Ar-lein, Mae'n arbed amser

Chwiliad pridiannau tir lleol

Mae’r gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol yn darparu gwybodaeth i bobl sy’n prynu neu gyflawni trafodaethau ar dir neu eiddo ym Merthyr Tudful. Mae’r Adran Pridiannau Tir Lleol yn archwilio a oes yna gyfyngiadau cyfreithiol a allai effeithio ar yr eiddo, ac a fydd yn dod â’r holl wybodaeth at ei gilydd ar ffurf chwiliad yr Awdurdod Lleol Swyddogol. 

Pwy all wneud cais am chwiliad Pridiannau Swyddogol Cyflawn ar Dir Lleol?

Fel arfer caiff ceisiadau am chwiliad eu derbyn oddi wrth y cyfreithiwr neu drawsgludwr trwyddedig sy’n gweithredu ar ran prynwr yr eiddo, ond gall unrhyw un wneud cais am chwiliad drwy gyflwyno’r ffurflenni cywir. Mae’r ffurflenni hyn - LLC1 a CON29 - ar gael oddi wrth gyflenwyr nwyddau papur cyfreithiol.

Beth yw Chwiliad Swyddogol Cyflawn yr Awdurdod Lleol?

Mae dwy ran i chwiliad cyflawn yr Awdurdod Lleol, a Ffurflen Opsiynol ar gyfer ymholiadau ychwanegol:

LLC1 delio gyda’r holl daliadau cofrestradwy, er enghraifft, Gorchmynion Cadwraeth Coed, grantiau gwella, Adeiladau Rhestredig a Chytundebau Cynllunio.

CON29R delio gyda materion fel cynlluniau ffyrdd, hanes cynllunio eiddo a materion amgylcheddol.

CON29O ffurflen ddewisol sy’n delio gydag ymholiadau ychwanegol a allai fod yn benodol berthnasol i’r tir/eiddo sy’n cael ei chwilio.

Faint mae Chwiliad Swyddogol yr Awdurdod Lleol yn ei gostio?

  Preswyl Masnachol
LLC1  £6 (dim TAW)     £6 (dim TAW)    
CON29R £68.42 (a TAW) £72.42 (a TAW)
Cyfanswm £88.10 £92.90 
CON29O    
Ymholiadau 4 - 21 £10 (a TAW) £10 (a TAW)
Ymholiad 22 £15 (a TAW) £15 (a TAW)

Allaf i archebu ymholiadau unigol o’r CON29R?

Na allwch - ni ellir rhannu CON29R yn ymholiadau unigol - rhaid gwneud cyflwyniad cyflawn gyda’r ffi briodol.

Pa mor hir fydd e’n cymryd i brosesu fy chwiliad?

Rydym yn anelu at ddychwelyd chwiliad ymhen saith diwrnod gwaith ond yn ystod cyfnodau prysur, gall chwiliad gymryd ychydig yn hirach. Byddwn yn gwneud ein gorau i’ch hysbysu os oes oedi i’w ddisgwyl.

Sawl ffurflen sydd angen i mi eu cyflwyno?

Dim ond un ffurflen LLC1 ac un CON29R (ac un CON29O os yw’n gymwys). Nid yw dyblygiadau’n ofynnol.

Oes angen i mi anfon unrhyw gynlluniau o’r eiddo?

Oes – mae cynllun yn ofynnol gyda’r eiddo sydd i’w chwilio, wedi ei amlinellu’n glir.

Allaf i gyflwyno ffurflenni drwy e-bost?

Gallwch – dyma’r dull a ffafrir ar gyfer cyflwyno sy’n cyflymu’r broses ac yn lleihau amser.

Anfonwch LLC1, CON29 a chynllun i LandCharges@merthyr.gov.uk   

Gellir gwneud taliad drwy BACS. Gofynnwch am fanylion banc wrth gyflwyno.

Bydd y chwiliad yn cael ei anfon yn ôl, ar ôl ei gwblhau, i’r cyfeiriad e-bost a ddynodir ar y ffurflenni.

Alla i archebu chwiliadau ar-lein?

Gallwch anfon chwiliadau ar-lein atom drwy byrth chwilio fel National Land Information Service (NLIS), TM Search Choice ac InfoTrack . Mae’r rhain yn gwmnïau sy’n darparu gwasanaeth electronig i chwiliadau Awdurdod Lleol a gwybodaeth arall am drawsgludo tir ac eiddo. Gweler y ddolen ar ymyl y dudalen hon am wybodaeth bellach.

Beth yw Chwiliad Personol?

Mae Chwiliad Personol yn archwiliad o Gofrestr Pridiannau Tir Lleol sy’n cael ei gyflawni’n annibynnol gan drydydd person (fel arfer Asiant Chwilio Personol) Os ydych yn dymuno cyflawni Chwiliad Personol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol, cysylltwch LandCharges@merthyr.gov.uk   

Os ydych am gyflawni eich chwiliad personol o gofrestrau rywle arall yn yr Awdurdod Lleol cysylltwch â phob adran yn unigol.

A fydd ateb gwybodaeth ffordd CON29 yn dweud wrthyf i a yw’r holl ffyrdd sy’n ffinio â fy eiddo am gael eu mabwysiadu?

Bydd ateb ein chwiliad ddim ond yn cyfeirio at y ffordd a enwyd yng nghyfeiriad yr eiddo a roddwyd ym Mlwch ‘B’ CON29. Os ydych am gael gwybodaeth am unrhyw ffyrdd eraill sy’n ffinio â’ch eiddo, bydd angen i chi eu henwi ym Mlwch 'C' a’u nodi’n glir ar gynllun eich chwiliad.

A ydw i’n anfon fy Chwiliad Cofrestru Tiroedd Comin atoch chi?

Ydych – bydd angen i chi ddarparu ffurflen Ymholi Dewisol CON29, ticio Ymholiad Rhif 22. Y ffi ar gyfer hyn yw £15 (a TAW).