Ar-lein, Mae'n arbed amser

Lleoli mewn ysgolion prif ffrwd

Mae gan blant sydd ag AAY neu anableddau anawsterau dysgu sydd yn gwneud dysgu’n anoddach iddynt, o’i gymharu â mwyafrif y plant eu hoed. Gallai’r plant yma fod angen cymorth ychwanegol neu wahanol i’r hyn y mae plant eraill eu hoed yn eu derbyn.

Gall plant sydd ag AAY fod angen cymorth ychwanegol o ganlyniad i ystod eang o anghenion o ran:

  • meddwl a deall, anawsterau corfforol neu synhwyraidd
  • anawsterau emosiynol ac ymddygiadol
  • anawsterau iaith a lleferydd
  • sut y maent yn ymgysylltu ac yn ymddwyn ag eraill.

Bydd llawer o blant yn derbyn rhyw fath o AAY, rhyw bryd yn ystod eu haddysg.
Gall ysgolion a gwasanaethau eraill gynorthwyo’r mwyafrif o blant i oresgyn eu hanawsterau ond bydd rhai disgyblion angen cymorth ychwanegol am gyfran neu am yr holl amser y byddant yn yr ysgol.

Dynodi anghenion plant

Mae lleoliadau addysg gynnar ac ysgolion yn rhoi cryn bwyslais ar ddynodi anghenion addysgol ychwanegol yn gynnar fel y gallant gynorthwyo plant mor gynnar â phosib.

Mae’r dull graddedig hwn o weithio yn cydnabod fod plant yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol a bod gwahanol fathau a lefelau o AAY. Os penderfynwyd fod gan eich plentyn AAY, gellir cael cymorth arbenigol ar gyfer y plentyn yn yr ysgol.

Bydd yr ysgol yn eich hysbysu o hyn. Efallai bydd angen cymorth am gyfnod byr ar eich plentyn, efallai am holl gyfnod ei addysg.

Mae athro’ch plentyn yn gyfrifol am weithio gyda’ch plentyn o ddydd i ddydd ond galla benderfynu, gyda’ch mewnbwn chi i ysgrifennu’r camau sydd eu hangen i gynorthwyo’ch plentyn mewn Cynllun Datblygu Unigol (CDU.)

Bydd y CDU yn nodi:

  • pa gymorth arbenigol gellir cael ei roi
  • pa mor aml fydd eich plentyn yn derbyn cymorth
  • pwy fydd yn darparu’r cymorth
  • beth yw’r targedau ar gyfer eich plentyn
  • sut a phryd fyd datblygiad eich plentyn yn cael ei wirio
  • pa gymorth y gallwch chi ei roi i’ch plentyn gartref. 

Bydd athro’ch plentyn yn cytuno ar y CDU gyda chi a’ch plentyn.

Cysylltwch â Ni