Ar-lein, Mae'n arbed amser

Maethu Cyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tydfil

Maethu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Rhaid dod â llawer o blant a phobl ifanc ledled Merthyr Tudful i ofal yr Awdurdod Lleol. Mae gennym gyfrifoldeb i’w cadw’n ddiogel, trwy gydol y flwyddyn. Mae maethu yn rhan hanfodol o’r modd yr ydyn ni’n gwneud hynny, ond mae angen mwy o bobl sy’n byw ym Merthyr Tudful i ddod yn ofalwyr maeth a helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer pob plentyn.

Mae yna lawer o resymau am orfod rhoi plentyn i ofal maeth. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd plentyn wedi dioddef rhyw fath o drawma, trais neu gamdriniaeth, neu efallai ei fod wedi profi chwalfa, esgeulustod neu salwch o fewn y teulu.

Os oes lle yn eich cartref ac amser yn eich bywyd i ofalu am blentyn neu berson ifanc, yna gallai maethu fod yn gyfle perffaith i chi. Gallwch chi feithrin waeth beth fo’ch oedran, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ethnigrwydd, a chrefydd. Gallwch hefyd faethu os oes gennych chi anifeiliaid anwes, os ydych yn anabl, os oes gennych blant yn byw gartref, os ydych yn berchennog tŷ neu os ydych yn denant tŷ preifat neu gymdeithasol.

Pan ddewch yn ofalwr maeth gyda ni, byddwch yn derbyn pecyn hael sy’n cynnwys ffioedd a lwfansau cystadleuol, aelodaeth o gyfleusterau hamdden i’r teulu am ddim, mynediad i ddiwrnodau allan ac atyniadau am gostau is, gostyngiadau ar ystod eang o gynhyrchion a gwasanaethau, a chyfleoedd rhagorol i ddysgu a datblygu. At hynny, bydd gofalwyr maeth a gymeradwywyd i dderbyn ffi am eu maethu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, yn cael cymelldaliad o 50% tuag at eu bil Treth Gyngor flynyddol.

P’un a ydych yn newydd i faethu neu’n ofalwr profiadol sydd am drosglwyddo, byddem yn falch iawn pe baech chi’n dod yn rhan o deulu maethu Merthyr Tudful.

Gallwch ddarganfod rhagor am faethu drwy ymweld â’n gwefan merthyrtudful.maethucymru.llyw.cymru heddiw. Neu, gallwch ein ffonio ar 01443 425007 am sgwrs a chael atebion i’r cwestiynau allai fod gennych.