Ar-lein, Mae'n arbed amser

Adfywio Taf Bargoed

Mae Partneriaeth Adfywio Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful a Thaf Bargoed yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i adfywio’r cymunedau yng Nghwm Taf Bargoed.

Gwnaeth Strategaeth Adfywio Taf Bargoed 2006 ddynodi materion allweddol a meysydd ar gyfer datblygu a hyrwyddo datblygu economaidd a chymunedol y cwm.

Cafodd Partneriaeth Adfywio Taf Bargoed ei sefydlu i ddatblygu’r cynllun gweithredu. Mae’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o Bartneriaeth Cymunedau’n Gyntaf Taf Bargoed, Ymddiriedolaeth Datblygu Taf Bargoed, rhanddeiliaid allweddol a grwpiau cymunedol, Llywodraeth Cymru a CBSMT.

Rhaglen Adfywio Taf Bargoed Rydym wedi sicrhau arian drwy Gronfeydd Cydgyfeirio’r UE a rhaglen Blaenau’r Cymoedd Llywodraeth Cymru i sicrhau arian ar gyfer y prosiectau canlynol:

  • Ardal Gadwraeth Cwm Felin ym Medlinog
  • Canol Tref Treharris
  • Y Stryd Fawr Trelewis
  • Porth Trelewis a Phorth Treharris

Gellir gweld cynlluniau cychwynnol Canol Tref Treharris o dan Astudiaeth Gwella Canol Tref Treharris ar ochr dde’r dudalen hon.

Cafwyd gwelliannau i Bont Squire a fydd yn ehangu ei fywyd am 120 mlynedd yn hirach. Rydym ni hefyd wedi gwella’r fynedfa i Navigation Close a Ffordd Caerdydd drwy ychwanegu ffens newydd yn is-orsaf BT. Mae Pyrth Trelewis a Threharris ill dwy wedi eu gwella ac mae Stryd Fawr Trelewis wedi ei chwblhau bellach.

Mae Cynllun Gwella Adeiladau Treharris wedi dechrau ac mae busnesau’n cyflwyno eu henwau ar hyn o bryd.

Newid Tirluniau Cymunedau: mae prosiect Stori Taf Bargoed wedi creu tair swydd newydd. Roedd yn ariannu prosiect peilot i ddatblygu chwarae anffurfiol a chynnwys plant yn fwy yn yr hyn sy’n digwydd yn y Parc. Caiff y rhaglen ei hariannu gan Gronfa Fawr y Loteri a rhaglen Pobl yn Gyntaf.

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr bostio’r ymgynghoriad ar gyfer prosiectau Taf Bargoed yna e-bostiwch eich manylion atom i’r cyfeiriad e-bost isod neu ymunwch â thudalennau Twitter a Facebook CBSMT.

Am wybodaeth bellach gweler y diweddaraf o dan adran ein Dolenni Dogfen ar y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni