Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid

Mae’r Tîm Cymorth Ieuenctid yn darparu rhaglen o gefnogaeth i bobl ifanc rhwng 10-18 oed am broblemau allweddol a allai fod yn rhan o’u profiad. Mae’r tîm yn helpu pobl ifanc i ystyried eu hymddygiad a’u risg, ac yn eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau rhesymegol a chymryd rheolaeth dros eu sefyllfa: Mae’r cymorth yn cynnwys:

 • Datblygu gallu pobl ifanc i reoli perthnasoedd personol a chymdeithasol
 • Datblygu agweddau, ymddygiad a dyheadau cadarnhaol
 • Diogelu pobl ifanc o’r niwed a achosir gan amlygrwydd i ACE a phrofiadau eraill
 • Hybu ymarfer corff a ffitrwydd
 • Perthnasoedd cadarnhaol, codi ymwybyddiaeth am iechyd rhyw
 • Negeseuon allweddol ynghylch iechyd a maeth
 • Negeseuon allweddol ynghylch cam-drin sylweddau ac alcohol
 • Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad wedi ei deilwra i anghenion pobl ifanc
 • Gweithgareddau grŵp cymheiriaid sy’n galluogi pobl ifanc i’w helpu eu hunain a’i gilydd

Mae’r tîm hefyd yn cynnig “Rhaglen Gwytnwch” sydd ar gael trwy’r Ysgolion Uwchradd sy’n cynnwys:

Amrywiaeth o ymyraethau at angen y bobl ifanc o fewn amgylchedd grŵp. Bydd y sesiynau yn ffocysu ar:

 • Rheoli Dicter
 • Adeiladu Hyder a Goresgyn Pryder
 • Cyfeillgarwch a Diogelwch ar y Rhyngrwyd
 • 3 Sesiwn Perthynas Iach a gyflwynir mewn partneriaeth gyda Safer Merthyr Tydfil

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Clare Williams ar 07800 708720 neu e-bostio Clare.Williams@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni