Ar-lein, Mae'n arbed amser

Talu eich Ardrethi Busnes

Pryd sy’n rhaid i mi dalu fy Ardrethi Busnes?

Mae’r dyddiad y mae’n rhaid i chi dalu eich rhandaliad bob mis i’w weld ar eich hysbysiad Gorchymyn Ardrethi Busnes. Fel arfer mae hyn ar 1af o bob mis, oni bai eich bod yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Os ydych yn talu mewn Banc neu Swyddfa’r Post, neu anfon eich taliad drwy’r post, cofiwch na fyddwn yn derbyn eich taliad am rai dyddiau. Ystyriwch yr oedi hwn os byddwch yn defnyddio un o’r ffyrdd hyn o dalu.

Sut allaf i dalu Bil Ardrethi Busnes?

  1. Yn llawn ar neu cyn 1 Ebrill
  2. Mewn dau randaliad ar 1 Ebrill ac 1 Hydref
  3. Drwy 10 neu 12 rhandaliad o 1 Ebrill

Dulliau Talu

Debydau Uniongyrchol (Ar-lein)MYNEDIAD AT EICH CYFRIF TRETH CYNGOR EICH HUN AR-LEIN

Gellir gosod / diwygio Debydau Uniongyrchol bellach ar-lein drwy eich Cyfrif Treth Gyngor Ar-lein

Bydd angen y canlynol arnoch:
Rhif Cyfeirnod y Ardrethi Busnes
Manylion cyfrif banc

Mae hon yn ffordd gyflym a hawdd o dalu eich ardrethi busnes. Os ydych yn dewis talu drwy ddebyd uniongyrchol byddwch yn cael cynnig tri dyddiad ar gyfer gwneud eich taliad (1af, 10fed neu 20fed o’r mis) a bydd gennych hefyd yr opsiwn o dalu dros 10 neu 12 mis.

Mae’r holl bethau diogelu a gwarantau cyffredin Debyd Uniongyrchol yn gymwys.

Ni ellir gwneud unrhyw newidiadau yn y swm, dyddiad nac amlder i’w ddebydu heb eich hysbysu chi o leiaf 10 niwrnod gwaith ymlaen llaw o ddebyd i’ch cyfri.

Os bydd camgymeriad yn digwydd, mae hawl gennych gael ad-daliad ar unwaith o’ch banc neu gymdeithas adeiladu

E-Daliadau
Talu eich Ardrethi Busnes ar-lein
Byddwch angen: Rhif Cyfrif a cherdyn credyd / debyd dilys

Yn ychwanegol gallwch hefyd dalu eich Anfonebau, Treth Cyngor, BIDS a Gordaliadau’r Budd-dal Tai drwy unrhyw un o’r dulliau uchod.

Ffôn
Talwch dros y ffôn drwy ffonio’r Llinell Talu Awtomeiddedig sydd ar gael ar (01685) 725115, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Bydd angen i chi roi eich manylion cerdyn, eich rhif cyfrif a’r swm yr ydych am ei dalu.

Os nad ydych am dalu yn y Ganolfan Ddinesig gallwch wneud taliadau yn defnyddio’r dulliau canlynol:

Swyddfeydd Post, a mannau Paypoint
Gallwch ddefnyddio eich dogfen â chod bar i dalu Ardrethi Busnes mewn unrhyw Swyddfa Bost neu fannau Pwynt Talu.  Mae rhestr o’r holl fannau sy’n derbyn eich cerdyn ar gael trwy ddilyn y ddolen Ardrethi Busnes ar www.merthyr.gov.uk

Taliadau BACS
Banc Barclays Plc, 47 Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8DL
Rhif Cyfrif: 63519732
Rhif Didoli: 20-56-64
*Dyfynnwch Gyfeirnod Cyfrif Cyfraddau Busnes

Canolfan Gyswllt
Mae’r Ganolfan Gyswllt newydd yn y Ganolfan Ddinesig ar gael i gwsmeriaid alw heibio i weld aelod o staff yn ystod oriau agor arferol (gweler yr oriau agor isod) a thrafod materion sy’n ymwneud â’r Dreth Gyngor, Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, Ardrethi Busnes, Ardrethi Ardal Gwella Busnes (BIDS) neu Wahanol Ddyledion.

Oriau Agor

ARDRETHI BUSNES
Dydd Llun:                   8:30 – 4:45
Dydd Mawrth:             8:30 – 4:45
Dydd Mercher:            8:30 – 4:45
Dydd Iau:                     8:30 – 4:45
Dydd Gwener:             8:30 – 4:15