Ar-lein, Mae'n arbed amser

Llywodraeth Cymru Y Cynnig Addysg/Gofal Plant 30 awr

Beth yw'r Cynnig Gofal Plant i Gymru?

Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg feithrin gyfun a gofal plant ychwanegol a ariennir am hyd at 48 wythnos y flwyddyn i rieni cymwys plant tair i bedair oed. Bydd y Cynnig yn adeiladu ar hawl plant i gael addysg feithrin bresennol yn ystod y tymor ac yn darparu hyd at 30 awr o ofal plant wedi'i ariannu am naw wythnos o wyliau'r ysgol (mae wythnosau gwyliau ysgol yn pro-rata, 3 wythnos y tymor, yn dibynnu ar ba dymor y cadarnheir eich cymhwysedd).

Faint o oriau o ofal plant ydw i'n gymwys i'w dderbyn?

Mae'r cynnig yn uchafswm o 30 awr o addysg feithrin gyfun a gofal plant ychwanegol wedi'i ariannu.  Ym Merthyr Tudful bydd pob rhiant cymwys yn cael cynnig o leiaf 12.5 awr o Addysg Blynyddoedd Cynnar a 17.5 awr o Ofal Plant. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r rhai sy'n dymuno defnyddio'r cynnig o fewn Awdurdod Lleol arall.

Nid yw'n ofynnol i rieni gael mynediad i'w hawl i addysg feithrin er mwyn cael mynediad at elfen gofal plant y Cynnig.  Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p'un a ydynt yn eu cyrchu ai peidio.

Mae plant sy’n preswylio ym Merthyr Tudful yn gymwys i gael lle addysg llawn amser o'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed.  Mae hyn yn golygu, o'r pwynt hwnnw, na all plant Merthyr Tudful gael mynediad at ofal plant a ariennir gan y Cynnig Gofal Plant yn ystod y tymor.  Maen nhw'n dal i allu cael mynediad at ofal plant a ariennir yn ystod gwyliau tan ddiwedd gwyliau'r haf yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed. Mae'r polisi hwn yn berthnasol hyd yn oed os nad yw rhieni'n dymuno cael mynediad i addysg feithrin neu os yw'r plentyn yn mynychu ysgol mewn Awdurdod Lleol gwahanol a bydd yn parhau i dderbyn lle addysg rhan amser yn ystod y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Mae elfen addysg y cynnig hwn yn ddarostyngedig i bolisi Derbyn Ysgolion arferol Merthyr Tudful.  Rhaid i rieni wneud cais am le mewn addysg feithrin erbyn y dyddiadau a nodir ar dudalen Derbyniadau Ysgol Merthyr Tudful.  Mae hwn yn gais ar wahân i'r un a wnaed ar gyfer yr elfen gofal plant a ariennir o'r Cynnig Gofal Plant.

Os bydd ysgol yn cynnig dechrau fesul tipyn i'r tymor pan fydd eich plentyn yn dechrau am y tro cyntaf, nid yw'n bosibl hawlio oriau gofal plant a ariennir gan y Cynnig Gofal Plant pan nad yw'ch plentyn yn yr ysgol.

Mae rhagor o fanylion am sut i wneud cais am le addysg feithrin i'w gweld mewn derbyniadau i'r ysgol | Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pryd fydd fy mhlentyn yn dod yn gymwys?

Mae'r siart isod yn esbonio pryd y gallwch wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Os yw'ch plentyn yn cael ei eni rhwng Yn gymwys o Yn gymwys i Ceisiadau ar agor
Medi 1 2019 – Rhagfyr 31 2019

Ionawr 9 2023 (dechrau Tymor y Gwanwyn)

Awst 31 yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed 2024 Agored
Ionawr 1 2020 –  Mawrth 31 2020 17 Ebrill 2023 (dechrau tymor yr haf) Awst 31 yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed 2024 Agored
Ebrill 1 2020 – Awst 31 2020 Medi 4 2023 (dechrau tymor yr hydref) Awst 31 yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed 2024 Agored
Medi 1 2020 –  Rhagfyr 31 2020 Ionawr 8 2024 (dechrau tymor y gwanwyn) Awst 31 yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed 2025 Agored
Ionawr 1 2021 – Mawrth 31 2021 Ebrill 8 2024 (dechrau tymor yr haf) Awst 31 yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed 2025 Agored
Ebrill 1 2021 – Awst 31 2021 Medi 2 2024 (dechrau tymor yr Hydref) Awst 31 yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed 2025

Agored

1 Medi 2021 - 31 Rhagfyr 2021 6 Ionawr 2025 (dechrau am tymor yr gwanwyn) 31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2026

23 Hyrdref 2024

1 Ionawr 2022 - 31 Mawrth 2022 28 Ebrill 2025 (dechrau am dymor yr haf) 31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2026

12 Chwefror 2025

Gwiriwch a ydych chi'n gymwys i gael Cynnig Gofal Plant Cymru a gwnewch gais yma: Gwiriwch a ydych chi'n gymwys i gael Cynnig Gofal Plant Cymru | GOV. CYMRU

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cynnig ym Merthyr Tudful e-bostiwch: childcare.offer@merthyr.gov.uk

Llinell gymorth Cynnig Gofal Plant i Gymru. 

Ffôn: 03000 628 628

Ymunwch yn y sgwrs ar-lein - edrychwch am yr hashnod #ChildcareOfferWales ar gyfryngau cymdeithasol.