenion a nodir gan ddefnyddwyr gwasanaethau, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill gan gynnwys Awdurdod Heddlu De Cymru, Cymunedau yn Gyntaf a’r bwrdd iechyd lleol.

Yn y strwythur newydd mae tîm cyflogadwyedd y gwasanaeth Ieuenctid yn cynnig cefnogaeth ymatebol, hyblyg i bobl ifanc (16-25 oed) i wella sgiliau/lefelau cyflogadwyedd, gan ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i greu/diweddaru CV, sgiliau chwilio am swyddi, llenwi ffurflenni cais, ffug gyfweliadau/adborth ar dechneg cyfweliad a mynediad at hyfforddiant a chymwysterau sy’n gysylltiedig â chyflogaeth. Mae’r tîm hefyd yn gweithio gyda Gyrfa Cymru, ‘cydlynydd pobl nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET)’ y fwrdeistref a phartneriaid eraill i dracio a chefnogi pobl ifanc (16+) sydd mewn peryg o ddod yn NEET (heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant).

Yn sgil pwysigrwydd ymagwedd ataliol at bobl yn dod yn NEET er mwyn iddynt archwilio a mwynhau bywydau actif a chyflawn, mae Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful yn arwain gwaith ar draws yr holl wasanaethau.

Bydd y rôl yn cefnogi pobl ifanc (cyn ac ôl 16 oed) cyn ac ar ôl gadael addysg amser llawn i nodi opsiynau addysg/hyfforddiant pellach a chyflogaeth, cynllunio ar gyfer datblygiad yn y dyfodol a chael cefnogaeth angenrheidiol wedi’i theilwra i anghenion unigol er mwyn uchafu cyrhaeddiad addysgol a chodi lefelau cyflogadwyedd unigolion a nodir gan Gyrfa Cymru a’r cydlynydd NEETS.

Mae’r gwasanaeth ieuenctid hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chanolfan Soar, darpariaeth ieuenctid Gymraeg i bobl ifanc 11-25 oed - mae’n darparu ar gyfer pobl ifanc sy’n rhugl yn y Gymraeg a dysgwyr Cymraeg ifanc.

Mae’r darpariaethau Cymraeg hefyd yn darparu clybiau cinio ar draws y fwrdeistref. Mae’n darparu gweithgareddau oddi ar y safle, rhaglenni achrededig, fforymau ieuenctid, gweithdai iechyd, gweithgareddau corfforol, gweithgareddau diwylliannol a sesiynau gwybodaeth.

Mae partneriaid yn cynnwys Canolfan Soar, Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful, Street Games, Bwrdd Clwstwr, Rhydywaun, Pen-y-dre, Cyfarthfa, Afon Taf a Bishop Hedley.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni