Ar-lein, Mae'n arbed amser

Prosiectau Ieuenctid Gwirfoddoli

Gwobr Dug Caeredin

Mae Gwobr Dug Caeredin yn rhaglen wirfoddol, anghystadleuol o weithgareddau ymarferol, diwylliannol ac anturus wedi ei chynllunio i gefnogi datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc 14 - 25 oed, waeth beth fo'u rhyw, cefndir neu eu gallu.

Mae'r Wobr yn ceisio herio pobl ifanc i brofi gweithgareddau newydd a dod yn rhan o'u cymunedau lleol.  Mae ei raglen o weithgareddau'n darparu patrwm strwythuredig ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol.

Caiff y Wobr ei rhannu'n 3 lefel yn dibynnu ar oedran ac mae ar gael i bobl ifanc 14 oed a hŷn.

Nid oes cyfyngiad amser ar gyfer cwblhau rhaglen Gwobr Dug Caeredin.  Cyn belled â bod y rhai sy'n cymryd rhan dan 25 oed pan fyddant wedi cwblhau'r holl weithgareddau yn eu rhaglen, mae ganddynt y rhyddid i weithio ar gyflymder y maen nhw'n gyfforddus ag ef er mwyn cyflawni eu Gwobr.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan yn rhaglen Gwobr Dug Caeredin mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid trwy gydol y Fwrdeistref Sirol.

Os hoffech gymryd rhan neu os oes arnoch eisiau gwybodaeth bellach, cysylltwch â Thîm Datblygu Dug Caeredin:

Canolfan Addysg Cymunedol Pen-y-Dre
Campws Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre
Gurnos
Merthyr Tudful
CF47 9BY

Ffôn:  01685 725098

Gwobrau Cyrhaeddiad Ieuenctid

Mewn partneriaeth gyda Youth Cymru mae Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr

Tudful yn rhoi cyfle i bobl ifanc ennill gwobrau sydd wedi eu cynllunio i alluogi datblygu ac achredu dysgu pobl ifanc.  Mae'r gwobrau hyn, sy'n achrededig gan y Rhwydwaith Datblygu ac Achredu Cynlluniau Gwobrwyo (ASDAN), yn seiliedig ar sgiliau a diddordebau pobl ifanc ac yn cydnabod cyflawniad o fewn fframwaith o lefelau e.e efydd, arian, aur a phlatinwm.  Mae'r rhaglenni hyn ar gael i bobl ifanc 14 oed a hŷn.

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod lefel y cyfrifoldeb a'r sgil y mae'r bobl ifanc yn ymgymryd â nhw o fewn darpariaethau lleol i ieuenctid wrth gymryd rhan mewn, neu ddatblygu, gweithgareddau a phrosiectau iddyn nhw eu hunain.  Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau effeithiol o ran cyfathrebu a meithrin tîm, rheoli prosiect a sgiliau trefnu, gyda phob un ohonynt yn ychwanegu at eu dysgu ffurfiol.

I'r rhai dan 14 oed, mae'r gwobrau canlynol ar gael sy'n gallu arwain at raglenni llawn Gwobrau Cyrhaeddiad Ieuenctid.

Yr Her Ieuenctid

Rhaglen 30 awr yn cynnwys 5 gweithgaredd 6 awr gydag elfen ganolog o asesiad gan gyfoedion gyda chefnogaeth Gweithiwr Grŵp Gwobr.  Mae annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn ganolog i'r lefel gyntaf hon.

 

Yr Her Ieuenctid Ychwanegol

Gellir defnyddio'r rhaglen hon fel datblygiad o'r Her Ieuenctid neu gall person ifanc sy'n gallu dangos y gallu i helpu i drefnu fynd yn syth i'r rhaglen.