Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymgynghoriad ar opsiynau wedi eu diweddaru ar gyfer ysgol Gatholig WaG 3-16 Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 06 Ion 2022
New catholic school (1)

Yn dilyn ystyriaeth i ymgynghoriadau cyhoeddus a gynhaliwyd yn 2021, mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn ymgynghori ymhellach ar opsiynau wedi eu diweddaru ar gyfer lleoli'r ysgol Gatholig WaG 3-16.

Y ddau opsiwn a argymhellir yw:

Opsiwn A -  Y Greenie, gyda thir agored ar safle presennol Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley (YUEH) rhan 2.  Hwn oedd yr Opsiwn 2 blaenorol gyda newidiadau mewn ymateb i’r ymgynghoriad blaenorol:

  • Byddai'r cae chwarae cymunedol wedi ei leoli yn agosach i’r cae chwarae amlbwrpas presennol.
  • Byddai yr ystafelloedd newid cymunedol yn adleoli i’r Caeau Blodyn Menyn ger a chae chwarae gwair cymunedol a’r cae 3G a rennir.
  • Mae ardal werdd gymunedol ychwanegol wedi ei chynnwys ar Ran 2 (Safle Uchaf) o safle presennol YUEH.
  • Llwybr teithio diogel o safle'r Greenie I’r Caeau Blodyn Menyn a safle cymunedol newydd ar safle Rhan 2 YUEH.

Fel ag yn yr opsiwn blaenorol, byddai adeilad yr ysgol, maes parcio ac ardal ollwng wedi ei lleoli ar gaeau chwarae y Greenie, gyda’r ddau gae yn cael ei adleoli i’r Caeau Blodyn Menyn. Byddai un cae yn gae pêl droed 3G pob-tywydd, a’r llall yn gae cymunedol.

  • Opsiwn B - Safle presennol YUEH gyda chae rygbi ar un o’r caeau Blodyn Menyn. Dyma opsiwn newydd sbon. Byddai adeilad yr ysgol ac ardal ollwng y cynradd a chae chwarae'r cynradd yn cael ei leoli yn rhan 2 o safle presennol YUEH, gyda maes parcio, neuadd chwaraeon a chaeau chwarae wedi ei lleoli yn rhan 1 y safle. Lleolir cae rygbi ar lwyfan 2 o’r caeau Blodyn Menyn.

Mae’r ymgynghoriad newydd yn cael ei  gynnal yn unol â Rheoliadau 2015 Caeau Chwarae (Ymglymiad y Cyhoedd mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru). Gan roi cyfle i’r holl fudd-ddeiliaid gan gynnwys defnyddwyr y caeau, preswylwyr lleol, rhieni, disgyblion, staff, llywodraethwyr ysgol, plwyfolion ac unrhyw un arall gyda diddordeb i fynegi barn ar y cynigiadau diweddaraf ac i helpu cefnogi'r Cyngor wrth benderfynu ar leoliad yr ysgol.

Bydd yr ymgynghoriad yn para am 6 wythnos o ddydd Iau Ionawr 6 hyd ddydd Iau Chwefror 17 2022 a gellir gweld manylion y cynnig gan gynnwys cynlluniau o’r safle ar-lein trwy ddilyn y linc ganlynol:

https://www.merthyr.gov.uk/vaschool

Fel arall, gellir gofyn am gopi papur trwy un ai ffonio'r Cyngor ar 01685 725000 neu e-bostio 3-16vaschool@merthyr.gov.uk <mailto:3-16vaschool@merthyr.gov.uk>  Rhaid dychwelyd ymatebion i’r Cyngor wedi ei nodi At Sylw Project Ysgol 3-16 erbyn Chwefror 17.

Dwedodd Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet dros Addysg, y Cyng. Lisa Mytton:

“Mae’r Cyngor llawn wedi ystyried yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad blaenorol ac wedi cytuno ar opsiynau wedi ei diwygio er mwyn ymgynghori ymhellach gyda’r cyhoedd.

“Mae'r rhain yn cynnwys opsiwn i ddatblygu ar safle presennol YUEH gan roi opsiwn gwahanol i ddatblygu adeilad yr ysgol ar y Greenie.

“Mae’r opsiwn i ddatblygu'r Greenie bellach yn cynnwys mwy o ardal werdd gymunedol er mwyn ymestyn y ddarpariaeth a chyfleusterau cymunedol ar draws safleoedd y Greenie, y Caeau Blodyn Menyn a safle presennol YUEH.

“Rydym eisiau'r datrysiad gorau posib i’r gymuned gyfan gyda’r ysgol hon -y disgyblion, trigolion lleol a defnyddwyr y cae - mae eich adborth chi yn allweddol i’r penderfyniad.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni