Ar-lein, Mae'n arbed amser

Adnabod ADY

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n meddwl bod gan fy mhlentyn anghenion dysgu ychwanegol (ADY)?

Fel rhiant, byddwch yn adnabod eich plentyn orau. Os oes gennych unrhyw bryderon am ddysgu neu ymddygiad eich plentyn, dylech yn gyntaf drafod pethau gydag athro dosbarth eich plentyn, Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, Pennaeth, darparwr neu Goleg y blynyddoedd cynnar.

Mae'n bwysig iawn eich bod yn trafod eich pryderon gyda'r ysgol/darparwr addysg fel cam cyntaf.

Beth sy'n digwydd pan fydd plentyn / person ifanc neu riant yn codi pryder?

Pan fydd rhiant, plentyn / person ifanc yn codi pryder am angen dysgu ychwanegol posibl, bydd yr ysgol yn dechrau'r broses o wneud penderfyniadau sy'n dechrau gyda chasglu tystiolaeth ac o bosibl cyfnod o ymyrraeth a fydd yn cael ei fonitro a'i adolygu.

Bydd yr ysgol yn gofyn i chi ddod i mewn ac ymuno â chyfarfod sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i  siarad am eich pryderon a gweithio gyda nhw i helpu'ch plentyn / person ifanc.

Os nad yw eich plentyn / person ifanc yn gwneud cynnydd boddhaol gyda'r ymyrraeth hon, yna bydd Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol (CADY) yn ystyried a yw'ch plentyn / person ifanc yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cael angen dysgu ychwanegol gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Os oes gan eich plentyn / person ifanc angen dysgu ychwanegol sy'n gofyn am ddarpariaeth ychwanegol, yna bydd gan yr ysgol 35 diwrnod gwaith i baratoi Cynllun Datblygu Unigol (CDU) i gefnogi eu dysgu. Bydd eich barn, eich dymuniadau a'ch teimladau yn cael eu cynnwys mewn unrhyw benderfyniadau.

Beth sy'n digwydd os nad oes gan fy mhlentyn anghenion dysgu ychwanegol?

Os penderfynwyd nad oes gan eich plentyn/person ifanc anghenion dysgu ychwanegol, efallai y bydd ganddo anhawster dysgu o hyd. Mewn ysgolion, cefnogir anawsterau dysgu drwy amrywiaeth o strategaethau sy'n hygyrch i bob dysgwr, a gelwir hyn yn Ddarpariaeth Gyffredinol.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n anghytuno?

Os ydych chi'n anghytuno â phenderfyniad yr ysgol, gofynnwch am siarad â'r athro dosbarth, Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) neu'r Pennaeth, fel y gallan nhw drafod hyn gyda chi.

Os ydych wedi siarad â'r ysgol, ac nad yw'r pryder neu'r anghytundeb wedi'i ddatrys gallwch ofyn i siarad ag aelod o'r tîm anghenion dysgu ychwanegol o fewn yr Awdurdod Lleol i ofyn am gyngor pellach. Gallwch hefyd siarad â Gweithiwr Achos ADY annibynnol yn SNAP Cymru a all roi gwybodaeth annibynnol, rhad ac am ddim i chi, cyngor a chefnogaeth ddiduedd.

Os nad yw eich pryder wedi'i ddatrys, mae gennych hefyd yr hawl i apelio i Dribiwnlys Addysg annibynnol Cymru.

Mae'r materion y gellir apelio atynt yn cynnwys, penderfyniad ynghylch a oes gan blentyn/person ifanc ADY ai peidio, p'un a oes angen CDU, cynnwys y cynllun, a yw'r ddarpariaeth yn Gymraeg, a'r lleoliad.

Cysylltwch â Ni