Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllun Datgarboneiddio yn cael ei gymeradwyo gan Gynghorwyr.

  • Categorïau : Press Release , Council , Education , Schools
  • 04 Gor 2023
Decarbonisation eye-catcher

Atgyfnerthwyd ymrwymiad y Cyngor i gyflawni ein dyletswydd datblygu cynaliadwy yn ddiweddar wrth i’n Cynllun Datgarboneiddio 2023 – 2030 gael ei fabwysiadu gan y Cyngor Llawn.

Dywedodd y Cynghorydd Michelle Symonds, Aelod Cabinet dros Ddatgarboneiddio: “Fel awdurdod rydym yn gweld lleihau carbon a newid hinsawdd fel meysydd allweddol ar gyfer gweithredu.

“Rydym eisoes yn gweithio tuag at ddod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030 ac rydym bellach yn y camau cynnar o gyflawni ein Cynllun Datgarboneiddio cyntaf”.

Mae prosiectau allweddol hyd yma wedi cynnwys:

  • Amnewid 7,500 o oleuadau stryd gyda goleuadau LED amgen.
  • Gosod 1,900 o baneli solar ar draws adeiladau'r Cyngor, gan gynnwys ysgolion.
  • Uwchraddio 6,900 o ffitiadau golau i oleuadau LED.

Mae gennym hefyd nifer o brosiectau wedi ei cynllunio neu ar y gweill, gan gynnwys:

  • Adnewyddu Ysgol Uwchradd Pen y Dre i safon sero carbon net.
  • Prosiect arloesol i ddatblygu rhwydwaith gwifrau preifat, gan weithio ar y cyd â'r GIG i ddefnyddio'r pŵer a gynhyrchir gan y paneli solar yn Ysgol Uwchradd Pen y Dre.
  • Ychwanegu mwy o gerbydau trydan at ein fflyd cerbydau a datblygu seilwaith gwefru trydan ymhellach.
  • Edrych ar opsiynau ar gyfer cynlluniau gwresogi carbon isel.

Ychwanegodd y Cynghorydd Symonds: “Bydd gweithio tuag at y cynllun hwn yn dod â buddion enfawr i Ferthyr Tudful, gyda’r potensial ar gyfer ynni glanach, gwyrddach a mwy fforddiadwy i’n cymunedau.

“Bydd y gostyngiad mewn allyriadau carbon a gwell ansawdd aer yn dod â manteision wedyn i iechyd a’r amgylchedd ehangach.

“Mae potensial hefyd i leihau tlodi tanwydd, cefnogi ein cymunedau a datblygu’r economi werdd a swyddi gwyrdd i’r ardal.”

I weld y cynllun ewch i’r dudalen datgarboneiddio bwrpasol ar ein gwefan: merthyr.gov.uk/decarbonisation

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni