Ar-lein, Mae'n arbed amser

Wythnos Safonau Masnach Cymru - 'Materion Oedran'

  • Categorïau : Press Release
  • 25 Hyd 2022
Trading Standards Wales

Mae Safonau Masnach Cymru (TSW) yn rhybuddio y gall plant sy'n cyrchu nwyddau â chyfyngiad oedran arwain at ymwneud â materion mwy difrifol; nid yw bellach yn ymwneud yn unig â chael gafael ar sigarét a’r goblygiadau iechyd a ddaw yn ei sgil.

Ledled Cymru eleni, daeth awdurdodau Safonau Masnach ynghyd i gasglu gwybodaeth am argaeledd e-sigarennau a chynnyrch e-sigarennau i bobl dan oed.

O'r 113 ymgais i brynu, arweiniodd 15% at werthiant; roedd mwyafrif y gwerthiannau o siopau cyfleustra lleol, gyda siopau e-sigarennau, archfarchnadoedd, tatŵyddion, gorsaf wasanaeth a siop deganau hefyd yn gwerthu.

Mae'n destun pryder, mewn dau achos, gofynnwyd i'r gwirfoddolwr dan oed beth oedd ei oedran, ac er ei ateb yn onest, cafodd y cynnyrch ei gyflenwi o hyd.

Nodwyd toriadau pellach fel rhan o'r un gweithrediad. Roedd hyn yn cynnwys cynhyrchion a oedd yn fwy na'r terfyn nicotin a ganiateir, labelu anghywir neu absennol, diffyg cyfarwyddiadau i'w defnyddio ac absenoldeb manylion mewnforiwr.

Mae gwaith rhagweithiol mewn awdurdodau unigol yn ystod 2022 wedi gweld cyfradd fethiant o 74% mewn cynhyrchion e-sigarennau a archwiliwyd i weld a ydynt yn cydymffurfio, dros 1,600 o eitemau wedi’u tynnu oddi ar y farchnad a chyngor sylweddol yn cael ei roi i’r fasnach.

Nid yw cyffredinolrwydd e-sigarennau yn golygu bod y problemau gyda sigaréts wedi lleihau.

Mae’r ymgyrch DIM ESGUS BYTH. - Adroddiad Tybaco Anghyfreithlon (noifs-nobutts.co.uk) yn adrodd bod Safonau Masnach wedi atafaelu dros 2.8 miliwn o sigaréts anghyfreithlon a dros 400kg o dybaco rholio â llaw yng Nghymru ers mis Ionawr 2021.

Mae’r gwaith hwn yn gweld Safonau Masnach yn ymgysylltu â’r Heddlu a phartneriaid eraill wrth i gysylltiadau uniongyrchol â Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol, caethwasiaeth fodern, diogelu a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant, llinellau sirol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ddod i’r amlwg.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://safonaumasnach.llyw.cymru/cym/home/

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni