Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bin Olwynion

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn am Bin Olwynion.

O 1 Ebrill 2024, bydd y gost o weinyddu ac throsglwyddo unrhyw fin olwynion i’w adnewyddu yn £18.26.

Cesglir bob pythefnos a rhaid ei osod allan erbyn 7.00 yb ar eich diwrnod casglu. 

Defnyddiwch eich blychau ailgylchu, sach newydd amldro, bin bwyd a bagiau gardd amldro ar gyfer y rhan fwyaf o’ch gwastraff.

OS GWELWCH YN DDA!

 • Llwch o’ch hwfer
 • Cewynnau a nwyddau hylendid
 • Pecynnau creision, bagiau pecynnau grawnfwyd ac unrhyw fath arall o becynnau ffilm
 • Ychdig o wastraff anifeiliaid anwes (gwynewch yn siŵr ei fod mewn bag dwbl)
 • Unrhyw wastraff cartref arall na ellir ei ailgylchu
 • Lludw oer (rhaid iddo fod yn oer)
 • Gwydr wedi torri
 • Teganau wedi torri
 • Polystyren

DIM DIOLCH!

 • Caniau, plastig, papur, gwydr a chardfwrdd*
 • Gwastraff Gardd**
 • Dillad***
 • Gwastraff Bwyd****
 • Eitemau trydanol neu eitemau batri (gallch roi eitemau trydanol bach ger eich blwch ailgylchu)***
 • Rwbel a phridd - ar gyfer symiau mwy dylech logi sgip*** 
 • Eitemau metel trwm – e.e. diffoddwyr tân, rhannau o feic***
 • Pren***
 • Batris car/olew injan***
 • Gwastraff clinigol – cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth
 • Gwastraff Clinigol - cysylltwch â ni ar gyfer gwybodaeth bellach

Noder fod rhaid I gaead eich bin olwynion fod ar gau. Dim ond un bin am bob cantref gaiff ei gasglu.

Ni chaiff gwastraff ochr (gwastraff y tu allan i'r bin) ei gasglu.

Gadewch offer trydanol bach mewn bag clir, wrth neu ar ben eich blwch ailgyclhu. Gadewch ddillad ac esgidiau wedi eu paru mewn bag clir gwahanol yn yr un modd.

* Defnyddiwch eich blychau ailgylchu/sach amldro
** Defnyddiwch eich sach gwastraff gardd
*** Ewch ag ef i’r Ganolfan Gwastraff y Cartref
**** Defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd