Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bwrdd Gwasanaeth Lleol

Croeso i dudalen we Bwrdd Gwasanaeth LleolMerthyr Tudful. Ein nod yma yw cynnig peth gwybodaeth gefndir am y Bwrdd Gwasanaeth Lleol (BGLl); amlinellu amcanion allweddol y BGLl; darparu gwybodaeth am ei aelodaeth gyfredol a chanolbwyntio ar y prosiectau / rhaglenni allweddol ac yn y blaen y mae’n eu goruchwylio.

Cefndir

Cafodd Byrddau Gwasanaeth Lleol eu datblygu fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i ganfyddiadau dadansoddiad Adolygiad Beecham a gafodd ei gyhoeddi yn 2006. Gwnaeth adolygiad Beecham ganfod fod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru’n wynebu 3 phrif rwystr o ran ymateb yn effeithiol i ddinasyddion:

 • Diwylliant;
 • Cymhlethdod; a
 • Chapasiti. 

Teimlai Adolygiad Beecham fod angen i’r gweithio mewn partneriaeth ‘newid gêr’ o gynllunio i gyflenwi. Yn ychwanegol, dynododd fod angen i arweinyddiaeth a sgiliau allweddol (fel capasiti dadansoddol a rheoli prosiect) gael eu cronni at ei gilydd yn fwy effeithiol ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Roedd hefyd angen sicrhau fod gweithgareddau presennol mewn partneriaeth (e.e.) plant a phobl ifanc; iechyd a gofal cymdeithasol a diogelwch cymunedol yn cael eu cydlynu - byddai hyn yn lleihau dyblygu ymdrechion tra bo mynd i’r afael yn effeithiol â’r holl faterion allweddol yn parhau.

Nodau

Prif nodau’r BGLl yw:

 • Gwella ansawdd bywyd a deilliannau i ddinasyddion Merthyr Tudful;
 • Darparu arweiniad i sicrhau bod materion anodd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu rheoli’n hyderus - heb eu hosgoi na’u hanwybyddu;
 • Ysgogi deialog, cydlynu a chydweithredu rhwng sefydliadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol y sector cyhoeddus i wella ac integreiddio cyflenwi gwasanaeth i’r dinesydd;
 • Cael gwared ar ‘rwystrau’ er mwyn symud ymlaen yn gadarnhaol a minimeiddio biwrocratiaeth;
 • Dathlu llwyddiant wrth gyflenwi gwasanaethau i ddinasyddion Merthyr Tudful; a
 • Ystyried ‘gwerth gorau’ o ran gwariant adnoddau gwasanaethau cyhoeddus ac archwilio meysydd ble y byddai cydweithio/integreiddio yn darparu canlyniadau mwy effeithlon a gwell deilliannau i ddinasyddion.
Cylch Gorchwyl

Gellir cael gafael ar Gylch Gorchwyl BGLl drwy adran ddolenni’r dudalen hon. Caiff y Cylch Gorchwyl ei adolygu’n achlysurol i sicrhau ei fod yn parhau’n gyfredol ac yn parhau i ddiwallu’r angen a ddynodwyd.

Aelodaeth

Rhestrir aelodaeth bresennol BGLl Merthyr Tudful isod.

 • Mostyn James JP DL – Cadeirydd Annibynnol
 • Gareth Chapman – Prif Weithredwr (CBSMT)
 • Y Cynghorydd Brendan Toomey – Arweinydd (CBSMT)
 • Dr Chris Jones - Cadeirydd (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf)
 • Allison Williams - Prif Weithredwr (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf)
 • Sally Burke - Prif Uwch-arolygydd (Heddlu De Cymru)
 • Ceri Breeze - Uwch Swyddog (Llywodraeth Cymru)
 • Ian Davy - Prif Swyddog (Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful)
 • Brian Lewis - Cadeirydd (Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful)
 • Nicola John - Cyfarwyddwr (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf)
 • Ruth Treharne - Cyfarwyddwr Iechyd Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf)
 • Ellis Cooper - Cyfarwyddwr Corfforaethol- Lleoedd a Thrawsffurfio (CBSMT)
 • Lorraine Buck - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Pobl a Pherfformiad (CBSMT)
 • Maer Ieuenctid/Cadeirydd Cabinet Ieuenctid – cynrychiolydd Pobl Ifanc

Gellir gofyn i nifer o aelodau ychwanegol a gyfetholwyd, yn ôl y gofyn, fynychu cyfarfodydd BGLl. Byddai’r swyddogion hyn yn cynnig sgiliau a phrofiad penodol i’r sector i sicrhau bod y canlynol wedi eu cwblhau yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon sydd ar gael: gosod yr holl gynlluniau; gorffen popeth sydd i’w weithredu a chyflawni’r holl ddeilliannau. Caiff cefnogaeth ychwanegol ei darparu i’r BGLl gan y Tîm Partneriaeth o fewn CBSMT.

Os hoffech gael gwybodaeth bellach o ran BGLl Merthyr Tudful cysylltwch â:

Rheolwr Partneriaethau BGLl

Ffôn: 01685 725484 E-bost: Suzanne.Davies@merthyr.gov.uk

Swyddog Cefnogi a Datblygu BGLl

Ffôn: 01685 725227 E-bost: Maria.Purnell@merthyr.gov.uk  

Strategaeth Wybodaeth BGLl Merthyr Tudful
Cefndir

Cafodd y gofyniad i’r holl BGLlau gynhyrchu Strategaeth Wybodaeth i gefnogi cyflenwi eu Cynllun Integredig Sengl (CIS) ei osod yn nodyn canllaw Llywodraeth Cymru ‘Cydamcanu, Cydymdrechu’. Roedd y nodyn canllaw hwn yn datgan rôl llywodraeth leol a’i bartneriaid, drwy BGLlau o ran helpu i gyflawni’r deilliannau hyn drwy ddod ag arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus at ei gilydd i weithio, cyflenwi a gwella. Mae ‘Cydamcanu, Cydymdrechu’ yn amlinellu’r canlynol:

“Dylai Cynllun Integredig Sengl gynnwys Strategaeth Wybodaeth sy’n datgan sut y bydd partneriaid yn gwneud y gorau o’r adnoddau hynny sydd ar gael er mwyn darparu’r BGLl â’r wybodaeth gywir ar yr adeg gywir i lywio ei waith. Dylai’r wybodaeth sydd ar gael i bartneriaid fod yn adnodd a rennir yn lleol ar gyfer dadansoddiad parhaus o ran anghenion; cynllunio ymyrraeth a chael effaith ar werthuso ar draws yr holl Gynllun Integredig Sengl”.

Dulliau

Er mwyn paratoi’r Strategaeth Wybodaeth, roedd yr ymchwil yr ymgymerwyd ag e’n cynnwys adolygiad llenyddiaeth er mwyn cael dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth, arweiniad a llenyddiaeth ymchwil mewn perthynas â BGLlau, gweithio mewn partneriaeth a strategaethau gwybodaeth.

Ymgymerwyd ag adolygiad o strategaethau gwybodaeth a gynhyrchwyd gan asiantaethau/sefydliadau eraill yng Nghymru a ledled Lloegr i gefnogi datblygiad y Strategaeth. Cafodd cyflwyniad a baratowyd gan Dîm Cefnogi BGLl Llywodraeth Cymru ynghylch paratoi’r Strategaethau Gwybodaeth ei adolygu i sicrhau bod yr holl agweddau perthnasol gofynnol o ran cynhwysiant yn cael eu cynnwys.

Cynnydd hyd yma

Mae Strategaeth Wybodaeth ddrafft wedi ei chynhyrchu â chefnogaeth reolaidd oddi wrth gydweithwyr o fewn Tîm Cefnogi BGLl. Cafodd y Strategaeth ei pharatoi gan ddefnyddio penawdau a awgrymwyd gan Dîm Cefnogi GGLl Llywodraeth Cymru ac mae’n cynnig esboniad pam fod angen y Strategaeth Wybodaeth tra yr amlinellir sut y gallai gwybodaeth gael ei ddefnyddio gan BGLl Merthyr Tudful. Y mae’n egluro rôl partneriaid BGLL o ran rheoli gwybodaeth ac yn atgyfnerthu’r dull gweithredu cydweithiol.

Ceisiwyd cael cyfraniad oddi wrth gydweithwyr perthnasol o fewn CBSMT; Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf; Heddlu De Cymru;VAMT a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr holl bartneriaid yn cael y cyfle i wneud sylwadau am ei gynnwys a chynnig gwelliannau/ychwanegiadau sy’n adlewyrchu gofynion eu sefydliadau eu hunain. Ceisiwyd cael cyngor ac arweiniad oddi wrth Adran Diogelu CBSMT. Cafodd yr adborth/syniadau ystyriaeth ar ôl derbyn ymateb oddi wrth bartneriaid, a chafodd ei gynnwys yn y Strategaeth ble yr oedd hynny’n briodol. Cafodd drafft terfynol Strategaeth Wybodaeth BGLl ei gyflwyno yn y cyfarfod BGLl a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2014 a derbyniodd gymeradwyaeth derfynol.

Camau Nesaf

Mae Strategaeth Wybodaeth BGLl Merthyr Tudful yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd i sicrhau ei bod yn parhau’n ffit i bwrpas - bydd Strategaeth BGLl ddiwygiedig a gymeradwywyd yn cael ei gosod ar y wefan hon pan fydd yr adolygiad wedi dod i ben.

Datblygiad trefniadau Craffu sy’n gysylltiedig â BGLl Merthyr Tudful

Cefndir

Mae Bwrdd Gwasanaeth Lleol Merthyr Tudful yn dod ag arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus at ei gilydd a dyma galon y gwaith aml-asiantaeth. Y mae’n gyfrifol am arwain a goruchwylio cyflenwi CGS Merthyr. Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn effeithio ar y cyflenwi o ran Craffu ar BGLl ac mae darpariaeth bwysig o’r mesur yn ofyniad gan Bwyllgorau Craffu llywodraeth leol i graffu ar wasanaethau cyhoeddus yn yr ardal.

E mwyn cryfhau’r gofyniad am graffu ar BGLl ymhellach, ym mis Mehefin 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Cydamcanu, Cydymdrechu’: sef ei chanllaw ar integreiddio partneriaethau a chynlluniau. Ystyriodd Llywodraeth Cymru bod BGLau yn fforwm briodol ar gyfer ffurfio ac adolygu CGSau. Roedd ‘Cydamcanu, Cydymdrechu’ hefyd yn datgan y dylai fod gan awdurdodau lleol y canlynol mewn lle: “prosesau craffu effeithiol i sicrhau atebolrwydd democrataidd lleol ar gyfer gweithrediadau partneriaeth”.

Dulliau

Er mwy datblygu trefniadau craffu priodol ar gyfer BGLl Merthyr Tudful, cafodd grŵp gorchwyl a gorffen ei sefydlu. Roedd y grŵp hwn yn cynnwys aelodau dethol o Bwyllgor Craffu’r Prif Weithredwr, aelodau’r Tîm Cefnogi a Phartneriaeth BGLl a chafodd ei gefnogi gan Arweinydd Tîm Gwasanaethau Craffu CBSMT. Ymgymerwyd â gwaith i adolygu’r math o graffu yr ymgymerwyd ag ef mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill o ran BGLlau; yn ogystal â galluogi’r rheini a oedd yn cymryd rhan i ddatblygu eu gwybodaeth bresennol o ran rheolau a gofynion ynghylch gwaith a chraffu ar bartneriaeth BGLlau.

Cynnydd hyd yma

O ganlyniad i’r adolygiad hwn; cafodd papur briffio ei baratoi a oedd yn cynnwys gwybodaeth am sut oedd awdurdodau lleol eraill yn delio â’r mater hwn mewn meysydd eraill; y nifer o Bwyllgorau Craffu a oedd yn gweithredu ledled awdurdodau lleol eraill; amlder y cyfarfodydd. Drwy gydol y broses hon, mae Pwyllgor Craffu’r Prif Weithredwr wedi parhau i ymgymryd â chraffu cyfredol ar y prosiectau a gefnogir gan BGLl fel y Rhaglen Newid; prosiect Ymgynghori ac Ymgysylltu; Rhaglen Dysgu y Tu Allan i’r Ysgol, Hedfan 8-14 ac yn y blaen.

Drwy gydol datblygu’r adroddiad dewisiadau; cafodd diweddariadau rheolaidd eu cyflwyno ar lafar yng nghyfarfodydd BGLl i sicrhau bod yr holl bartneriaid yn gwybod y diweddaraf ynghylch datblygiad cyfredol yn y maes hwn ac i geisio cael safbwyntiau/barn aelodau BGLl. Amlinellodd yr adroddiad drafft terfynol nifer o opsiynau y gellid fod wedi eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu llawn i ddatblygu’r mater hwn ar gyfer penderfyniad terfynol Cabinet CBSMT. Cafodd yr adroddiad drafft terfynol hefyd ei gyflwyno i aelodau BGLl i sicrhau beth oedd eu safbwyntiau am y dewisiadau a ffafrir; yna cafodd y rhain eu cyflwyno yn ôl i Arweinydd Tîm Gwasanaethau Craffu ac aelodau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen.

Cyflwynodd aelodau’r ‘Grŵp Gorchwyl a Gorffen’ yr adroddiad gorffenedig i bwyllgor llawn Pwyllgor Craffu’r Prif Weithredwr a chytunodd aelodau’r Pwyllgor fod yr adroddiad hwn yn barod bellach i’w gyflwyno i Gabinet CBSMT. Aethpwyd â’r adroddiad hwn i gyfarfod Cabinet CBSMT a ddigwyddodd ar 23/04/2014 a chadarnhawyd y byddai Pwyllgor Craffu’r Prif Weithredwr yn ymgymryd â chraffu ar BGLl Merthyr Tudful. Cafodd pedwar cais ar gyfer pynciau y byddai Pwyllgor Craffu’r Prif Weithredwr yn gallu eu hadolygu eu paratoi a’u cyflwyno i aelodau BGLl i’w cymeradwyo – cafodd hyn ei sicrhau yng nghyfarfod y BGLL ar 29/05/2014.

Yn ystod 2014/15, 4 cafodd pynciau a gynigiwyd i’w hadolygu gan Bwyllgor Craffu’r Prif Weithredwr eu cyflwyno – cynigiwyd diweddariadau i’r Pwyllgor ar y canlynol:-

Proses adolygu CGS a’r Adroddiad Blynyddol;

 • Strategaeth Wybodaeth BGLl (2014/15);
 • Strategaeth Cyd-ymgysylltu Cwm Taf; a
 • Threfniadau rheoli perfformiad yn cefnogi cyflenwi Cynllun Integredig Sengl Merthyr Tudful.

Roedd aelodau Pwyllgor Craffu’r Prif Weithredwr yn hapus â chynnwys yr adroddiadau a gyflwynwyd a’r trafodaethau dilynol.

Camau Nesaf

Disgwylir i drafodaethau ddigwydd i sicrhau bod BGLl Merthyr Tudful yn ymddangos ar Gynllun Gwaith Craffu BGLl ar gyfer 2015/16. Caiff manylion pellach am y pynciau sydd am gael eu craffu eu cyhoeddi ar ôl eu cadarnhau.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y