Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cefnogi Pobl

Rhaglen Cefnogi Pobl

Cefndir

Cafodd y Rhaglen Cefnogi Pobl ei sefydlu yn 2003 yn dilyn budd-dal tai trawsnewidiol. Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn comisiynu Gwasanaethau Cefnogi mewn Perthynas â Thai ar gyfer y rheini sydd mewn angen am dŷ. Mae gwasanaeth Cefnogi Pobl yn helpu i wella iechyd pobl ac yn rhoi gwell mynediad at wasanaethau i bobl sy’n agored i niwed ac yn helpu pobl i gyrraedd gwir annibyniaeth, dewis a rheolaeth dros eu bywydau drwy ddarparu cefnogaeth i helpu pobl i fyw yn fwy annibynnol.

Cefnogaeth sy’n berthnasol i Dai

Gall cefnogaeth sy’n berthnasol i dai gynnwys gweithgareddau fel:

 • cymorth wrth sicrhau diogelwch a diogeliad yr eiddo
 • cymorth wrth reoli mynediad at yr eiddo
 • cymorth wrth drefnu gwasanaethu ac atgyweirio teclynnau
 • Trefnu addasiadau i ymdopi ag anabledd
 • cymorth wrth drefnu a gwneud trefniadau ar gyfer cynnal a chadw a thrwsio mân bethau yn y tŷ
 • cymorth i ddefnyddio teclynnau’r cartref yn ddiogel
 • cymorth wrth ddelio ag anghydfodau a chyfathrebu ag eraill yn briodol
 • cymorth o ran cyllidebu, gwneud y mwyaf o’r incwm a rheoli ymrwymiadau ariannol
 • cymorth wrth drefnu mynediad at help proffesiynol e.e. Meddyg Teulu / Gwasanaethau Cymdeithasol
 • help i ddatblygu sgiliau bywyd bob dydd a’u haddysgu
Gwasanaethau Cymorth sydd Ar Gael

Mae Cefnogi Pobl yn ariannu dau gategori o gefnogaeth yn bennaf; Llety â Chymorth a Chymorth fel y bo’r Angen. Mae Cefnogi Pobl yn cefnogi pobl ag amrywiol anghenion gan gynnwys:

 • Y digartref
 • Cam-drin domestig
 • Iechyd Meddwl
 • Pobl Ifanc
 • Anableddau Dysgu
 • Pobl Hŷn
Pwynt Mynediad Sengl

Er mwyn cael mynediad at unrhyw un o’r Gwasanaethau Cefnogi Pobl rhaid cwblhau cais ar gyfer y Pwynt Mynediad Sengl a’i ddychwelyd i’r tîm. Y Pwynt Mynediad Sengl yw’r unig fecanwaith cyfeirio at wasanaethau Cefnogi Pobl. Caiff y Pwynt Mynediad Sengl hefyd ei ddefnyddio fel modd o gasglu gwybodaeth ar gyfer cynllunio a chomisiynu gwasanaethau Cefnogi Pobl.

Cynllunio am wasanaethau

Caiff gwybodaeth ei chasglu o nifer o ffynonellau wrth gynllunio gwasanaethau Cefnogi Pobl. Mae hyn yn cynnwys data anghenion a gesglir drwy’r Pwynt Mynediad Sengl a gwybodaeth arall gan gynnwys data anghenion eraill, tueddiadau’r boblogaeth a newidiadau deddfwriaethol. Caiff gwasanaethau eu cynllunio drwy’r Grŵp Cynllunio Pobl a’u gosod allan yn y Cynllun Comisiynu Lleol blynyddol.

Cyd-destun rhanbarthol

Fel rhan o’r canllaw Cefnogi Pobl a gyflwynwyd ym mis Awst 2012, mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol wedi ei sefydlu rhwng Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Mae gan y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol drosolwg dros y cynlluniau comisiynu lleol ac yn cytuno ar gread y Cynllun Comisiynu Rhanbarthol sy’n gosod allan unrhyw flaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer gwariant Cefnogi Pobl. Y mae hefyd yn gyfrifol am fonitro cyfranogiad Gwasanaeth Defnyddwyr ledled y rhanbarth.

Cymryd rhan

Y ffordd orau o greu gwasanaethau ar gyfer unrhyw grŵp o gleientiaid yw cael tystiolaeth o’i anghenion. Y brif ffynhonnell o wybodaeth a gaiff ei defnyddio wrth gynllunio yw gwybodaeth anghenion y Pwynt Mynediad Sengl. Caiff y wybodaeth hon ei chasglu drwy gwblhau cyfeirio at y Cynllun Gweithredu Strategol a ffurflenni mapio anghenion. Ceir hefyd pro-forma ar gyfer cais prosiect, a gellir cwblhau honno a’i chyflwyno i’r Grŵp Cynllunio Cefnogi Pobl i wneud cais am arian.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y