Ar-lein, Mae'n arbed amser

Priodi – trefniant a seremonïau

Rwyf eisiau priodi – beth ddylwn i ei wneud gyntaf?
Gall seremoni briodas sifil ddigwydd mewn unrhyw swyddfa gofrestru yng Nghymru neu Loegr neu mewn unrhyw leoliad sydd wedi ei gymeradwyo i gynnal priodasau sifil.

O 29 Mawrth 2014, gall cyplau o’r un rhyw briodi ym mhob swyddfa gofrestru a safleoedd a gymeradwywyd.

Os ydych chi eisiau priodi mewn eglwys neu gapel, holwch y lleoliad – byddai rhai yn gofyn am hysbysiad o briodas i gael ei roi i swyddfa gofrestru’r ardal. Hefyd, byddai rhai lleoliadau yn mynnu bod cofrestrydd ar y diwrnod.

Ni fydd pob adeilad crefyddol yn cynnig priodasau un rhyw, bydd angen i chi wirio hyn wrth wneud y trefniadau.

Mae’r rhain yn gwestiynau y mae’r rhan fwyaf o bobl yn gofyn i ni, ond os byddwch yn canfod eich bod angen rhagor o wybodaeth neu eisiau trefnu apwyntiad i roi hysbysiad neu wirio dyddiad ar gyfer eich priodas, yna cysylltwch â ni yn y Swyddfa Gofrestru.
Sut ydw i’n trefnu i briodi?
Beth yw Hysbysiad o Briodas?
Pa ddogfennau fydd angen i mi roi hysbysiad?
Ble allaf i briodi?
Beth fydd y gost?
Beth fydd yn digwydd ar ddiwrnod fy mhriodas?
Rwyf am briodi dramor – beth ddylwn i ei wneud?

Sut ydw i’n trefnu i briodi?
Dylech gysylltu â cofrestrydd arolygol yr ardal lle rydych yn dymuno priodi. Gallwch archebu eich dyddiad amodol gyda’r uwch-arolygydd unrhyw adeg cyn y dyddiad priodas. Gallwch briodi mewn unrhyw swyddfa gofrestru neu, adeilad wedi’i gymeradwyo o’ch dewis yng Nghymru a Lloegr. Fodd bynnag, ar gyfer priodas mewn safle a gymeradwywyd, bydd angen i chi hefyd wneud trefniadau uniongyrchol gyda’r lleoliad. Ar gyfer priodas mewn adeilad cofrestredig, efallai y bydd angen i gofrestrydd fod yn bresennol – gwiriwch gyda’r lleoliad. Yn ogystal, mae angen i’r ddau barti roi hysbysiad ffurfiol o briodas yn bersonol i gofrestrydd arolygol y rhanbarth(au) lle rydych yn byw.

Mae’n rhaid i chi a’ch partner hefyd fod wedi byw o fewn ardal cofrestru yng Nghymru a Lloegr am saith diwrnod neu fwy ar y diwrnod y byddwch yn rhoi hysbysiad ffurfiol o briodas.

Beth yw Hysbysiad o Briodas?
Cyn y gallwch briodi yng Nghymru neu Loegr, rhaid i chi roi hysbysiad ffurfiol o’ch bwriad i briodi i Gofrestrydd Arolygu'r ardal yr ydych chi’n byw ynddi. Os yw’r ddau ohonoch yn byw yn yr un ardal, yn ddelfrydol dylech fynychu eich swyddfa gofrestru leol gyda’ch gilydd. Os ydych yn byw mewn ardaloedd cofrestru gwahanol yna bydd angen i’r ddau ohonoch roi rhybudd ar wahân yn eich ardal eich hun. Bydd angen i chi wneud apwyntiad i wneud hyn.

Ar ôl rhoi rhybudd rhaid i chi aros 28 diwrnod clir cyn y gellir cynnal y briodas. (Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd y cyfnod yn cael ei ymestyn hyd at 70 o ddiwrnodau).

Mae hysbysiad yn ddilys am ddeuddeg mis. Ni allwch, felly, roi hysbysiad o briodas yn fwy na deuddeg mis cyn dyddiad eich priodas.

Pa ddogfennau fydd eu hangen arnaf pan fyddaf yn rhoi Hysbysiad?
Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch hunaniaeth, oedran, cenedl a chyfeiriad cartref i gofnodi hysbyseb cyfreithiol o fwriad i briodi. Pan fyddwch yn gwneud eich apwyntiad gyda’r Cofrestrydd Arolygol, byddwch yn cael gwybod am y dogfennau sy’n ofynnol ar gyfer y diben hwn.

Os yw un ohonoch wedi bod yn briod o’r blaen, boed yn y wlad hon neu dramor, a bod y briodas wedi dod i ben mewn ysgariad, bydd angen i chi ddangos prawf o’ch ysgariad.

Os yw un ohonoch wedi ysgaru yng Nghymru neu Loegr bydd angen i ni weld y copi wedi ei stampio gan y llys o’r archddyfarniad absoliwt (y ddogfen ysgariad derfynol). Os bydd yr ysgariad wedi digwydd mewn gwlad dramor, bydd angen i ni weld y ddogfen wreiddiol a gyhoeddwyd gan y wlad honno a chyfieithiad Saesneg os caiff ei gofnodi mewn iaith dramor. Os na gyhoeddwyd dogfennau yn y wlad dramor byddwn yn dweud wrthych beth y gallwn ei dderbyn fel prawf o’r ysgariad.

Os yw un ohonoch yn weddw neu ŵr gweddw, bydd angen i ni weld copi ardystiedig o’r dystysgrif marwolaeth eich diweddar bartner. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i chi gynhyrchu eich tystysgrif priodas.

Os yw un ohonoch o dan 18 oed, bydd angen i ni weld tystiolaeth bod eich rhieni neu warcheidwad yn cytuno i’r briodas. Os yw eich rhieni wedi ysgaru efallai y bydd angen i ni hefyd weld y gorchymyn llys sy’n rhoi gwarchodaeth i un ohonynt.

Bydd y Cofrestrydd Arolygu yn rhoi cyngor i chi ar y mater hwn.

Ble allaf i briodi?
Mae gwahanol opsiynau ar gyfer priodasau yng Nghymru a Lloegr

Gallwch ddewis i briodi mewn seremoni sifil mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru yng Nghymru neu yn Lloegr, hyd yn oed os nad ydych yn byw yn yr ardal a gwmpesir gan y swyddfa honno.

Gallwch hefyd briodi mewn adeilad cofrestredig (eglwys neu gapel) yn eich ardal gofrestru. Rhaid i chi gael caniatâd ymlaen llaw i wneud hynny gan y gweinidog, offeiriad, ac ati.

SEREMONÏAU SIFIL YN UNIG:

Y Swyddfa Gofrestru Merthyr Tudful
Mae Swyddfa Gofrestru Merthyr Tudful wedi ei leoli yn Nhŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful.
Mae’r dref yn enwog am ei diwydiant haearn a’r Meistr Haearn Richard Crawshay. Mae yna hefyd lawer o bobl enwog eraill yn cael eu cysylltu â’r dref gan gynnwys cyfansoddwr fwyaf adnabyddus Cymru a dylunydd ffasiwn, Julien Macdonald.

Mae gennym ddau leoliad priodas yn y lleoliad hwn, y Swyddfa Gofrestru a Ystafell Ffynnon. Mae’r swyddfa wedi ei lleoli ar y llawr gwaelod. Mae’r brif fynedfa ar gornel yr adeilad ac mae mynedfa i’r anabl a pram/bygi ar ochr yr adeilad. Rydym yn ganolog ar gyfer yr holl gyfleusterau lleol a’r ardal gyfagos yn addas ar gyfer lluniau. Mae gan Parc Cyfartha, sydd ddim ond 5 munud i ffwrdd, nifer o ardaloedd hardd sydd bob amser yn boblogaidd ar gyfer lluniau.

Mae lle yn y swyddfa gofrestru i’r Briodferch, y Gwas Priodas a dau dyst ac mae ar gael am y ffi statudol o ddydd Llun hyd ddydd Iau (oriau gwaith arferol).


Mae Ystafell Ffynnon Merthyr Tudful yn yr un adeilad ac mae'n dal uchafswm o 62. Bydd y 62 yn cynnwys Y Cwpl, y 2 dyst, Cofrestrydd Uwcholygol, Cofrestrydd a lwfans ar gyfer 1 Ffotograffydd/Fideograffydd ac yna 55 o westeion. (rhaid cynnwys pob plentyn ac unrhyw ffotograffydd/fideograffwyr ychwanegol)

Gall priodasau ddigwydd yn y Swyddfa Gofrestru a’r Ystafell Ffynnon, Merthyr Tudful ar yr amseroedd canlynol:


Mawrth – Iau (Swyddfa Gofrestru)
Bore: 9.30 a.m. - 11.30 a.m.
Prynhawn: 1.30 p.m.- 3.00 p.m.

Mawrth – Gwener (Ystafell Ffynnon)
Bore: 9.30 a.m. - 11.30 a.m.
Prynhawn: 1.30 p.m.- 3.00 p.m.

Dydd Sadwrn & Dydd Sul (Ystafell Ffynnon)
Drwy’r dydd: 9.30a.m. - 3.00p.m.


Adeiladau a Gymeradwywyd
Ers 1 Ebrill 1995, gall priodasau sifil ddigwydd mewn adeiladau heblaw Swyddfa gofrestr ar yr amod eu bod wedi cael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol. Mae’r rhain yn lleoliadau yn cynnwys cestyll, tai bwyta, gwestai, adeiladau dinesig a thai gwledig.

Ni chaniateir i briodasau gael eu cynnal yn yr awyr agored, mewn pabell, pabell fawr neu mewn strwythurau dros dro neu symudol megis cychod neu falwnau aer poeth.

Y lleoliadau sydd wedi eu trwyddedu i gynnal priodasau sifil ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yw:-


Castell Cyfarthfa
The Guest Club, Dowlais
Ystafell Ffynnon, Tŷ Penderyn
Redhouse - Hen Neuadd y Dref
Gweler chwiliadur lleoliadau a gymeradwywyd ar gyfer lleoliadau pellach yng Nghymru a Lloegr

I gael manylion am briodasau mewn Adeiladau a Gymeradwywyd, ffoniwch y Cofrestrydd Arolygu.

Beth fydd yn ei gostio i mi?
Mae’r ffioedd ar gyfer presenoldeb y swyddogion cofrestru mewn priodasau mewn safleoedd cymeradwy yn cael eu gosod gan awdurdodau lleol unigol ac ni fydd yr un fath ledled y wlad. Mae hyn yn ychwanegol at unrhyw ffioedd a godir gan y lleoliad. Bydd angen i chi gysylltu â’r lleoliad yr ydych yn dymuno priodi ynddo am wybodaeth am y ffioedd maent yn eu codi.

Beth fydd yn digwydd ar ddiwrnod fy mhriodas?
Rhaid i chi gytuno ar ffurf geiriau sydd i’w defnyddio ac unrhyw ddarlleniadau neu gerddoriaeth, gyda’r Cofrestrydd Arolygol cyn diwrnod y briodas.

Cyn y Seremoni
Efallai y bydd y partïon yn penderfynu cyrraedd gyda’i gilydd, neu gall un o’r partïon gael eu hebrwng mewn at ei bartner ef/hi. Os ydych yn priodi mewn swyddfa gofrestru neu lleoliad sydd wedi’i gymeradwyo, bydd y cofrestrydd yn gweld y ddau ohonoch yn breifat cyn y seremoni. Mae hyn er mwyn edrych ar y manylion sydd i’w cofnodi ar y gofrestr priodas ac i gasglu’r ffi. Bydd pob un yn gofyn i chi am y wybodaeth ganlynol:
Eich enw llawn, oedran, galwedigaeth a chyfeiriad eich cartref ar ddiwrnod eich priodas
Enw llawn a galwedigaeth eich tad ac os yw wedi ymddeol neu wedi marw.
Eich cyfrifoldeb chi yw darparu dau dyst i’r briodas sydd fel arfer yn ffrindiau neu berthnasau. Rhaid iddynt allu deall beth sy’n digwydd ac yn gallu rhoi tystiolaeth o’r hyn y maent wedi ei weld a’i glywed yn yr achos annhebygol y dylai hyn fod yn angenrheidiol. Felly, rydym yn gofyn iddynt fod dros 16 oed.

Yn ystod y seremoni
Bydd cerddoriaeth gefndir yn cael ei chwarae cyn ac ar ôl y seremoni priodas a chaniateir darlleniadau fel gwelliannau i’r briodas. Gall cyplau wneud cais neu gyflwyno cerddoriaeth eu hunain ar gyfer eu seremoni priodas yn y swyddfa gofrestru.

Gall camerâu fideo yn cael eu defnyddio yn ystod y seremoni a chaniateir i ffotograffydd dynnu lluniau yn ystod y seremoni. Bydd amser yn cael ei roi ar y diwedd i eraill i dynnu lluniau. Ni chaniateir lluniau yn ystod arwyddo’r gofrestr.
Bydd eich seremoni yn cymryd uchafswm o 30 munud.

Ar ôl y seremoni
Unwaith y daw’r seremoni i ben, bydd y Cofrestrydd yn gofyn i chdi wirio bod eich manylion wedi cael eu nodi’n gywir yn y gofrestr priodas. Gwiriwch yn ofalus, gan y gall fod problemau os oes rhaid cywiro camgymeriadau yn nes ymlaen. Yna gofynnir i chi lofnodi’r gofrestr yn yr enw yr ydych yn contractio’r briodas. Yna gofynnir i’r ddau dyst lofnodi, wedi’i ddilyn gan y Cofrestrydd Arolygol neu Weinidog a gynhaliodd y seremoni briodas ac yn olaf, y Cofrestrydd.

Ychwanegu cyffyrddiadau personol at eich seremoni
Er na allwch ymgorffori unrhyw gynnwys crefyddol mewn i seremoni briodas sifil, efallai y byddwch yn gallu ychwanegu cyffyrddiadau unigol megis cerddoriaeth a/neu ddarlleniadau heb fod yn grefyddol.

Rwyf am briodi dramor - beth ddylwn i ei wneud?
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am briodi dramor, dylech gysylltu â’r Llysgenhadaeth neu Gomisiwn Uchel y wlad dan sylw, a fydd yn eich cynghori ymhellach.

Cysylltwch â Ni

Oeddech chi’n chwilio am?