Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyflwyno’r Mae'r Ieuenctid

Mae'r Ieuenctid newydd Merthyr Tudful yw Andrew Millar, 14 oed sydd yn fyfyriwr yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa.

Andrew yw 11eg Mae'r Ieuenctid y fwrdeistref sirol a chafodd ei urddo yn y Ganolfan Ddinesig yng nghynt, yr wythnos hon. Cyd-ddisgybl iddo yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Samee Furred yw’r Dirprwy Fae'r Ieuenctid.

Yn ei araith, amlinellodd Mae'r yr Ieuenctid ei dri addewid ar gyfer ei gyfnod yn y swydd. Ei addewid cyntaf oedd ‘annog a gwella sgiliau bywyd yn y cwricwlwm yn yr ysgolion.’

Ail addewid Andrew oedd codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac ymdrin â’r stigma sydd yn gysylltiedig ag ef. Ei drydydd addewid oedd annog pobl ifanc yn y fwrdeistref sirol i bleidleisio drwy wella eu dealltwriaeth o gymdeithas a gwleidyddiaeth.

Yn ystod ei gyfnod yn y swydd, bydd Andrew yn codi arian tuag at Elusen Only Boys Aloud, Merthyr Tudful.

Dywedodd Andrew: “Mae’n fraint fod pobl ifanc ym Merthyr Tudful wedi fy newid i, i fod yn Faer Ieuenctid trostynt. Mae’n gyfle gwych a byddaf yn gwneud fy ngorau i’w cynrychioli a sicrhau fod safbwyntiau pobl ifanc ym Merthyr Tudful yn derbyn gwrandawiad a’u bod yn cael eu gweithredu.”

Cafodd y rôl ei chreu gan Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (FfIBSMT.) Mae Cabinet yr Ieuenctid yn sicrhau fod lleisiau pobl ifanc yn derbyn gwrandawiad a’u bod yn gwneud gwahaniaeth i wasanaethau pobl ifanc.  

Gall pobl ifanc sydd rhwng 11 a 23 oed, enwebu eu hunain i fod yn Faer Ieuenctid. Mae deiliad y swydd yn ymddwyn fel model rôl ar gyfer pobl ifanc ac yn mynychu digwyddiadau ar y cyd â’r Maer.

Hoffai Andrew fod rhagor o bobl ifanc yn cyfranogi yn y Fforwm. Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch sut i gyfranogi, cysylltwch â Janice Watkins, Prif Swyddog Cymorth Cyfranogi’r Ifanc yn Merthyr Tudful Mwy Diogel ar 01685 353999, neu cysylltwch â ni ar ein tudalen Facebook neu Twitter @MTYouth.

 

Mae'r Ieuenctid Merthyr Tudful yw Samee Furreed, 16 oed sydd yn fyfyriwr yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa.

Samee yw 12fed Mae'r Ieuenctid y fwrdeistref sirol a chafodd ei urddo yn y Ganolfan Ddinesig yng nghynt, ar dydd Gwener 13 of Fai 2022.  

Katy Richards, 15 oed, sydd yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Esgob  Hedley yw’r Dirprwy Faer Ieuenctid.  

Wrth dderbyn y rôl, amlinellodd y Mae'r Ieuenctid ei dri adduned ar gyfer ei gyfnod yn y swydd. Ei adduned cyntaf yw codi ymwybyddiaeth a datblygu cymorth ar gyfer iechyd meddwl ymhlith yr ifanc.

Ail addewid Samee yw codi ymwybyddiaeth a dwyn sylw at gasineb a bwlio sydd yn rhy gyffredin o lawer yn ein bywydau beunyddiol. Dywedodd  Samee nad oes “lle i’r pethau hyn yn y byd heddiw a bod angen gwneud newidiadau ar frys.”

Ei drydydd addewid yw gweithio ar faterion sydd yn ymwneud â Newid Hinsawdd ym Merthyr Tudful. Hoffai, drwy’r cwricwlwm newydd, wella addysg ynghylch newid hinsawdd mewn ysgolion ac edrych ar ffyrdd i wella’n hamgylchedd lleol.

Slogan Samee a ddefnyddiwyd yn ystod ei ymgyrch yw, ‘Dim i mi. Ar ein cyfer ni.’ Dyma’r hyn y bydd y Cabinet yn ei goleddu wrth iddynt weithio ar ei addewidion.

Dywedodd Samee; “Rwy’n cymryd fy nghamau cyntaf yn fy rôl newydd fel Mae'r Ieuenctid ac rwy’n gwneud hynny â balchder. Ni fyddwn yma heddiw heb gefnogaeth pobl ifanc, gwych Merthyr Tudful. Byddaf yn gweithio’n ddiflino ar eu rhan ac yn rhoi’r parch y mae’r swydd hon yn ei haeddu.”  

Mae Samee yn aelod o Fforwm Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a hoffai i ragor o bobl ifanc gyfranogi yn y Fforwm. Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch sut i gyfranogi, cysylltwch â’r Swyddogion Cyfranogiad Ieuenctid,  Chloe Rees neu Morgan Ellis Watkins yn Merthyr Tudful Mwy Diogel ar 01685 353999 neu ar Facebook neu twitter @MTYouth.

 

Cysylltwch â Ni