Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymorth Iechyd Meddwl ac Osgoi Digartrefedd

Mae Tîm Iechyd Meddwl a Digartrefedd yr Ifanc yn gweithio â phobl ifanc sydd rhwng 11 a 25 oed ac sydd â phroblemau iechyd meddwl a llesiant emosiynol a hefyd â phobl ifanc sydd mewn risg o fod yn ddigartref.

Mae’r tîm yn gweithio’n agos ag ymarferwyr proffesiynol eraill yn y Gwasanaeth Ieuenctid, y Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, y trydydd sector, ysgolion uwchradd a darparwyr ar ôl 16 oed er mwyn cynorthwyo â’r agenda digartrefedd, iechyd a llesiant. 

Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol

Mae’r tîm yn darparu cymorth iechyd emosiynol anghlinigol a llesiant i bobl ifanc. Maent hefyd yn darparu sesiynau grŵp sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant emosiynol.

Mae rhaglen waith y grŵp yn cynnwys y meysydd canlynol:

Adnabod iechyd meddwl

  • Y gwahaniaeth rhwng iechyd meddwl ac afiechyd meddwl
  • Adnabod arwyddion teimladau o hunanladdiad a hunan-niwed
  • Darganfod rhwydweithiau cymorth ar gyfer pobl ifanc sydd yn cael problemau â’u hiechyd meddwl
  • Datblygu sgiliau ymdopi ac ymarfer meddwlgarwch

Digartrefedd ymhlith yr Ifanc

Mae’r tîm yn gwneud gwaith ataliol un i un a hefyd yn darparu rhaglen grŵp a ddatblygwyd gan Shelter Cymru, o’r enw ‘Opening Doors’ / ‘Drysau Agored.’

Mae ‘Drysau Agored’ yn adnodd sydd yn codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc sydd rhwng 11 ac 18 oed a’i fwriad yw lleihau digartrefedd yn y dyfodol ac anghenion tai ymhlith pobl ifanc.

Mae’n cyflwyno nifer o agweddau gwahanol sy’n ymwneud â thai a digartrefedd ac yn cynnwys y meysydd dysgu canlynol:

  • Rhagdybiaethau a stereoteipio
  • Byw’n annibynnol
  • Meithrin ysbryd cymdogol
  • Gwybod ble i fynd er mwyn derbyn cymorth petaent yn wynebu digartrefedd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Leanne Drew ar 07800 708720 neu e-bostiwch leanne.drew@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni