Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i roi gwybod am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Galwch 999 os wyt ti neu rywun arall o fewn peryg uniongyrchol, neu os yw trosedd yn digwydd

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Merthyr Tudful yn bartneriaeth aml asiantaeth sy'n cydweithio i leihau trosedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.  Mae'r Bartneriaeth yn ymroddedig i wneud y fwrdeistref yn lle mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld.

Sefydlwyd y Bartneriaeth o ganlyniad i Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 ac mae'n cynnwys partneriaid statudol a sefydliadau sector gwirfoddol.

Mae Partneriaid Statudol yn cynnwys:

 • Heddlu De Cymru
 • Awdurdod Heddlu De Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Awdurdod Tân De Cymru
 • Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf
 • Gwasanaeth Prawf Cymru

Mae cynnwys sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol yn annatod os yw Partneriaeth Diogelwch Cymunedol yn mynd i weithio i'w lawn botensial.

Mae sefydliadau gwirfoddol sy'n rhan o'r Bartneriaeth yn cynnwys:

 • Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful
 • Merthyr Tudful Ddiogelach
 • Gwarchod Cymdogaeth
 • Cymorth i Ddioddefwyr
 • Cymunedau'n Gyntaf
 • Drugaid
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, e.e. Cymdeithas Tai Merthyr Tudful; Cartrefi Cwm Merthyr; Tai Hafod; Cymdeithas Tai Wales & West

Oeddech chi’n chwilio am?