Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datganiad Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, y Cynghorydd Geraint Thomas am yr angen i gyhoeddi Cytundeb Adran 188.

  • Categorïau : Press Release
  • 16 Ion 2024
default.jpg

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar am Setliad dros dro Llywodraeth Leol Cymru ar Ragfyr 20fed 2023, mae disgwyl i Ferthyr Tudful dderbyn cynnydd ariannol o 3.4% ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25.

Er gwaethaf hyn, nododd ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig (MTFP) ar gyfer 2023/24 i 2026/27, a gymeradwywyd gan y Cyngor ar Mawrth 8fed, ddiffyg cyllideb o £10.5 miliwn ar gyfer 2024/25, gan gynyddu i ddiffyg cyffredinol o £23.3 miliwn dros dymor y MTFP.

O ystyried cyllid ychwanegol o'r setliad a chostau uwch oherwydd y dyfarniad cyflog, chwyddiant uchel, a gofynion ychwanegol na ellir eu hosgoi, mae'r diffyg cyllideb diwygiedig ar gyfer 2024/25 bellach oddeutu £13 miliwn. 

Mewn ymateb i'r hinsawdd ariannol heriol hon, rydym wrthi'n archwilio cyfleoedd i leihau'r gyllideb. Yn anffodus, mae'r broses hon yn gofyn am wneud penderfyniadau anodd am y gwasanaethau y gallwn eu cynnal a'r rhai y gallai fod angen i ni eu rhoi'r gorau iddi.

Gall y penderfyniadau hyn arwain at golli swyddi, a rhaid i ni fod yn barod ar gyfer y canlyniad anffodus hwn.  Nos yfory, Ionawr 17eg, cyflwynir adroddiad i'r Cyngor Llawn ynghylch cyhoeddi llythyr Adran 188 at Undebau Llafur perthnasol. Mae Hysbysiad Adran 188 yn ofyniad cyfreithiol sy'n crynhoi diswyddiadau posibl sy'n deillio o arbedion cyllidebol.

Ein staff yw ein hased mwyaf gwerthfawr a byddwn yn chwilio am wirfoddolwyr i gael eu diswyddo mewn ymdrech i gadw nifer y diswyddiadau gorfodol mor isel â phosibl neu osgoi'r angen amdanynt yn gyfan gwbl.

Mae cydweithio â'r Undebau Llafur perthnasol yn hanfodol ar gyfer arbedion credadwy a chyraeddadwy.

Mae hwn yn gyfnod eithriadol o anodd i bob awdurdod lleol ledled Cymru ac mae maint yr her yn sylweddol.  Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n swyddogion sy'n gweithio'n ddiflino i nodi arbedion.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni