Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymgynghoriadau Cynllunio

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AMNEWID MERTHYR TUDFUL 2016-2031: HYSBYSIAD  YMGYNGHORIAD AR NODIADAU CANLLAW CYNLLUNIO YCHWANEGOL

Mabwysiadodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (CBSMT) Gynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLl) yn Ionawr 2020. Mae’r CDLl Amnewid yn darparu fframwaith cynllunio polisi amserol a fydd yn cael ei ddefnyddio i arwain datblygiad yn y Fwrdeistref Sirol hyd at 2031. Fel rhan o’r broses CDLl,  cafwyd cydnabyddiaeth y byddai meysydd polisi penodol yn manteisio ar dderbyn canllawiau ychwanegol ar sut y bydd polisïau penodol CDLl yn cael eu gweithredu.

Mae’r adran Polisi Cynllunio wedi cynhyrchu pedwar Nodyn Canllaw Cynllunio Ychwanegol (CCY) sydd yn awr yn destun cyfnod chwe wythnos o ymgynghoriad cyhoeddus: 

Fel arfer, byddai copiau caled o’r dogfennau hyn ar gael i’w harchwilio yn y Ganolfan Ddinesig, Uned 5 ac yn llyfrgelloedd y Cyngor. Fodd bynnag, o ganlyniad i COVID-19, mae adeiladau’r Cyngor ar gau ar hyn o bryd i’r cyhoedd. Er mwyn lliniaru’r broblem, bydd yr Adran Polisi Cynllunio yn cynnal sesiynau ymgysylltu ar bob un nodyn CCY lle y mae rhanddeiliaid wedi mynegi diddordeb i ymgysylltu â’r Cyngor.  Os hoffech gyfranogi yn unrhyw un o’r sesiynau hyn, cysylltwch â’r tim Cynlluniio Polisi gan ddefnyddio’r manylion isod.

Dylai sylwadau ar y nodiadau CCY gael eu derbyn gan y Cyngor, yn ysgrifenedig erbyn canol nos Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020.  Gall sylwadau gael eu hanfon yn electronig i  devplanning@merthyr.gov.uk neu eu postio i’r Prif Swyddog Cynllunio a Gwasanaethau Cymdogol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful,  Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch sut i gyflwyno’ch pryderon neu unrhyw gwestiynau eraill, e-bostiwch y Tîm Polisi Cynllunio yn devplanning@merthyr.gov.uk neu ffoniwch 01685 726277 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’r Tîm Polisi Cynllunio.

Cysylltwch â Ni