Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid

Mae’r Tîm Cymorth Ieuenctid yn darparu rhaglen o gefnogaeth i bobl ifanc rhwng 10-18 oed am broblemau allweddol a allai fod yn rhan o’u profiad. Mae’r tîm yn helpu pobl ifanc i ystyried eu hymddygiad a’u risg, ac yn eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau rhesymegol a chymryd rheolaeth dros eu sefyllfa: Mae’r cymorth yn cynnwys:

 • Datblygu gallu pobl ifanc i reoli perthnasoedd personol a chymdeithasol
 • Datblygu agweddau, ymddygiad a dyheadau cadarnhaol
 • Diogelu pobl ifanc o’r niwed a achosir gan amlygrwydd i ACE a phrofiadau eraill
 • Hybu ymarfer corff a ffitrwydd
 • Perthnasoedd cadarnhaol, codi ymwybyddiaeth am iechyd rhyw
 • Negeseuon allweddol ynghylch iechyd a maeth
 • Negeseuon allweddol ynghylch cam-drin sylweddau ac alcohol
 • Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad wedi ei deilwra i anghenion pobl ifanc
 • Gweithgareddau grŵp cymheiriaid sy’n galluogi pobl ifanc i’w helpu eu hunain a’i gilydd

Mae’r tîm hefyd yn darparu “Rhaglen Gydnerthedd” i ysgolion uwchradd, sy’n cynnwys:

Amrywiaeth o ymyraethau sy’n diwallu anghenion pobl ifanc, mewn amgylchedd grŵp. Mae’r sesiynau’n canolbwyntio ar:

 • Rheoli Dicter
 • Adeiladu Hyder
 • Goresgyn Pryder
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
 • Cyfeillgarwch
 • Diogelwch ar y We
 • Hylendid Personol
 • Adeiladu Tîm

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Leanne Drew ar 07800 708720 neu e-bostio leanne.drew@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni