Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cofrestru i Bleidleisio

A YDYCH YN 14-19 OED NEU'N DDINESYDD TRAMOR SY'N BYW YNG NGHYMRU?  MAE'R GYFRAIITH WEDI NEWID GALLWCH GOFRESTRU BELLACH I BLEIDLEISIO

Mae'n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gadw'r gofrestr o bleidleiswyr cymwys yn gyfredol. Bob blwyddyn, rydym yn cysylltu â phob cartref i gael gwybod a yw'r manylion sydd gennym yn gywir ac yn rhoi cyfle i chi wneud diwygiadau ac ychwanegiadau.  Eleni rydym wedi dechrau drwy anfon neges at bawb a ddarparodd rif ffôn neu e-bost symudol; rhoi cyfle iddynt ateb yn electronig cyn anfon ffurflenni papur allan.

Gelwir hyn yn Ganfasio Blynyddol

Os oes angen i chi ddiweddaru'ch manylion ar y gofrestr etholiadol, mae'n bwysig eich bod chi'n ymateb cyn gynted ag y gallwch. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i nodiadau atgoffa gael eu hanfon, ac nid oes angen i rywun ymweld â chi i gael y wybodaeth hon.

Mae newidiadau pwysig wedi'u cyflwyno eleni yng Nghymru, gan ostwng yr oedran cofrestru i 14 ac ymestyn y dinasyddiaeth gymhwysol. 

Fodd bynnag, nid yw ychwanegu enw i'r gofrestr etholwyr yn eich hawl i bleidleisio. Bydd yr etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt yn amrywio yn dibynnu ar eich oedran a'ch dinasyddiaeth. 

Newid eich enw

Os ydych yn newid eich enw, er mwyn diweddaru’r gofrestr etholiadol bydd angen i chi lenwi a llofnodi ffurflen newid enw pleidleisiwr. Ni ellir gwneud hyn ar-lein. Hefyd, byddwch angen darparu dogfen berthnasol fel copi o dystysgrif priodas, gweithred newid enw neu dystysgrif geni i gefnogi’r ffurflen.

Dewis cael eich rhestru neu beidio cael eich cofrestru ar y gofrestr agored

Mae dwy gofrestr:

  • Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio ac mae’n cael ei ddefnyddio at ddibenion etholiadol. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cyfyngedig eraill a nodwyd gan y gyfraith, fel canfod trosedd, galw pobl i wneud gwasanaethau rheithgor a gwirio ceisiadau credyd.
  • Darn o’r gofrestr etholiadol yw’r gofrestr agored ac nid yw’n cael ei defnyddio ar gyfer etholiadau. Gall unrhyw unigolyn, gwmni neu sefydliad brynu’r rhestr hon at ddibenion marchnata. Bydd eich enw a’ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn am dynnu’r rhain oddi arni. Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn effeithio eich hawl i bleidleisio.

Mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadau ond gallwch ddewis cael eich rhestru neu beidio cael eich rhestru ar y gofrestr agored.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y