Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyllideb Teithio Bersonol (CTB)

Beth yw cyllideb teithio personol (CTP) a sut i wneud cais.

Taliad yw cyllideb teithio personol (CTP) i chi ei wario ar daith eich plentyn i’r ysgol. Mae’n eich galluogi chi fel teulu i gael dewis a rheolaeth dros daith eich plentyn i’r ysgol.

Gallwch wario’r taliad hwn yn ôl yr angen i sicrhau bod eich plentyn yn teithio i’r ysgol yn y ffordd orau bosibl sy’n diwallu eich anghenion fel teulu.

Gallwch ddefnyddio’r arian i:

 • talu am gostau gyrru eich plentyn i'r ysgol
 • rhowch i aelod o'r teulu neu ffrind er mwyn iddynt allu gyrru'ch plentyn i'r ysgol
 • talu i rywun gerdded eich plant eraill i'r ysgol
 • gwariant ar docynnau tacsi neu gostau cludiant cyhoeddus
 • talu am unrhyw beth arall sy'n gweithio i'ch teulu

Cymhwyso

Gallwch fod yn gymwys am CTP os yw eich plentyn os yw’ch plentyn yn ffitio’r meini prawf canlynol

 • Byw o fewn Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Byw ymhellach na 2 filltir (cynradd) neu 3 milltir (uwchradd) o’r Ysgol briodol agosaf
 • Yn cael ei gludo ar gontract teithiwr sengl y Cyngor
 • Angen ei roi ar gontract teithiwr sengl oherwydd ymddygiad eich plentyn
 • Pan nad oes cludiant ar gael ar lwybyr penodol ac angen contract teithiwr sengl

Sut mae’n gweithio

Mae faint o arian a gewch yn cael ei gyfrifo ar sail y ddwy daith i'r ysgol ac adref ar ddechrau a diwedd y dydd. Nid yw'n seiliedig ar filltiroedd y daith yn unig. Byddwn yn gweithio gyda chi i gytuno ar gyfradd ddyddiol yn seiliedig ar y milltiroedd fel taliad ychwanegol.

Sut mae taliad yn cael ei wneud

Unwaith y byddwn wedi cytuno ar gyfradd ddyddiol/misol byddwn yn talu'r CTP i gyfrif banc o'ch dewis. Bydd hyn fel arfer ar ddechrau pob mis ymlaen llaw, fel bod yr arian yno i'w ddefnyddio ar unwaith, neu gellid ei dalu fel ôl-daliad; gallwch chi ddewis.

Ar ddiwedd pob mis byddwn yn gwirio cofnodion presenoldeb a bydd unrhyw addasiadau’n cael eu gwneud o’r taliad nesaf sy’n ddyledus.

Gall taliad personol gael ei dynnu'n ôl o dan rai amgylchiadau

 • Absenoldeb cyson
 • Tystiolaeth nad yw'r CTP yn cael ei ddefnyddio'n briodol
 • Nid yw'n gost effeithiol i'r Cyngor barhau i ddarparu'r CTP.
 • Aseswyd nad yw'r disgybl bellach yn gymwys i dderbyn cymorth cludiant

Manteisio cyllideb teithio personol (CTP)

Nid yw CTP yn cael ei drethu ac nid oes angen ei ddatgan fel incwm. Mae CTP yn eich galluogi i fod yn hyblyg gyda'r daith i'r ysgol. Er enghraifft:

 • Os ydych chi fel teulu yn rhedeg yn hwyr un diwrnod, gallwch chi adael pan fyddwch chi'n barod
 • Mae'n eich galluogi i gynnal perthynas â'r ysgol trwy gyswllt dyddiol a fyddai fel arall yn cael ei golli pe bai'ch plentyn yn teithio mewn tacsi.

Eich teulu sydd â'r dewis a'r rheolaeth ar sut i wario'r arian.

Mae'n cynnig bywyd cyffredin i blant anabl; byddant yn teithio i'r ysgol gyda'u teulu yn hytrach na dieithriaid, gan olygu llai o drawsnewidiadau yn ystod eu diwrnod ysgol.

I ddarganfod a ydych yn gymwys i gael CTP, cysylltwch â’r adran cludiant ysgol.

Cysylltwch â Ni