Ar-lein, Mae'n arbed amser

Am Y Maer Gwreiddiol

Y Cynghorydd Malcolm Colbran, Maer Merthyr Tudful 2023/2024

‘Y Cymro Anrhydeddus’ Malcolm yn faer Merthyr am yr eildro

Mae’r Cynghorydd Malcolm Colbran wedi ei ethol yn Faer Merthyr Tudful am yr eildro mewn tair blynedd ar ol i Covid-19 ei rwystro rhag cyflawni’r rol yn llawn yn 2021-22.

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ddydd Mercher 17 Mai 2023, cymerodd y cyn Ddirprwy Faer, y Cynghorydd Colbran, yr awenau oddi wrth y Cynghorydd Declan Sammon fel Dinesydd Cyntaf y Fwrdeistref Sirol.

Ar ôl cael ei fagu yn Hailsham, Sussex, symudodd Malcolm i Ferthyr Tudful i gymryd  Swyddfa Bost Bedlinog yn 2003. Mae wedi cynrychioli ward etholiadol Bedlinog ers 2017.

“Er y byddaf bob amser yn falch o fy ngwreiddiau yn Sussex, rwyf yr un mor falch o fod yn Gymro anrhydeddus a dinesydd o Ferthyr Tudful,” meddai. “Mae’r 20 mlynedd hynny wedi hedfan heibio, ac mae Merthyr Tudful bellach yn gyrchfan bwysig i dwristiaid sy’n denu ymwelwyr o bob rhan o’r byd i gyfleusterau fel Parkwood Outdoor, Dolygaer, BikePark Wales ac – yn fy ward fy hun – Canolfan y Summit Rock UK.

“Merthyr Tudful yw’r porth i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae Zip World ychydig dros ffin ym mwrdeistref sirol yn Rhondda Cynon Taf,” ychwanegodd Malcolm.

“Mae cynlluniau cyffrous ar y gweill ar gyfer ardal dreftadaeth Cyfarthfa, ac er y gallwn ni i gyd fod yn haeddiannol falch o orffennol Merthyr Tudful a’r rhan a chwaraeodd yn y Chwyldro Diwydiannol, rydym nawr yn edrych ymlaen at ddenu busnesau newydd a mwy o ymwelwyr a bod yn rhan o gynllun newydd, Chwyldro Gwyrdd.”

Cymar Malcolm ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2023-24 yw Nicola Bridges, a wasanaethodd hefyd fel ei Gymar y tro diwethaf.

Bydd dyletswyddau’r Maer newydd yn cynnwys cadeirio cyfarfodydd y cyngor llawn a chynrychioli’r awdurdod ar achlysuron ffurfiol a seremonïol ledled y fwrdeistref sirol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bydd hefyd yn croesawu ymwelwyr i Ferthyr Tudful ac yn mynychu ac yn cefnogi digwyddiadau a drefnir gan bobl a sefydliadau lleol.

Mae wedi dewis cefnogi dwy elusen leol: #4Tom, a sefydlwyd gan deulu Tomas David Smerdon o Fedlinog, a fu farw yn 2019 yn ddim ond 22 oed. Mae'r elusen yn helpu pobl ifanc eraill sy'n dioddef o orbryder, iselder, meddyliau hunanladdiad a chamddefnyddio sylweddau sy'n achosi problemau iechyd meddwl gyda sesiynau cwnsela a grwpiau cymorth; yr ail elusen yw Cyfeillion Greenfield, sy'n codi arian i ddarparu cyfleusterau ychwanegol i Ysgol Arbennig Greenfield.

Y Dirprwy Faer am y flwyddyn nesaf yw'r Cynghorydd John Thomas, aelod ward y Dref, a'i wraig Debbie fydd ei Ddirprwy Faeres. Mae John yn adnabyddus ym Merthyr Tudful fel  tafarnwr, dyfarnwr pêl-droed a rhedeg y llinell i Gynghrair Cymru, ac ar hyn o bryd yn berchennog busnes tacsis.

Os hoffech wahodd y Maer i ddigwyddiad, cysylltwch â mayoral@merthyr.gov.uk

 

Cysylltwch â Ni