Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cais Merthyr Tudful am statws dinesig ym mlwyddyn Jiwbilî Platinwm y Frenhines

  • Categorïau : Press Release
  • 08 Medi 2021
Merthyr city status bid

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi croesawu cynnig i gynnig cais am statws dinesig fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines y flwyddyn nesaf.

Nos Fercher, 8 Medi 2021, clywodd aelodau yng nghyfarfod y Cyngor llawn sut y byddai dyfod yn ddinas yn helpu i ddenu buddsoddiad mewnol, busnesau newydd a gweithwyr cyflogedig ȃ sgiliau, gan hybu datblygiad economaidd a chymdeithasol ym Merthyr Tudful a’r ardal amgylchynol.

Cefnogir y cais hefyd gan Arglwydd Raglaw Morgannwg Ganol Peter Vaughan ac Uwch Siryf Morgannwg Ganol Jeff Edwards, sydd hefyd yn breswylwyr ym Merthyr, yn ogystal ag Aelod Seneddol Merthyr Tydfil a Rhymni, Gerald Jones.

Dywedodd yr ymchwilydd economaidd, Dr Jane Croad sy’n cydlynu’r cais, wrth y cynghorwyr, y byddai adnoddau niferus diwylliannol a photensial cyffrous Merthyr Tudful yn ganolog i’r cais.

Dylid dyfarnu statws dinesig fel cydnabyddiaeth o’i chyfraniad at ffyniant a diogelwch y DU a’r byd drwy ‘lo, dur a llawer o fywydau’, ychwanegodd.

Gyda’r gwelliannau enfawr a gafwyd i Ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465), roedd Merthyr Tudful yn fan canolog rhwng Abertawe a Gorllewin Canolbarth Lloegr, a byddai statws dinesig yn ‘gwella cysylltiad a dyheadau trefi a phentrefi amgylchynol y cymoedd sy’n ymberthyn yn ddaearyddol ac yn ddiwylliannol yn nes at Ferthyr Tudful nag at unrhyw ddinasoedd yng Nghymru.’

Dywedodd Dr Croad y byddai dyfod yn ddinas yn rhoi’r un canfyddiad o ran statws economaidd a chymdeithasol i Ferthyr Tudful ag sydd gan ddinasoedd eraill yn y DU gan gymell pobl yn y fwrdeistref sirol ac o’i chwmpas i godi eu disgwyliadau a’u dyheadau ar gyfer y dref.

 Erfyniodd Aelod Cabinet dros Adfywio y Cynghorydd Geraint Thomas ar breswylwyr lleol i ‘afael yn y cyfle ffantastig hwn i adeiladu ar lwyddiant Merthyr Tudful a chynlluniau am ddyfodol disglair.

“Yn y chwyldro technoleg, mae angen statws dinesig ar Ferthyr Tudful er mwyn llwyddo i gael yr ysgogiad i afael yng nghyfleoedd y symudiad newydd,” ychwanegodd.

Ceir 10 tref yng Nghymru a Lloegr sy’n cystadlu am statws dinesig – Merthyr Tudful a Wrecsam yw’r unig ddwy yng Nghymru.

Roedd rhai wedi cwestiynu a oedd Merthyr Tudful yn ddigon mawr i fod yn ddinas. Mae’r tabl yn dangos 12 dinas yn y DU sydd ȃ phoblogaeth is na Merthyr Tudful.

Dyfarnwyd statws dinesig i Lanelwy ȃ phoblogaeth is na 3,355 a Perth ȃ phoblogaeth o 46,970 yn 2012, sef blwyddyn Jiwbilî Aur y Frenhines. Felly mae Merthyr Tudful ȃ’i phoblogaeth o 59,100 yn sicr mewn sefyllfa gref i fod yn ddinas.

Dinas

Poblogaeth

Dyfarnu Statws Dinesig

St. Albans

82,146

1877

Lisburn

76,613

Jiwbilî Aur y Frenhines 2002

Carlisle

75,306

Canoloesol

Henffordd

60,415

Cadarnhawyd yn 2000 drwy Siarter Brenhinol

Merthyr Tudful

59,100

 

Caergaint

54,880

Canoloesol

Inverness

48,201

2000

Caerhirfryn

48,085

1937

Durham

47,785

Canoloesol

Perth

46,970

Jiwbilî Aur y Frenhines 2012

Caerwynt

45,184

AD833

Caersallog

44,748

1227

Ripon

16,363

Canoloesol

Dinas Armagh

14,749

1994

Wells

10,536

Canoloesol

Llanelwy

3,355

Jiwbilî Aur y Frenhines 2012

Tyddewi

1,408

1994

 Dywedodd y Maer, y Cynghorydd Malcolm Colbran: “Byddai ennill y cais hwn yn cyflawni breuddwydion a dyheadau pobl Merthyr Tudful i fod yn ddinas Blaenau’r Cymoedd,”

“Byddai’n rhoi hwb enfawr i fusnesau a phobl. Mae angen i ni gyd gefnogi’r cais a dangos ein hundod o ran ein diben a’n hyder ym Merthyr Tudful.”

Yn groes i’r hyn a gred lawer, ers 1889 nid yw’n ofyniad bod gan ddinas eglwys gadeiriol. Ymhlith y gofynion mae cael hunaniaeth benodol, balchder dinesig, seilwaith diwylliannol, treftadaeth ddiddorol, hanes a thraddodiadau, cymuned fywiog a chroesawgar, hanes arloesedd, llywodraethiant a gweinyddiaeth gadarn, cysylltiadau ȃ’r Frenhiniaeth a phreswylwyr neu gymunedau nodedig eraill sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol a gydnabyddir yn helaeth i’r gymdeithas a’r seilwaith diwylliannol - ac mae Merthyr yn cyflawni’r meini prawf hyn yn gadarn.

Yn ystod ymgynghoriad sydd ar fin digwydd gofynnir i breswylwyr lleol gyflwyno eu safbwyntiau, gwybodaeth a phrofiad i helpu i ddangos sut mae Merthyr Tudful yn cyflawni’r holl feini prawf hyn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Lisa Mytton: “Rwyf mor falch bod fy nghyd gynghorwyr yn cytuno y dylem ni’n bendant afael yn y cyfle i gyflawni’r hyn a fyddai’n ganlyniad ffantastig i ni.

“Gwelodd Ferthyr Tudful werth miloedd o bunnoedd o adfywio dros y blynyddoedd diweddar. Mae gennym gyfnewidfa fysiau newydd anhygoel, golygfeydd a chyfleusterau chwaraeon sydd ymhlith y goreuon yn y DU, a chyfoeth o siopau a darparwyr llety a nifer cynyddol o dai bwyta a bariau. Pam na ddylem ni fod yn ddinas?

  • Rhaid i awdurdodau lleol gyflwyno ceisiadau am statws dinesig Jiwbilî Platinwm y Frenhines erbyn 8 Rhagfyr 2021. Disgwylir i’r cyhoeddiad gael ei wneud yn gynnar yn 2022.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni