Ar-lein, Mae'n arbed amser

Fin mwy o faint

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ymgeisio am bin cynhwysedd mwy.

O 1 Ebrill 2022 ymlaen, codir tâl o £15.81 am ddarparu’r bin cynhwysedd mwy, sy’n daladwy cyn ei ddosbarthu. Unwaith nad oes angen y bin hwn bellach, darperir bin 140 litr safonol yn rhad ac am ddim.

Gallwch wneud cais am fin olwyn mwy sy’n cynnwys 240 litr a fydd yn disodli’r bin olwyn safonol sy’n cynnwys 140 litr.

Cynhelir archwiliad o’ch bin presennol gan y Wardeiniaid Gwastraff, fel arfer ar eich diwrnod casglu nesaf.

Gwneir asesiad i ganfod a oes angen bin mwy o faint ar ddeiliad y tŷ trwy fesur a yw swm y gwastraff na ellir mo’i ailgylchu yn fwy na’r hyn y gellir ei gynnwys yn y bin 140 litr safonol.

Os oes unrhyw ddeunydd i’w ailgylchu yn y bin olwyn, bydd y Warden yn gwrthod y cais.

Os bydd y Warden yn ystyried bod y deiliad tŷ yn ailgylchu pob dim posibl a’i fod yn parhau â gormod o wastraff na ellir mo’i roi yn y Bin 140 litr â’r caead ar gau yn llwyr, yna bydd y cais yn cael ei basio.

Anfonir llythyr neu e-bost atoch i’ch hysbysu o ganlyniad y cais.

Os yw’n llwyddiannus, caiff y bin â’r capasiti ychwanegol ei ddosbarthu o fewn 10 niwrnod.

Os nad yw ymgeiswyr yn defnyddio’r gwasanaethau ailgylchu yn ôl y gofyn, yna rhoddir cyngor ynghyd â chynwysyddion ailgylchu lle bo angen.

Os ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad

Fel rhan o’r broses apelio, bydd y Wardeiniaid Gwastraff yn cynnal ail archwiliad os bydd y deiliad tŷ yn cynnig rheswm dilys am fethiant yr archwiliad gwreiddiol i adlewyrchu’i wastraff arferol bob pythefnos.

Dim ond un apêl fesul cartref a ganiateir, oni bai bod amgylchiadau’r deiliaid yn newid.