Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cofrestru i Bleidleisio

Bob blwyddyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn danfon Ffurflen Ymholi Cartref (HEF) i bob cartref ac yn gofyn i’r preswylydd wirio a yw’r wybodaeth a ddarperir ar y gofrestr etholiadol yn gywir. Cyfeirir at y broses hon fel y Canfasio Blynyddol.

ELENI, RYDYM WEDI DECHRAU'R BROSES TRWY E-BOSTIO RHAI TRIGOLION, GAN ROI CYFLE IDDYNT YMATEB YN ELECTRONIG.

Diben y ffurflen yw sicrhau fod y gofrestr etholiadol yn gyfredol a dynodi unrhyw un nad sydd wedi ei gofrestru i bleidleisio fel y gellir ei annog i wneud hynny. Os ychwanegir unrhyw un, danfonir Gwahoddiad i Gofrestru ato ond nid oes rhaid iddo aros i’r ffurflen hon ei gyrraedd gan ei bod yn haws ac yn fwy cyflym i gofrestru ar lein yma www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Hyd yn oed os ewch ar lein i gofrestru, bydd dal angen i chi ddanfon eich ffurflen HEF yn ôl atom.

Nid pwy sy’n berchen yr adeilad preswyl sy’n bwysig ond pwy sy’n byw yno. Gall unrhyw un sy’n byw yn y cyfeiriad gwblhau a dychwelyd y ffurflen ond mae’n rhaid i bob adeilad preswyl ateb cyn gynted ag y sy’n bosibl.  Gallwch ateb dros y ffôn, trwy neges destun neu e-bost, ond bydd rhaid i ni gael ateb gennych. Cynhwysir y wybodaeth hon ar eich ffurflen HEF.

Mae’n ofyniad cyfreithiol i breswylwyr gadarnhau’r manylion sy’n ymwneud â’u cartrefi ac os na wneir hynny, gallwch gael eich dirwyo o £1000.

Mae ateb yn gyflym bob amser yn arbed arian i dreth dalwyr. Yn gyfreithiol, bydd pob cartref nad yw’n danfon ei ffurflen HEF yn ôl yn derbyn dau nodyn atgoffa ychwanegol ac os na cheir ymateb i’r rhain, bydd rhaid i ni gyflogi canfaswyr i ymweld â phob cyfeiriad nad yw’n ymateb. Y brif gost yma yw nid argraffu’r ffurflenni ond y costau postio. Os na fydd preswylwyr yn ateb, mae’r gost o gyflogi staff i guro ar ddrysau i gasglu gwybodaeth yn codi’r costau llawer mwy.

Bydd asiantaethau gwirio credyd hefyd yn defnyddio’r gofrestr i gadarnhau cyfeiriad unigolyn. Os nad ydych wedi’ch cofrestri ni fyddwch yn derbyn credyd! Mae hyn yn cynnwys pob peth o forgeisi i fenthyciadau personol neu hyd yn oed cytundeb ffôn symudol.

Bydd angen i chi gael eich cynnwys ar y gofrestr os ydych:

Newid eich enw

Os ydych yn newid eich enw, er mwyn diweddaru’r gofrestr etholiadol bydd angen i chi lenwi a llofnodi ffurflen newid enw pleidleisiwr. Ni ellir gwneud hyn ar-lein. Hefyd, byddwch angen darparu dogfen berthnasol fel copi o dystysgrif priodas, gweithred newid enw neu dystysgrif geni i gefnogi’r ffurflen.

Dewis cael eich rhestru neu beidio cael eich cofrestru ar y gofrestr agored

Mae dwy gofrestr:

  • Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio ac mae’n cael ei ddefnyddio at ddibenion etholiadol. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cyfyngedig eraill a nodwyd gan y gyfraith, fel canfod trosedd, galw pobl i wneud gwasanaethau rheithgor a gwirio ceisiadau credyd.
  • Darn o’r gofrestr etholiadol yw’r gofrestr agored ac nid yw’n cael ei defnyddio ar gyfer etholiadau. Gall unrhyw unigolyn, gwmni neu sefydliad brynu’r rhestr hon at ddibenion marchnata. Bydd eich enw a’ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn am dynnu’r rhain oddi arni. Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn effeithio eich hawl i bleidleisio.

Mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadau ond gallwch ddewis cael eich rhestru neu beidio cael eich rhestru ar y gofrestr agored.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y