Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwneud cais am bàs bws ar gyfer person hŷn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn gwneud cais am bàs bws person hŷn.

Cais am Bàs Bws Person Hŷn

Ydw i’n gymwys am gerdyn bws Person Hŷn?

Os ydych yn 60 oed neu hŷn, yn gallu teithio heb gymorth gan rywun arall ac yn gallu darparu tystiolaeth eich bod yn byw ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, rydych yn gymwys am gerdyn bws person hŷn.

Pa mor fuan cyn fy mhen-blwydd yn 60 oed ydw i’n gallu gwneud cais am gerdyn?

Gellir derbyn cais 4 wythnos cyn eich pen-blwydd yn 60 oed a bydd hyn wedyn yn cael ei bostio ar eich pen-blwydd neu ar ôl eich pen-blwydd.

A oes cost am y cerdyn?

Nac oes, rhoddir y cerdyn bws am ddim.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gallwch lawr-lwytho Ffurflen Gais Pàs Bws ar gyfer Person Hŷn neu dewch o hyd i gopi ym Mhrif Ganolfan Gyswllt y Ganolfan Ddinesig.

Pan fyddwch wedi llenwi’r ffurflen gais gallwch fynd â hi i’r Ganolfan Ddinesig. Bydd angen i chi ddarparu’r dystiolaeth ganlynol gyda’ch cais:

 • Prawf o’ch dyddiad geni. Bydd angen i chi ddarparu un o’r dogfennau canlynol (tystysgrif geni, pasbort cyfredol neu drwydded yrru gyfredol)
 • Prawf o’ch cyfeiriad (er enghrifft, bil treth cyngor cyfredol [y flwyddyn ariannol hon], bil cyfleustodau [chwarter diwethaf], trwydded yrru gyfredol, tystiolaeth o daliadau rhent neu ohebiaeth ddiweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid y Wlad, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi)
 • Eich Rhif Yswiriant Cenedlaethol

Os ydych yn gwneud cais trwy fynd i’r Ganolfan Ddinesig, nid oes angen i chi ddarparu llun ohonoch oherwydd y gallwn gymryd un ohonoch. Mae hyn yn amodol ar offer camera sy’n gweithio pan rydych yn gwneud eich cais.

Fodd bynnag, os na allwch gyrraedd y Ganolfan Ddinesig, gallwch ddarparu llun gyda’ch Ffurflen Gais am Gerdyn Bws a ddylai fodloni’r meini prawf canlynol:

 • Llun lliw diweddar sy’n dangos gwir debygrwydd i’ch hun
 • Yn erbyn cefndir llwyd, hufen neu wyn
 • Rhaid eich bod yn wynebu tua’r blaen ac yn edrych yn syth i’r camera
 • Rhaid bod y llun yn dangos eich wyneb cyfan
 • Lle bo’n bosibl dylid tynnu sbectol i ffwrdd. Fodd bynnag os oes rhaid eu gwisgo am resymau meddygol ni ddylen nhw guddio’r llygaid, ni ddylai fod adlewyrchiad na golau llachar a rhaid iddyn nhw beidio â bod wedi’u tintio

Os ydych yn mynd i’r Ganolfan Ddinesig i ofyn am gerdyn byddwch yn cael eich cerdyn bws newydd yn ystod eich ymweliad (mae hyn yn amodol ar yr offer yn gweithio pan fyddwch yn ymweld).

Pwy sy’n darparu’r cerdyn?

Mae’r Cynllun Teithio Am Ddim Cerdyn Bws Cymru Gyfan wedi’i ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Llywodraeth Cymru. Mae’n rhoi hawl i bobl 60 oed neu hŷn a phobl ag anableddau penodol i deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol ledled Cymru.

A oes gen i hawl i gerdyn bws?

Os allwch deithio ar fws heb gymorth rhywun arall, yn gallu darparu tystiolaeth eich bod yn byw yn ardal Merthyr Tudful a’ch bod yn bodloni un o’r meini prawf canlynol, bydd hawl awtomatig gennych i gerdyn bws:

 • 60 oed neu hŷn – Cerdyn Bws 60 oed a Hŷn
 • Yn cael Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl – Cerdyn Bws Person Anabl
Pryd ydw i’n gallu defnyddio fy ngherdyn?

Rydych yn gallu defnyddio’ch cerdyn unrhyw bryd ar unrhyw ddiwrnod yr wythnos.

Ble ydw i’n gallu teithio?

Rydych yn gallu teithio am ddim ar bron pob gwasanaeth bws ledled Cymru. Fodd bynnag nid ydych yn gallu teithio am ddim ar fathau penodol o wasanaethau, er enghraifft:

 • Gwasanaethau bws Cyswllt Trenau, sy’n cysylltu â’r trenau sy’n codi prisiau trenau
 • Gwasanaethau bws National Express/pellter mawr
 • Bysiau sy’n darparu gwasanaethau twristiaeth
Sut ydw i’n defnyddio fy ngherdyn bws?

Mae’ch cerdyn bws yn cynnwys chip electronig bach (a gaiff ei alw’n aml yn Smartcard) a gaiff ei ddefnyddio i wirio’ch hawl i deithio rhatach ac yn sicrhau y caiff y gweithredwr bws ei dalu am eich teithio.

Sicrhewch eich bod yn cadw’ch cerdyn yn ddiogel lle na ellir ei blygu, ei droi na’i ddifrodi ac ar wahân i gardiau banc eraill ac ati. Os ydych yn cadw’ch cerdyn mewn waled neu bwrs, rhaid i chi ganiatáu i’r gyrrwr weld eich llun.

Mae gan fysiau gwasanaeth lleol beiriant tocynnau newydd wrth y fynedfa o’r enw “Darllenydd”. Pan rydych yn mynd ar y bws, daliwch eich cerdyn bws rhatach n agos at y “darllenydd”, gyda’ch llun tuag i fyny. Bydd hyn yn cofnodi’r cerdyn yn electronig ac yn cadarnhau’i fod yn ddilys ac yn cydnabod bod y cerdyn wedi’i ddarllen. Bydd wedyn yn ymateb â sŵn, golau gwyrdd a chewch docyn cyn i chi fynd i eistedd. Os nad yw hyn yn digwydd bod nam ar eich cerdyn bws. Bydd y gyrrwr yn gofyn i weld eich cerdyn bws cyn eich caniatáu i deithio am ddim.

Ydy fy ngherdyn bws yn ddilys ar goetsis neu drenau?

Nac ydy. Mae cardiau’n ddilys i deithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys rhai gwasanaethau bws aros prin ond nid gwasanaethau coets e.e. National Express neu’r gwasanaethau cyswllt rheilffordd sy’n cysylltu â’r trenau. Fodd bynnag gwelwch fod y cwmnïau rheilffordd a llawer o’r cwmnïau coetsis yn cynnig prisiau rhatach i ddeiliaid cerdyn.

Beth sy’n digwydd os oes nam ar fy ngherdyn neu os yw ar goll neu wedi’i ddifrodi?

Gallwch gael cerdyn newydd trwy gysylltu â Chymorth Gwasanaethau ar (01685) 725000. Byddwn yn cymryd eich manylion ac yn anfon cerdyn newydd i’ch cyfeiriad cartref neu gallwch drefnu i’w gasglu o’r Ganolfan Ddinesig. Os ydych yn mynd i’r Ganolfan Ddinesig i ofyn am gerdyn newydd byddwch yn cael y cerdyn yn ystod eich ymweliad (mae hyn yn amodol ar yr offer yn gweithio pan fyddwch yn ymweld).

Pryd fydd angen imi adnewyddu fy ngherdyn?

Nid oes dyddiad terfyn ar eich cerdyn bws a disgwylir i fywyd cerdyn bws fod rhwng tair a phum mlynedd. Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd angen adnewyddu’ch cerdyn felly sicrhewch eich bod yn dweud wrth y Cyngor os ydych yn newid eich cyfeiriad neu os yw’ch amgylchiadau’n newid.

Rydw i wedi newid fy enw – beth ddylwn ei wneud?

Er mwyn newid eich cofnod bydd angen i chi ddarparu un o’r dogfennau canlynol fel tystiolaeth: tystysgrif priodi, dogfen gweithred newid enw neu dystysgrif Archddyfarniad Absoliwt. Gellir postio llungopi o un o’r dogfennau hyn i’r Adran Cymorth Gwasanaethau (gweler Cysylltu â Ni). Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol trwy’r post.

Rydw i wedi symud o fewn ardal Merthyr Tudful – beth ddylwn ei wneud?

Er mwyn newid eich cofnod bydd angen i chi ddarparu prawf o’ch cyfeiriad newydd (e.e. bil treth cyngor cyfredol, bil cyfleustodau [blwyddyn ariannol gyfredol], gohebiaeth ddiweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid y Wlad ac ati). Gellir postio copi o unrhyw un o’r uchod ynghyd â’ch cyfeiriad blaenorol i’r Adran Cymorth Gwasanaethau (gweler Cysylltu â Ni).

Rydw i wedi symud i mewn neu allan o ardal Merthyr Tudful – beth ddylwn ei wneud?

Cysylltwch â Chymorth Gwasanaethau ar 01685 725000 am ragor o wybodaeth.

Beth os nad oes angen fy ngherdyn bellach?

Dylech chi ddweud wrth y Cyngor os ydy un o’r amgylchiadau canlynol yn berthnasol:

 • Rydych yn symud i rywle y tu allan i Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Nid ydych yn dymuno manteisio ar y cerdyn bws bellach
 • Yn achos marwolaeth aelod o’r teulu neu ffrind agos
Pan rwy’n defnyddio fy ngherdyn bws a oes telerau defnyddio eraill?

Cofiwch mai chi yn unig all ddefnyddio’ch cerdyn bws. Os rhoddwyd cerdyn cyfaill, bydd y cyfaill yn cael teithio’r un pryd ac ar yr un daith â deiliad y cerdyn. Os ydych yn caniatáu i rywun arall ei ddefnyddio gellid canslo’ch cerdyn.

Ni all y Cyngor dderbyn atebolrwydd am fethiant unrhyw wasanaeth bws i weithredu neu am unrhyw gwmni’n gwrthod derbyn y cerdyn bws i deithio.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y