Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arian Ewropeaidd - Rhaglenni Dysgu Gydol Oes

Mae’r Rhaglen Dysgu Gydol Oes (LLP) yn darparu cyfleoedd i sefydliadau, staff a dysgwyr sy’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant ledled Ewrop i gydweithio, dysgu o arbenigedd ei gilydd ac ehangu’u profiad o ddiwylliannau ac ieithoedd eraill.

Mae’r gwaith a wneir trwy brosiectau a ariennir gan LLP hefyd yn helpu i ddatblygu a ffurfio tirwedd addysg a hyfforddiant yn y DU.

Mae’r LLP wedi’i hariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd ac mae’n cefnogi ystod o weithgareddau addysg a hyfforddiant ledled Ewrop ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer pob cam o ddysgu gydol oes. Caiff miloedd o brosiectau eu hariannu yn y DU pob blwyddyn.

Mae sawl rhaglen wedi’u cynnwys yn y LLP, pob un wedi’i hanelu at grŵp targed penodol:

 • Ysgolion - Comenius ac eTwinning
 • Addysg Uwch – Erasmus
 • Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol – Leonardo
 • Addysg i Oedolion (nad yw’n alwedigaethol_ - Grundtvig
 • Gweithwyr dysgu proffesiynol – Transversal

Gweler rhagor o wybodaeth am bob un o’r rhaglenni isod.

Grundtvig

Mae Grundtvig yn ariannu cyfleoedd i sefydliadau, staff a dysgwyr addysg oedolion yn y DU. Mae arian ar gael ar gyfer unrhyw sefydliad yn y DU sy’n ymwneud ag addysg i oedolion nad yw’n alwedigaethol.

Prosiectau Cyfleoedd Symudedd i Fusnesau Corfforaethol Bach

Mr DU i ymweld â gwledydd eraill yr UE am:

 • Gyrsiau hyfforddi
 • Cynadleddau neu seminarau
 • Cysgodi swyddi (hyd at 3 mis)
 • Lleoliadau gwaith (3-10 mis)

Anfon staff hefyd i:

Gwrdd â phartneriaid o Ewrop ar gyfer gwaith prosiect yn y dyfodol

Gan ddefnyddio arian i sefydliadau yn y DU rannu arbenigedd o ran addysg oedolion ledled Ewrop gallwch:

 • Ddatblygu Partneriaethau â sefydliadau eraill yn Ewrop
 • Cynnal prosiect cyfnewid ar gyfer gwirfoddolwyr hŷn (50+oed)
 • Cynnal gweithdai ar gyfer oedolion sy’n ddysgwyr

Prosiectau Busnesau Corfforaethol Mawr – Sut i ymgeisio

Arian i sefydliadau DU profiadol weithio gyda phartneriaid o’r UE i:

 • Ddatblygu deunyddiau dysgu newydd
 • Rheoli Rhwydweithiau Ewropeaidd

Gwneud cais am arian:

 • Isddarlithyddiaethau
 • Hyfforddiant mewn swydd
 • Gweithdai dysgwyr
 • Prosiectau Amlochrog
 • Rhwydweithiau
 • Partneriaethau
 • Ymweliadau paratoadol
 • Gwirfoddoli Hŷn
 • Ymweliadau a Chyfnewidiadau

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Grundtvig trwy’r adran dolenni allanol ar ochr dde’r dudalen hon.

Leonardo

Mae Leonardo’n ariannu cyfleoedd i sefydliadau, staff a dysgwyr addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn y DU. Mae arian ar gyfer unrhyw sefydliad yn y DU sy’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant galwedigaethol.

Prosiectau Cyfleoedd Symudedd i Fusnesau Corfforaethol Bach

Arian i sefydliadau yn y DU:

 • Anfon dysgwyr a staff ar leoliadau gwaith ledled Ewrop

Hefyd anfon staff i

 • Gwrdd â phartneriaid o Ewrop ar gyfer gwaith prosiect yn y dyfodol

Arian i sefydliadau yn y DU rannu arbenigedd o ran addysg a hyfforddiant galwedigaethol ledled Ewrop

Gallwch:

 • Ddatblygu partneriaethau â sefydliadau yn Ewrop

Prosiectau Busnesau Corfforaethol Mawr – Sut i ymgeisio

Arian i sefydliadau profiadol yn y DU weithio gyda phartneriaid  yn Ewrop i:

 • Addasu arfer arloesol i’w ddefnyddio mewn sefydliadau newydd

Gallwch hefyd:

 • Ddatblygu deunyddiau dysgu newydd
 • Rheoli rhwydweithiau Ewropeaidd
 • Gwneud cais am grantiau:
 • Prosiectau Symudedd
 • Prosiectau Amlochrog
 • Rhwydweithiau
 • Partneriaethau
 • Ymweliadau paratoadol
 • Trosglwyddo Arloesedd

Mae’r rhaglen Leonardo’n cefnogi datblygiad sgiliau a hyfforddiant. Mae’n ariannu lleoliadau gwaith i hyfforddeion, gweithwyr a staff ac yn cefnogi prosiectau Ewropeaidd i drafod materion cyffredin neu ddatblygu deunyddiau hyfforddi, cyrsiau a fframweithiau. Mae’r rhaglen ar gael i’r holl sefydliadau yn y DU sy’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant yn y gweithle a gall eich helpu i adeiladu gweithlu medrus. Mae prosiectau’n ymwneud â gweithio gyda phartneriaid o Ewrop ac yn cynnig profiad gwych i staff a dysgwyr a manteision sefydliadol hirdymor.

Comenius

Comenius yw rhaglen addysg yr Undeb Ewropeaidd i ysgolion a cholegau. Mae’n ariannu cydweithredu rhwng disgyblion ac athrawon ledled Ewrop ac yn cefnogi gwelliant a chyrhaeddiad ysgol. Mae Rhaglen Comenius yn canolbwyntio ar bob lefel o addysg ysgol, o oedran cyn-ysgol ac ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd. Mae’n berthnasol i bawb sy’n ymwneud ag addysg ysgol, yn bennaf disgyblion ac athrawon ond hefyd awdurdodau lleol, cynrychiolwyr o gymdeithasau rhieni, sefydliadau anllywodraethol, athrofeydd hyfforddi athrawon a phrifysgolion.

Fel rhan o Raglen Dysgu Gydol Oes yr UE, nod Comenius yw helpu pobl ifanc a staff addysg i feddu ar ddealltwriaeth well o ddiwylliannau, ieithoedd a gwerthoedd Ewrop. Maent hefyd yn helpu pobl ifanc i gael y sgiliau bywyd sylfaenol a’r cymwyseddau angenrheidiol ar gyfer datblygiad personol, cyflogaeth yn y dyfodol a dinasyddiaeth weithredol.

Mae gan Comenius y nodau canlynol:

 • Gwella a chynyddu symudedd disgyblion a staff addysg mewn gwahanol Aelod Daleithiau
 • Cyfoethogi a chynyddu partneriaethau rhwng ysgolion mewn gwahanol Aelod Daleithiau, gydag o leiaf tair miliwn o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau addysg ar y cyd erbyn 2010
 • Annog dysgu iaith, cynnwys TGCh arloesol, gwasanaethau a thechnegau ac arferion addysgu gwell
 • Cyfoethogi ansawdd a’r dimensiwn Ewropeaidd mewn hyfforddiant athrawon
 • Gwella dulliau addysgeg a rheoli ysgol

Erasmus

ERASMUS yw prif raglen addysg a hyfforddiant yr UE, gan alluogi 200,000 o fyfyrwyr i astudio a gweithio mewn gwlad dramor bob blwyddyn. Yn ogystal, mae’n ariannu cydweithredu rhwng sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn ogystal â chefnogi myfyrwyr, mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi athrawon a staff busnes sy’n dymuno addysgu mewn gwlad dramor, yn ogystal â helpu staff prifysgolion i gael hyfforddiant. Mae Erasmus yn cynnwys cefnogaeth i Fyfyrwyr/Prifysgolion/staff sefydliadau addysg uwch:

 • Astudio mewn gwlad dramor
 • Gwneud swydd hyfforddiant mewn gwlad dramor
 • Paratoi ieithyddol
 • Addysgu mewn gwlad dramor
 • Cael hyfforddiant mewn gwlad dramor

Prif ysgolion/sefydliadau addysg uwch yn gweithio trwy:
Busnes:

 • Rhaglenni dwys
 • Rhwydweithiau academaidd a strwythurol
 • Prosiectau amlochrog
 • Cynnal lleoliadau myfyrwyr
 • Addysgu mewn gwlad dramor
 • Cymryd rhan mewn prosiectau cydweithio â Phrifysgolion

Rhaid i sefydliadau addysg uwch sy’n dymuno cymryd rhan mewn gweithgareddau ERASMUS gael Siarter Prifysgol ERASMUS. Nod y Siarter yw sicrhau ansawdd y rhaglen trwy osod egwyddorion sylfaenol penodol.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn gyfrifol am weithrediad cyffredinol y rhaglen; mae ei Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Addysg a Diwylliant yn cydlynu’r gweithgareddau gwahanol.

Cysylltwch â Ni