Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwydded wenwynau

Cofrestru Gwenwyn

Caiff manwerthu gwenwyn ei reoli gan Ddeddf Wenwynau 1972. Mae Gorchymyn Rhestr Wenwynau 1982 yn cynnwys rhestr o wenwynau sy’n gynwysedig yn y Ddeddf Wenwynau. Mae Rhan I y rhestr yn cynnwys gwenwynau y gellir ddim ond eu gwerthu gan fferyllydd cofrestredig. Mae Rhan II y rhestr yn cynnwys y gwenwynau na ellir eu gwerthu oni bai eich bod wedi cofrestru i wneud hynny â’ch Awdurdod Lleol.

Cofrestru ar gyfer Gwerthu Gwenwyn Di-Feddygol

Cyn gwerthu gwenwynau a restrir yn Rhan II Y Ddeddf Wenwynau rhaid gwneud cais i’r Cyngor i gael eich gosod ar restr y personau a all werthu gwenwynau Rhan II.

Ceir ffi ymgeisio sy’n rhaid ei dalu ar adeg gwneud y cais. Ar hyn o bryd, £30.80 yw’r ffi ar gyfer trwydded newydd neu £16.24 i’w adnewyddu. Ceir tâl o £8.30 ar gyfer newid enw.

Os ychwanegir enw ar y rhestr o bersonau sydd â’r hawl i werthu gwenwynau Rhan II, yna caiff yr enw ei dynnu oddi ar y rhestr ar 31 Mai bob blwyddyn, oni bai bod cais yn cael ei wneud a’i dderbyn i gadw’r enw ar y rhestr. Noder bod y ffioedd a ddyfynnir uchod yn gymwys ar gyfer 2009/2010.

Gwenwyn sy’n Gymwys i Restr II y Rhestr Wenwynnau

Caiff y gwenwynau canlynol eu rhestru yn Rhan II y Rhestr Wenwynau:

 • aldicarb
 • alffa-cloralos
 • amonia

Y cyfansoddion arsenig canlynol:

 • calsiwm arsenitau
 • copr asetoarsenit
 • copr arsenitau
 • copr arsenid
 • plwm arsenitau

Yr halwynau bariwm canlynol:

 • bariwm carbonad
 • bariwm silicofflwrid
 • carboffwran
 • cylchohecsimid
 • deunitrocresolau (DNOC), eu cyfansoddion â metel neu fas
 • dinoseb, ei gyfansoddion â metel neu fas
 • dinoterb
 • drasocsolon a’i halwynau
 • endoswlffan
 • endothal a’i halwynau
 • endrin
 • cyfansoddion ffentin
 • fformaldehyd
 • asid fformig
 • asid hydroclorig
 • asid hydrofflwrig; metal alcali bifflwridau, amoniwm bifflwrid, sodiwm silicofflwrid
 • clorid mercwrig, iodid mercwrig, cyfansoddion organig mercwri ac eithrio cyfansoddion sy’n cynnwys grŵp methyl (CH3) sy’n dolennu ag atom mercwri
 • ocsaladau metelig
 • methomyl
 • nicotin a’i halwynau a chyfansoddion chwartaidd
 • asid nitrig
 • nitrobensin
 • ocsamyl
 • paracwat a’i halwynau
 • ffenolau (fel a ddiffinir yn Rhan I y Rhestr Wenwynau) mewn sylweddau sy’n cynnwys llai na 60% o bwysau o ran pwysau ffenolau a chyfansoddion ffenolau â metelau mewn sylweddau sy’n cynnwys llai na chyfwerth 60% pwysau o ran pwysau ffenolau
 • asid ffosfforig
 • cyfansoddion ffosfforws – asinffos-methyl, clorffenfinffos, demffion, demeton-S-methyl swlffon, dialiffos, diclorfos, diocsathion, diswlffoton, ffonoffos, mecarbam,meffosaffolan methidathion, mefinffos, omethoat, ocsidemeton-methyl, parathion, ffencapton, fforat, ffosffamidon, pirimiffos-ethyl, cwinalffos, thiometon, thionasin, triasoffos, famidothion;
 • potasiwm hydrocsid
 • sodiwm hydrocsid
 • sodiwm nitrad
 • asid swlffiwrig
 • thioffanocs
 • sinc ffosffid