Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwnsela

Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Merthyr Tudful

Beth yw Cwnsela?

Weithiau mae'n anodd siarad â'n ffrindiau neu deulu am faterion sy'n ein poeni. Mae cwnsela yn gyfle i siarad am y materion hyn a’n teimladau mewn lle diogel. Ni fydd y Cwnselydd yn eich barnu nac yn eich cynghori ond bydd yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i'w ddweud ac yn eich helpu i ddeall yr hyn yr ydych yn ei feddwl a'i deimlo.

Mae unrhyw beth a ddywedir mewn cwnsela yn gyfrinachol, oni bai bod rhywun mewn perygl o niwed.

Mae CBSMT yn comisiynu cwnsela statudol mewn ysgolion ar gyfer ei ddisgyblion gan Wasanaeth Cwnsela The-Exchange. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i ddisgyblion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn Bl6 ac i holl ddisgyblion ysgolion uwchradd.

Ble Alla i Weld Y Cwnselydd?

Mae cwnselwyr yn ymweld â'r ysgolion neu gall disgyblion ddewis mynychu lleoliad cymunedol. Mae gwasanaeth ar-lein ar gael hefyd.

Mae cwnsela ar gael i unrhyw ddisgybl ar y gofrestr yn un o'r pedair ysgol uwchradd ym Merthyr Tudful.

Gall disgyblion ar y Rhaglen EOTAs hefyd gael mynediad at gwnselydd. Cysylltwch â'r Rhaglen yn uniongyrchol i wirio pryd mae cynghorydd ar gael.

Sut Alla i Weld Y Cwnselydd?

Os ydych chi eisiau apwyntiad gyda’r Cwnselydd yna gallwch chi:

  • Siaradwch â'ch pennaeth blwyddyn neu'ch tiwtor dosbarth;
  • Cysylltwch â'r gwasanaeth cwnsela gan ddefnyddio'r manylion isod.

Gall disgyblion hunangyfeirio neu gael atgyfeiriad gyda chymorth eu rhieni neu’r ysgol.

Yn dibynnu ar eich oedran, efallai y gofynnir i'ch rhieni am eu caniatâd cyn i chi weld y Cwnselydd am y tro cyntaf.

Os ydych chi'n poeni am eich plentyn neu berson ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw ac yn meddwl y gallai cwnsela fod o gymorth, cysylltwch â'r ysgol y mae'n ei mynychu a siarad â'u pennaeth blwyddyn neu diwtor dosbarth. Am restr lawn o ysgolion gweler y dudalen Rhestr Ysgolion.

Manylion cyswllt:

Gellir gwneud cyfeiriad trwy ymweld â’r wefan:

https://www.exchange-counselling.com/

neu ffonio: 03302 02 0283

Cysylltwch â Ni