Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Bin Maint Mwy

Eich manylion cyswllt a’ch cyfeiriad?

Cam 1 o 4

* = mae'n rhaid i chi roi'r wybodaeth hon
Chwilio am gyfeiriad

Gwybodaeth bellach

Cam 2 o 4

Er mwyn gwneud y broses ymgeisio mor effeithiol â phosib, atebwch y cwestiynau canlynol

Oes anifeiliaid anwes gennych chi?
Ydych chi’n defnyddio blychau ailgylchu ymyl y ffordd?
Ydych chi’n defnyddio sachau gwastraff gardd?
Ydych chi’n defnyddio’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff y Cartref i ailgylchu pecynnau mwy o faint neu ormodedd o ailgylchu.

Crynodeb

Cam 3 o 4

Enw :

Ebost :

Ffon :

Cyferiadau :

Wardiau :


Faint o blant ac oedolion sy’n byw yn eich eiddo? :

Oes unrhyw amgylchiadau arbennig gennych? Er enghraifft, teulu mawr, plentyn ifanc neu blentyn sy’n defnyddio cewynnau, problemau iechyd fel anymataliaeth :

Oes anifeiliaid anwes gennych chi? :

Os oes, sawl un sydd gennych a sut ydych chi’n cael gwared ar eu gwastraff? :


Ydych chi’n defnyddio blychau ailgylchu ymyl y ffordd? :

Ydych chi’n defnyddio sachau gwastraff gardd? :

Ydych chi’n defnyddio’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff y Cartref i ailgylchu pecynnau mwy o faint neu ormodedd o ailgylchu. :


Nodwch sut yr ydych yn lleihau faint o ailgylchu sydd gennych a sut ydych yn cael gwared ar wastraff ychwanegol: :

Oes yna unrhyw resymau eraill pam yr ydych yn gwneud cais am fin mwy o faint? :


Telerau ac Amodau

Cam 4 o 4

Y Telerau ac Amodau parthed Rhagor o Le Mewn Biniau gydag Olwynion

  1. Erys y bin yn eiddo i Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  2. Nid oes yn rhaid talu er mwyn defnyddio bin gyda rhagor o le ynddo. Mae gennych yr hawl i ddefnyddio’r bin sydd â rhagor o le cyn hired ag rydych yn cyflawni’r gofynion a nodir yn y polisi.
  3. Os ydy’r amgylchiadau’n uchod yn newid ar unrhyw adeg (e.e. os ydy nifer y preswylwyr parhaol yn newid) byddwch yn rhoi gwybod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful er mwyn iddynt asesu eich anghenion gwastraff newydd.
  4. Os ydych yn symud tŷ o fewn ardal Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r Cyngor beth yw eich cyfeiriad newydd er mwyn i ni ddodi bin o faint safonol yn eich hen gartref a gosod bin 240 litr y tu allan i’ch cartref newydd (yn ddibynnol ar ganlyniadau’r asesiad).
  5. Os ydych yn symud cartref y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, rhaid i chi roi gwybod i’r Cyngor a threfnu bod bin o faint safonol yn cael ei ddodi yn eich hen gartref yn lle’r bin 240 litr.
  6. Darperir y bin gyda rhagor o le ar yr amod ei fod yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gwastraff cartref na ellir eu hail-gylchu/ eu compostio.
  7. Cedwir yr hawl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i gynnal gwiriadau ar hap ar finiau er mwyn sicrhau mai dim ond deunydd na ellir eu hailgylchu/ eu compostio a gyflwynir i’w casglu. Gallwn dynnu’r biniau sydd â rhagor o le ynddynt i ffwrdd ar unrhyw adeg os camddefnyddir y biniau hyn.
  8. Mae’n costio £17.47 (gall y pris hwn newid) i archebu bin sydd â rhagor o le ac mae’n rhaid talu am y bin hwnnw cyn i chi ei dderbyn. Mae’r pris yn cynnwys costau gweinyddol a chostau dosbarthu. Unwaith daw’r angen am y bin i ben darperir bin o faint safonol i chi, 140 litr, yn rhad ac am ddim.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk.