Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwcis

Pan fyddwch yn defnyddio Gwefan CBSMT bydd CBSMT yn cadw cwcis ar eich cyfrifiadur er mwyn hwyluso ac addasu eich defnydd o’n Gwefan. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan y wefan yr ymwelwch â hi. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion newydd y wefan. Mae CBSMT yn defnyddio cwcis i roi gwybodaeth gyfanredol ddienw i ni am sut mae pobl yn defnyddio’r wefan ac i’n helpu ni i wybod beth maen nhw’n ei chanfod yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol ar ein gwefan. Nid yw CBSMT yn cadw gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau e-bost na manylion eraill mewn cwci.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe wedi eu gosod fel eu bod yn derbyn cwcis. Os nad ydych am dderbyn cwcis, mae’n bosibl y byddwch yn gallu newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod yr holl gwcis neu i dderbyn hysbysiad bob tro y caiff cwci ei anfon i’ch cyfrifiadur, gan roi’r dewis i chi ei dderbyn ai peidio. Nid yw CBSMT yn gorfodi defnyddiwr i gael cwcis wedi eu galluogi ar eu cyfrifiadur personol. Ni chaiff gwybodaeth am gwcis ei chadw ar ein gweinydd. Caiff rhai o’r cwcis y gallai CBSMT eu defnyddio eu dangos isod:

 Enw

Diben 

Mwy o Wybodaeth

ASP.NET_SessionId

Microsoft ASP.NET : Cwci a ddefnyddir ar ffurflenni ar-lein. Mae’n cau wrth i chi gau’r porwr.    

Visit the Microsoft
website

Ewch i Wefan Microsoft

ASP.NET_SessionId

Microsoft ASP.NET : Cwci sy’n gallu gwella diogelwch ein ffurflenni ar-lein. Mae’n cau wrth i chi gau’r porwr.           

Visit the Microsoft
website

Ewch i Wefan Microsoft

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics: Defnyddiwn Google Analytics i fonitro lefelau traffig, ymholiadau chwilio ac ymweliadau â’r wefan hon.

Mae Google Analytics yn cadw cyfeiriadau IP yn ddienw ar ei weinyddion yn y UD,  nid yw Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw wybodaeth y gellir ei dynodi’n bersonol.   

Mae’r cwcis hyn yn galluogi Google i bennu a ydych yn ailymweld â’r safle, a nodi’r tudalennau yr ymwelwch â hwy yn ystod eich sesiwn.         

Click here for an overview of privacy at
Google
.

firmstep2server

Defnyddir i gyfeirio eich cais i’r gweinydd priodol. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei chadw.

 

firmstep2session

Dynodydd unigryw a roddir i chi yn ystod cyfnod ymweld â’r safle. Fe’i defnyddir i sicrhau eich bod chi a chi yn unig yn gweld y wybodaeth sy’n berthnasol i chi. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth y gellir ei dynodi bersonol, ond fe’i cysylltir dros dro â’ch cyfrif defnyddiwr wrth i chi logio fewn.

 

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu peth reolaeth o’r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau porwyr. I ganfod rhagor am gwcis, yn cynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi eu hanfon a sut i’w rheoli a chael gwared arnynt, ewch i www.allaboutcwcis.org .
I optio allan o gael eich dilyn gan Google Analytics dros yr holl wefannau ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hysbysu newidiadau

Wrth i CBSMT greu gwasanaethau newydd, mae’n bosibl y bydd hyn yn cynhyrchu’r angen i ddiwygio’r Polisi Preifatrwydd. Os bydd eich Polisi Preifatrwydd yn newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol, caiff hynny ei bostio ar y dudalen hon.

Eich Hawliau

Mae’r hawl gennych i ofyn i CBSMT beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Fel arfer, byddwn yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu eich data) a yw CBSMT yn bwriadu defnyddio eich data at ddibenion o’r fath neu a yw CBSMT yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion o’r fath. Gallwch fanteisio ar eich hawl i atal prosesu o’r fath drwy wirio blychau penodol ar y ffurflenni mae CBSMT yn eu defnyddio i gasglu eich data. Gallwch fanteisio ar yr hawl hwn ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni drwy e-bost: information.security@merthyr.gov.uk Ffonio.: 01685 727444

Mae’n bosibl y gallai safle CBSMT, o bryd i’w gilydd, gynnwys dolenni i wefannau eraill ac yn ôl oddi wrthynt. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad yw CBSMT yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd ar gyfer y polisïau hyn. Gwiriwch y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at wybodaeth a gedwir amdanoch chi. Gellir gweithredu eich hawl at fynediad yn unol â’r Ddeddf. Mae’n bosib y bydd unrhyw gais am fynediad yn amodol ar ffi o £10 i dalu am gostau CBSMT ar gyfer rhoi’r manylion i chi am y wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y