Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllun Datblygu Unigol (CDU)

Beth yw CDU?

Bydd gan blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) sydd angen darpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY) gynllun i'w cefnogi. Gelwir hyn yn Gynllun Datblygu Unigol neu CDU yn fyr.

Os yw'ch plentyn wedi cael ei nodi fel un sydd ag angen dysgu ychwanegol sydd angen darpariaeth ddysgu ychwanegol, bydd yn derbyn CDU. Mae CDU yn ddogfen statudol a fydd yn cofnodi manylion eich plentyn gan gynnwys:

  • Disgrifiad o ADY eich plentyn.
  • Y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a gytunwyd.
  • Pwy sy'n gyfrifol am ddarparu'r DDdY (awdurdod lleol, ysgol neu iechyd).
  • Cytuno ar y canlyniadau y bydd eich plentyn yn gweithio tuag atynt.

Sut mae'r CDU yn cael ei wneud?

Gwneir y cynllun trwy ddull amlasiantaethol gyda mewnbwn gan eich plentyn. Mae dull amlasiantaethol yn golygu y gall gwahanol bobl sy'n ymwneud ag addysg eich plentyn roi eu barn ar y cynllun, mae hyn yn cynnwys chi a'r plentyn. Mae hyn fel arfer yn digwydd mewn cyfarfod sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Pwy sy'n defnyddio'r CDU?

Mae'r CDU i'w ddefnyddio gan bawb; lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion / colegau, rhieni, gweithwyr proffesiynol ac unrhyw un sy'n ymwneud â chefnogi taith ddysgu eich plentyn.

Beth yw proffil un dudalen?

Bydd y cynllun CDU hefyd yn cynnwys proffil Un Tudalen (PUT) sy'n grynodeb syml byr o'r hyn sy'n bwysig i blentyn neu berson ifanc a sut maent am gael eu cefnogi.

Pryd mae'r CDU yn cael ei adolygu?

Bydd y Cynllun Datblygu Unigol yn cael ei adolygu:

  • O leiaf unwaith bob 12 mis
  • Pan fydd rhywun yn gofyn iddo gael ei adolygu
  • Pan fydd unrhyw beth yn newid i'r plentyn.

Rhaid i awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau barhau i adolygu'r CDU i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn diwallu anghenion eich plentyn orau.

Rwyf am i'm plentyn gael CDU. Beth ydw i'n ei wneud?

Mae angen i chi siarad â'r athro dosbarth. Byddant yn gweithio gyda chi i benderfynu a oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol ac a oes angen CDU arno.

Mae gan fy mhlentyn anawsterau dysgu. Pam nad oes ganddynt GDU?

Gall plentyn / person ifanc gael anawsterau dysgu nad ydynt yn cael eu hystyried yn ADY. Mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu cefnogi yn y dosbarth gyda darpariaeth gyffredinol, sef cymorth sydd ar gael i bob plentyn.

Cysylltwch â Ni