Ar-lein, Mae'n arbed amser

Peryglon Damweiniau Mawr

Efallai bydd angen i'r gwasanaethau brys, y Cyngor ac asiantaethau eraill weithredu mewn ymateb i amrywiaeth eang o ollyngiadau cemegol, tanau a digwyddiadau'n ymwneud â defnyddiau ymbelydrol. Gall y digwyddiadau hyn olygu perygl i iechyd y cyhoedd a/neu lygru'r amgylchedd. 

Gall perygl cemegol neu amgylcheddol ddod o amryw o ffynonellau:

 • Safle diwydiannol sefydlog (e.e. gwaith cemegol mawr neu orsaf bŵer niwclear)
 • Cerbyd neu gynhwysydd ar daith
 • Defnydd sydd wedi ei adael ar dir cyhoeddus neu dir preifat.     

Efallai y bydd yr wybodaeth Cyngor ar Ddefnyddiau Peryglus (isod) yn ddefnyddiol i chi o ran yr hyn y gallwch ei wneud i ddiogelu eich hun a'ch teulu mewn achos prin o ddigwyddiad yn ymwneud â sylweddau peryglus.

Cyngor ar Ddefnyddiau Peryglus

Os ydych yn byw ger perygl diwydiannol, efallai yr anfonir cerdyn gwybodaeth atoch chi am y safle a beth y dylech ei wneud os fydd argyfwng yno.

Sicrhewch eich bod yn deall beth yw'r rhybudd a'r hyn y dylech ei wneud ar ôl ei dderbyn.

Mewn nifer o achosion yn ymwneud â sylweddau peryglus y cyngor gorau i ddechrau yw:

Ewch i Mewn, Arhoswch i Mewn, Tiwniwch i Mewn

Ewch i Mewn:

 • Ewch i mewn i'ch cartref,  lan lofft os yn bosib
 • Caewch yr holl ddrysau a ffenestri
 • Diffoddwch systemau awyru
 • Diffoddwch offer nwy
 • Rhwystrwch unrhyw ddrafftiau rhag dod i mewn a chaewch unrhyw gaead ar wresogyddion tanwydd solet

Arhoswch i Mewn:

 • Arhoswch yn eich cartref ac aros am gyfarwyddiadau pellach
 • Byddwch yn barod i gynnig lloches i bobl sy'n mynd heibio
 • Peidiwch â mynd i chwilio am ffrindiau neu berthnasau
 • Diffoddwch pob fflam e.e. fflamau peilot
 • PEIDIWCH â mynd allan nes i chi gael cyngor i wneud hynny gan yr Heddlu. Gydag ymbelydredd, bydd popeth yn edrych yn normal ac ni fyddwch yn gallu gweld, clywed na theimlo unrhyw wahaniaeth

Tiwniwch i Mewn:

 • Tiwniwch i mewn i'ch gorsaf radio BBC lleol (92.4 a 103.9 FM) neu'r teledu am wybodaeth bellach. Mae gan y BBC gynlluniau ar gyfer darparu gwybodaeth gyhoeddus mewn argyfwng ac efallai yr hoffech gadw cofnod o amlderau radio lleol
 • Byddai hefyd yn synhwyrol i chi sicrhau bod gennych chi radio sy'n cael ei redeg gan fatri a batris sbâr rhag ofn i'r cyflenwad pŵer gael ei dorri
 • Peidiwch â defnyddio'r ffôn.  Cadwch y llinellau ar gyfer defnydd brys yn unig.

Cysylltwch â Ni