Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwydded wenwynau

Trwydded / Cofrestru Gwenwyn

Caiff manwerthu gwenwyn ei reoli gan Ddeddf Wenwynau 1972. Mae Gorchymyn Rhestr Wenwynau 1982 yn cynnwys rhestr o wenwynau sy’n gynwysedig yn y Ddeddf Wenwynau. Mae Rhan I y rhestr yn cynnwys gwenwynau y gellir ddim ond eu gwerthu gan fferyllydd cofrestredig. Mae Rhan II y rhestr yn cynnwys y gwenwynau na ellir eu gwerthu oni bai eich bod wedi cofrestru i wneud hynny â’ch Awdurdod Lleol.

Cofrestru ar gyfer Gwerthu Gwenwyn Di-Feddygol

Cyn gwerthu gwenwynau a restrir yn Rhan II Y Ddeddf Wenwynau rhaid gwneud cais i’r Cyngor i gael eich gosod ar restr y personau a all werthu gwenwynau Rhan II.

Ceir ffi ymgeisio sy’n rhaid ei dalu ar adeg gwneud y cais. Ar hyn o bryd, £30.80 yw’r ffi ar gyfer trwydded newydd neu £16.24 i’w adnewyddu. Ceir tâl o £8.30 ar gyfer newid enw.

Os ychwanegir enw ar y rhestr o bersonau sydd â’r hawl i werthu gwenwynau Rhan II, yna caiff yr enw ei dynnu oddi ar y rhestr ar 31 Mai bob blwyddyn, oni bai bod cais yn cael ei wneud a’i dderbyn i gadw’r enw ar y rhestr. Noder bod y ffioedd a ddyfynnir uchod yn gymwys ar gyfer 2009/2010.

Gwenwyn sy’n Gymwys i Restr II y Rhestr Wenwynnau

Caiff y gwenwynau canlynol eu rhestru yn Rhan II y Rhestr Wenwynau:

Aldicarb; alffa-cloralos; amonia; y cyfansoddion arsenig canlynol – calsiwm arsenitau, copr asetoarsenit, coper arsenitau, plwm arsenitau; yr halwynau canlynol – bariwm-bariwm carbonad, bariwm silicofflwrid, carboffwran; bariwm cylchofflwrid; cylchohecsimid; deunitrocresolau (DNOC), eu cyfansoddion â metel neu fas; dinoseb, ei gyfansoddion â metel neu fas; dinoterb; drasocsolon a’i halwynau; endoswlffan; endothal a’i halwynau; endrin; cyfansoddion ffentin; fformaldehyd; asid fformig; asid hydroclorig; asid hydrofflwrig; metal alcali bifflwridau, amoniwm bifflwrid, sodiwm silicofflwrid; clorid mercwrig, iodid mercwrig, cyfansoddion organig mercwri ac eithrio cyfansoddion sy’n cynnwys grŵp methyl (CH3) sy’n dolennu ag atom mercwri; ocsalidau metalig; methomyl; nicotin a’i halwynau a chyfansoddion chwartaidd; asid sitrig; nitrobensin; ocsamyl; paracwat a’i halwynau; ffenolau (fel a ddiffinir yn Rhan I y Rhestr Wenwynau) mewn sylweddau sy’n cynnwys llai na 60% o bwysau o ran pwysau ffenolau a chyfansoddion ffenolau â metelau mewn sylweddau sy’n cynnwys llai na chyfwerth 60% pwysau o ran pwysau ffenolau; asid ffosfforig; cyfansoddion ffosfforws – asinffos-methyl, clorffenfinffos, demffion, demeton-S-methyl swlffon, dialiffos, diclorfos, diocsathion, diswlffoton, ffonoffos, mecarbam, methidathion, mefinffos, omethoat, ocsidemeton-methyl, parathion, ffencapton, fforat, ffosffamidon, pirimiffos-ethyl, cwinalffos, thionasin, triasoffos, famidothion; potasiwm hydrocsid; sodiwm nitrad; asid swlffwrig; thioffanocs; sinc ffosffid.

Mae copïau o Ddeddf Wenwynau 1972 a deddfwriaethau eraill ar gael yma.

 

Rhaid i unrhyw berson sydd am yrru cerbyd llogi preifat fod yn ddeiliad trwydded yrru llogi preifat oddi wrth yr Awdurdod Lleol i ddechrau.

Caiff y ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i yrwyr llogi preifat eu cynnwys o fewn Cymalau Deddf Heddlu Trefol 1847 ac o fewn Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Y mae’n anghyfreithlon gyrru cerbyd llogi preifat heb y drwydded briodol a bathodyn a drwyddedwyd i chi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 

Gwneud Cais

 

Cyn cyflwyno trwydded mae’n rhaid i’r Cyngor bennu a yw’r ymgeisydd yn “berson ffit a theilwng” o dan delerau’r Ddeddf i ddal trwydded. Mae hyn yn cynnwys cyfres o brofion a gwiriadau’n cael eu cynnal gydag amrywiol sefydliadau fel y gall y Cyngor bennu pob cais yn deg ac yn gyson.

 

Mae’n ofynnol bod yr holl ymgeiswyr yn cael gwiriad y DVLA a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yn cwblhau tystysgrif feddygol y Cyngor gyda’u GP ac mae’n ofynnol eu bod wedi llwyddo mewn prawf yrru tacsi DSA.

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch ac/neu becyn ymgeisio’r gyrrwr yna cysylltwch â’r Adran Drwyddedu.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y