Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datganiad ar Westy’r Castell

  • Categorïau : Press Release
  • 21 Awst 2023
default.jpg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi bod yn dibynnu ar lety Gwely a Brecwast fel Gwesty’r Castell dros nifer o flynyddoedd, yn fwy felly yn y 2-3 blynedd diwethaf yn dilyn Canllawiau Llywodraeth Cymru ‘Does neb wedi’u gadael allan’ a gyhoeddwyd ar ddechrau’r pandemig.

Mae'r Awdurdod yn defnyddio Gwely a Brecwast megis Gwesty'r Castell i ddarparu llety dros dro mewn argyfwng i'r rhai a fyddai wedi bod yn ddigartref ar y stryd, heb y ddarpariaeth hon.

Yn y Gwesty, mae gweithwyr cymorth penodol sy'n ymwneud â thai yn bresennol o ddydd Llun i ddydd Gwener, mae'r gweithwyr cymorth hyn yn cynnig 74 awr yr wythnos o gymorth uniongyrchol i'r cleientiaid, ac yn aml yn darparu mwy na hyn.

Rydym hefyd yn darparu diogelwch ychwanegol i staff y gwesty i gynorthwyo gyda'r nos ac ar benwythnosau, roedd hyn ar y dechrau i reoli'r argyfwng iechyd cyhoeddus, ac mae hyn wedi parhau gan sicrhau bod staff ar y safle saith diwrnod yr wythnos ers hynny.

Darperir y Gwesty am ddim i ymgeiswyr a gyfeirir gan y Tîm Tai ac mae'r gwesty yn darparu dillad gwely a thywelion i westeion. Mae preswylwyr yn cael eu cefnogi i gynnal amgylchedd diogel a glân.

Mae staff CBSMT yn y gwesty drwy gydol yr wythnos, yn ogystal â gweithwyr cymorth sy'n ymwneud â thai ac yn cynnal archwiliadau a gwiriadau ar les y preswylwyr hynny a'r ystafelloedd/cyfleusterau. Mae hyn er mwyn sicrhau nad oes unrhyw anghenion cymorth sydd heb eu diwallu y mae angen mynd i'r afael â nhw.

Mae'r Gwesty'n darparu cyfleusterau coginio, gan gynnwys microdonau mewn mannau cymunedol sydd ar gael i'w defnyddio gan breswylwyr, ac sy'n gweithredu o fewn rheolau a rheoliadau diogelwch tân.

Ar gyfer unrhyw waith cynnal a chadw neu faterion/diffygion ystafell a adroddir yn gyffredinol, gall preswylwyr adrodd hyn i’r Gwesty’n uniongyrchol wrth y ddesg flaen neu i Swyddog Llety Dros Dro CBSMT – mae’r rhain wedyn yn cael eu hymchwilio a’u hadfer lle bo angen. Mae’n berthnasol nodi, bod llawer o ddelweddau sydd wedi cael eu rhannu trwy gyfryngau cymdeithasol yn faterion hanesyddol sydd bellach wedi’u datrys a hefyd, lle bu difrod boed wedi’i achosi’n uniongyrchol gan breswylwyr neu faterion cynnal a chadw cyffredinol, mae’r gwesty wedi gweithredu’n gyflym ac os oes angen atgyweirio, cynigir ystafelloedd eraill i breswylwyr.

Ni allwn wneud sylwadau ar achosion unigol ond gallwn gadarnhau bod cwynion unigol neu faterion yn cael eu trin yn gyflym o fewn y Tîm Tai, ac ymdrinnir â chwynion trwy'r polisi a'r weithdrefn gwyno gorfforaethol.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni