Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymrwch ran yn ein harolwg adferiad economaidd

  • Categorïau : Press Release
  • 14 Ebr 2021
Start up grants

Wrth i siopau ailagor ledled Cymru, mae busnesau Merthyr Tudful yn cael eu hannog i gyfranogi mewn arolwg a fydd yn cynorthwyo’r Cyngor i’w cynorthwyo hwy.

Bwriad yr Ymgynghoriad Gweledigaeth Economaidd a’r Cynllun Adfer ar gyfer y Fwrdeistref Sirol yw canfod pa effaith y mae’r pandemig wedi ei gael ar fusnesau, pa gymorth sydd ei angen arnynt o hyd a pha gamau y maen’t wedi eu cymryd neu y gallant eu cymryd er mwyn arallgyfeirio a sicrhau eu ffyniant masnachol yn y dyfodol.

“Mae COVID-19 wedi bod yn ergyd farwol i nifer o’n busnesau ond maent wedi dangos gwydnwch a pharodrwydd i addasu er mwyn ymdrin â’r heriau,” meddai Chris Long, Pennaeth Adfywio a Thai. 

“Mae Swyddogion Adfywio a Refeniwiau a Budd-daliadau’r Cyngor wedi cynorthwyo busnesau i sicrhau dros £30 miliwn o gymorth gan Lywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys grantiau i’w cynorthwyo i arallgyfeirio eu cynnig.   

“Bydd y cynllun 15 mlynedd nid yn unig yn gymorth i’w hadferiad ond bydd hefyd yn darparu’r ffocws hirdymor sydd ei angen er mwyn i’r economi dyfu a bod o fudd i’n preswylwyr, ein cymunedau a’n busnesau. Byddem yn ddiolchgar iawn i dderbyn cymaint o adborth â phosib.”

Mae amcanion y cynllun yn cynnwys:

  • sefydlu Bwrdd Adfer Economaidd 
  • sefydlu Partneriaeth Fusnes, Addysg a Hyfforddiant (PFAaH)
  • parhau i gydlynu cymorth busnes er mwyn cynorthwyo â chynaliadwyedd busnesau lleol
  • datblygu cyfleoedd i alluogi plant a phobl ifanc i gael profiad o gyfleoedd cyflogaeth ehangach trwy bartneriaeth

Mae’r Cyngor yn gweithio ag ymgynghorwyr cynllunio a dylunio, The Urbanists ac ymgynghorwyr economaidd, The Means er mwyn datblygu’r cynllun.

Cwblhewch yr arlowg yma: https://zcu.io/QTiU

 

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni