Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwahoddiad i landlordiaid lleol i fforwm ar-lein

  • Categorïau : Press Release
  • 22 Ebr 2022
Landlords forum

Mae landlordiaid lleol yn cael eu gwahodd i gyfarfod ar-lein gyda swyddogion y Cyngor a Llywodraeth Cymru er mwyn dysgu am newidiadau i’r gyfraith a thueddiadau'r sector rentu breifat a all effeithio arnyn nhw.

Bydd cyfarfod nesaf o Fforwm Landlordiaid Merthyr Tudful yn cael ei gynnal mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent dros Microsoft Teams ddydd Iau nesaf, Ebrill 28.

Anelir y Fforwm at landlordiaid sy’n berchen ac yn rhentu eiddo preswyl ym Merthyr Tudful neu mewn awdurdodau lleol cyfagos.

Mae’n rhoi cyfle i staff y Cyngor I gefnogi a hysbysu landlordiaid am newidiadau polisi allweddol yn y sector rentu preifat ac yn hyrwyddo arfer dda.

Mae hefyd yn rhoi llais i landlordiaid i drafod materion sy’n eu pryderu am y busnes ac yn gyfle i rwydweithio.

Bydd Simon White o Lywodraeth Cymru yn siarad am Ddeddf Rhentu Tai (Cymru) 2016, a Gill Owens o ?  yn siarad am ‘Dueddiadau yn y farchnad sector rhentu preifat’.

Bydd swyddogion tai lleol yn diweddu'r cyfarfod gyda throsolwg o gynllun Prydles y Sector Preifat a thrafod materion perthnasol eraill.

Bydd y cyfarfod rhwng 10am-12pm. Dylai unrhyw un gyda diddordeb mynychu'r cyfarfod neu gyfarfodydd eraill yn y dyfodol gysylltu gyda Swyddog Sector Rhentu Preifat CBSMT Craig Hughes ar 07598 404368 neu e-bostio craig.hughes@merthyr.gov.uk i archebu lle.

 

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni