Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rheoli Ystadau

Mae’r Tîm Ystadau’n delio ag amrywiaeth eang o faterion eiddo gan gynnwys:

 • Rheoli Asedau
 • Landlord a Thenant
 • Cael a Chael Gwared ar dir ac Adeiladau (Cyfalaf a Lesddaliadol)
 • Cyngor Datblygu, Ymarferoldeb a Rheoli Project
 • Rheoli Tirlyfr
 • Trwyddedau Pori
 • Cytundebau Garej a Gerddi
 • Deddf Gwahaniaethau ar sail Anabledd (Anabledd Corfforol)
 • Digolledu a Phrynu Gorfodol
 • Enwi a Rhifo Datblygiadau Newydd
 • Pridiannu tir a Chofrestru Tir
 • Rhestr Tir ac Eiddo Lleol
 • Cofrestru Tir
 • Goruchwylio Ymgynghorwyr Allanol
 • Adolygu Tir
 • Mynegeio a Rheoli Contractau a Dogfennau Cyfreithiol
 • Swyddfeydd

Cael a Chael Gwared ar Dir ac Adeiladau

Mewn rhai amgylchiadau, mae'r Awdurdod Lleol angen cael tir neu adeiladau yn y Fwrdeistref i'w datblygu a'u gwella.

Mae'r Cyngor hefyd yn cael gward ar dir ac adeiladau i ddatblygwyr eiddo ac unigolion.

 • Safle Datblygu Pen Dowlais: 01685 726209
 • Cyngor Datblygu, Ymarferoldeb a Rheoli Project
 • Project Rhydycar
 • Riverside (Bro Merthyr)
 • Ardal Adnewyddu Dowlais

Rheoli Tirlyfr

Mae'r Adran Ystadau yn cadw cofnod o'r holl dir mae'r Cyngor berchen yn y Fwrdeistref Sirol ym Merthyr Tudful.

Mae ffi o £10 am ymholiadau Perchnogaeth Tir

Gweler yr adran Cysylltiadau Dogfennau i lawr lwytho'r Ffurflen Ymholiad Tirlyfr.

Mae nifer o achosion lle mae partïon yn llechfeddiannu ar dir y Cyngor heb ganiatâd. Byddwn yn croesawu eich mewnbwn os oes gennych unrhyw bryderon yn y cyd-destun hwn. Bydd unrhyw arsylwadau'n cael eu trin yn gyfrinachol.

Trwyddedau pori

Mae'r Cyngor yn berchen tir Pori yn y Fwrdeistref, mae'r rhan fwyaf yn cael eu tendro ar sail 3 blynedd ac yn cael eu hysbysebu yn y Merthyr Express, ond ar achlysuron bydd rhai'n dod ar gael, a bydd y rhain hefyd yn cael eu hysbysebu yn y Merthyr Express.

Cytundebau Garej a Gerddi

Mae'r Adran Ystadau yn rheol garejis sydd yn eiddo i'r Cyngor, nad ydynt ar ystadau preswyl y Cyngor. Rydym hefyd yn paratoi a rheoli cytundebau gerddi.

Cysylltwch â Ni