Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymgynghoriad cyhoeddus am gynlluniau i ailagor Twnnel Abernant i Ferthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 21 Ion 2020
Abernant Tunnel story

Mae ymgynghoriad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ofyn i bobl sy’n byw ym Merthyr Tudful a Chwm Cynnon am eu barn am gynlluniau i wella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y ddau gwm.  

Gofynnir am farn preswylwyr am wasanaethau bysiau a llwybrau Teithio Llesol sy’n fwy uniongyrchol a diogel, fel ailagor Twnnel o Abernant i Ferthyr Tudful ar gyfer cerdded a seiclo.

Mae Cynghorau Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn gweithio ynghyd gyda’r nod o wneud y daith yn haws i bobl sy’n teithio rhwng Aberdâr a Merthyr Tudful ar gyfer gwaith, addysg, siopa ac adloniant.

Mae’r cynllun yn ymwneud â gwella llwybrau ‘Teithio Llesol’, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer cerdded a seiclo rhwng Aberdâr a Merthyr Tudful. Ar hyn o bryd mae’r rhain wedi eu cyfyngu i saith milltir o briffordd sy’n cysylltu’r cymoedd, gyda rhai rhannau serth iawn a llawer iawn o draffig.

Mae Twnnel Abernant i Ferthyr Tudful yn 1.4 milltir o hyd ac mae’n hen dwnnel reilffordd segur a gaewyd ym 1962. Gallai’r twnnel gael ei hailagor at ddefnydd cerddwyr a seiclo, gan ddarparu taith gerdded a seiclo di-draffig ac uniongyrchol o ryw bedair milltir rhwng canol y ddwy dref, gan leihau’r daith gyfredol o ryw dair milltir.

Mae’r cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 21 Ionawr tan 18 Chwefror.  Mae holiadur ar gael ar-lein a chaiff digwyddiadau ymgynghori eu cynnal mewn lleoliadau yn y ddwy dref.

I gymryd rhan yn yr holiadur, cliciwch YMA. Mae fersiynau papur ar gael oddi wrth corporate.communications@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni