Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bin Olwynion

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn am Bin Olwynion.

O 1 Ebrill 2019, bydd y gost o weinyddu ac throsglwyddo unrhyw fin olwynion i’w adnewyddu yn £15.00.

Cesglir bob pythefnos a rhaid ei osod allan erbyn 7.00 yb ar eich diwrnod casglu. 

Defnyddiwch eich blychau ailgylchu, sach newydd amldro, bin bwyd a bagiau gardd amldro ar gyfer y rhan fwyaf o’ch gwastraff.

OS GWELWCH YN DDA!
 • Llwch o’ch hwfer
 • Cewynnau a nwyddau hylendid
 • Pecynnau creision, bagiau pNew binecynnau grawnfwyd ac unrhyw fath arall o becynnau ffilm
 • Ychdig o wastraff anifeiliaid anwes (gwynewch yn siŵr ei fod mewn bag dwbl)
 • Unrhyw wastraff cartref arall na ellir ei ailgylchu
 • Lludw oer (rhaid iddo fod yn oer)
 • Gwydr wedi torri
 • Teganau wedi torri
 • Polystyren
DIM DIOLCH!
 • Caniau, plastig, papur, gwydr a chardfwrdd*
 • Gwastraff Gardd**
 • Dillad***
 • Gwastraff Bwyd****
 • Eitemau trydanol neu eitemau batri (gallch roi eitemau trydanol bach ger eich blwch aiglchu)***
 • Rwbel a phridd - ar gyfer symiau mwy dylech logi sgip*** 
 • Eitemau metel trwm – e.e. diffoddwyr tân, rhannau o feic***
 • Pren***
 • Batris car/olew injan***
 • Gwastraff clinigol – cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth
 • Gwastraff Clinigol - cysylltwch â ni ar gyfer gwybodaeth bellach

Noder fod rhaid I gaead eich bin olwynion fod ar gau. Dim ond un bin am bob cantref gaiff ei gasglu.

Ni chaiff gwastraff ochr (gwastraff y tu allan i'r bin) ei gasglu.

Gadewch eitemau trydanol bach wrth ymyl eich blychau ailgylchu. Gadwech hen ddillad a pharau o esgidiau mewn bagiau plastig clir. 

* Defnyddiwch eich blychau ailgylchu/sach amldro
** Defnyddiwch eich sach gwastraff gardd
*** Ewch ag ef i’r Ganolfan Gwastraff y Cartref
**** Defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd