Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Er mwyn cyrchu’r elfen gofal plant o’r Cynnig, mae’n rhaid i rieni a gwarchodwyr:

 • •Fyw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig a byw yn barhaol yng Nghymru. Mae’n rhaid i’r ddau riant/cyplau sy’n cydfyw mewn teulu dau riant fod yn gweithio neu’r rhiant sengl mewn teulu un rhiant;
 • Ennill lleiafswm cyflog wythnosol sy’n cyfateb i 16 awr o’r Lleiafswm Cyflog Cenedlaethol (LlCC) (oddeutu £111 a £115 yn wythnosol yn ôl y LlCC a’r CBC.) O Fedi 2018, mae yna gyfyngiad incwm uwch o £100,000 y flwyddyn ar gyfer pob rhiant

Lle y mae rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd y rhiant sydd â’r brif warchodaeth yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd.) Lle y bydd rhieni yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant i fod yn rhiant arweiniol ar gyfer y Cynnig.

Bydd rhaid i rieni, gwarchodwyr, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw ar yr un aelwyd gwrdd â’r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy’n byw ar yr aelwyd allu manteisio ar y Cynnig.

Beth fydd yn digwydd os fydda i neu fy mhartner yn colli’n swyddi?

Os na fydd rhiant yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd mwyach, bydd cyfnod dros dro o esemptiad yn cael ei ddyfarnu am 8 wythnos lle y bydd modd iddynt barhau i dderbyn y Cynnig tra eu bod yn edrych am gyflogaeth arall.

Eithriadau i gymhwysedd

Bydd rhieni sydd i ffwrdd, dros dro o’r gweithle, naill ai o achos salwch neu absenoldeb dros dro (gan gynnwys cyfnod mamolaeth, cyfnod statudol o absenoldeb a rennir gan y rhieni neu absenoldeb yn sgil mabwysiadu) yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn y Cynnig gan yr ystyrir hwy i fod yn gyflogedig.

Lle y bydd un rhiant yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd a bod y rhiant arall yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn hwnnw’n parhau i allu derbyn y Cynnig:

 • Budd-dal analluogrwydd
 • Lwfans Gofalwyr
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credydau Yswiriant Cenedlaethol ar sail analluogrwydd i weithio neu alluogrwydd cyfyngedig i weithio

Ni fydd teuluoedd lle y bydd y ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu derbyn y Cynnig.

Teulu a gofalwyr sy’n ffrindiau (yr hyn sydd hefyd yn cael ei alw’n ofalwyr sy’n berthnasau) yw’r rheini sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn nad sy’n blentyn iddynt hwy oherwydd:

 • Nad oes gan y plentyn rieni neu nad yw’r rhieni’n gallu edrych ar ôl y plentyn;
 • Y byddai’n debygol y byddai’r plentyn yn cael ei edrych ar ei ôl gan yr awdurdod lleol o ganlyniad i bryderon ynghylch lles y plentyn

Gall gofalwyr sy’n berthnasau gyrchu’r cynnig os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf enillion, fod yn ‘gweithio,’ byw mewn ardal cynllun peilot a’u bod yn gofalu am blentyn sydd yr oed cywir i dderbyn y Cynnig.

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y