Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfrifon blynyddol

Mae cyhoeddi Datganiadau Cyfrifon yn ofyniad statudol blynyddol ac yn destun archwiliad allanol.

Rhaid cwblhau’r Datganiadau Cyfrifon dros dro erbyn 31 Mai yn dilyn diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth ac mae angen i’r Archwiliad Allanol fod yn gyflawn ac wedi’i ardystio erbyn 31 Gorffennaf.

Mae’r ddogfen yn datgelu perfformiad ariannol yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn ariannol, y camau cyfrifo a gymerwyd ac iechyd ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth.

Mae fersiwn wedi ei dalfyrru o'r datganiad o gyfrifon sy'n cynnwys yr adroddiad naratif a'r Datganiad llywodraethu blynyddol yn unig ar gael isod.

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod Lleol wneud y Cyfrifon a dogfennau penodedig eraill ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd. Yn dilyn diwygiadau 2018 i Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, rhaid arddangos rhybudd ar wefan yr awdurdod ac mewn o leiaf un lle amlwg. Mae copi o'r hysbysiad i'w weld isod.

Mae copïau o'r Hysbysiadau Hysbyseb ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau De Cymru a Phrif Gwnstabl De Cymru, ac ar gyfer Cyd-bwyllgor y Fargen Dinas yn Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd hefyd i'w gweld isod.

 

Cysylltwch â Ni