Ar-lein, Mae'n arbed amser

Llywodraeth Cymru Y Cynnig Addysg/Gofal Plant 30 awr

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod gofal plant fforddiadwy sydd ar gael ac sy’n hygyrch yn caniatáu rhieni i weithio gan gefnogi ei ymdrech Llywodraeth Cymru i wella ffyniant economaidd, ymdrin â thlodi a lleihau anghydraddoldeb.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i ddarparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant cyfunol ar gyfer rhieni plant tair a phedair blwydd oed sy’n gweithio am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

O Ionawr 2019, Merthyr Tudful fydd yr awdurdod ymgysylltiol ar gyfer y Cynnig a bydd y Cynnig ar gael ymhob ardal ledled y fwrdeistref. .

Nodwch: Bydd y Cynnig Gofal Plant 30 awr yn cael ei weinyddu gan RhCT, sef yr awdurdod a fydd yn darparu’r rhaglen. Byddant yn gyfrifol am brosesu ceisiadau gan rieni, pennu cymhwysedd a hysbysu rhieni o’r canlyniad. Hwy hefyd fydd yn prosesu ac yn gwneud taliadau i’r darparwyr gofal plant a fydd yn darparu’r Cynnig.

 

Pryd fydd fy mhlentyn yn gymwys?

Mae’r siart isod yn esbonio pryd y gallwch wneud cais am y Cynnig Gofal Plant:

Ganwyd eich plentyn rhwng Cymwys o Cymwys hyd at Ceisiadau ar agor
1 Ionawr 2017 - 31 Mawrth 2017 1 Medi 2020 (dechrau tymor yr hydref ) GOHIRIEDIG – CAFODD Y CYNNIG AM OFAL PLANT EI ATAL 31 Awst yn dilyn ei 4ydd pen blwydd 2021 10 Awst 2020
1 Ebrill 2017 - 31 Awst 2017 1 Medi 2020 (dechrau tymor yr hydref ) 31 Awst yn dilyn ei 4ydd pen blwydd 2021 31 Awst 2020
1 Medi 2017 - 31 Rhagfyr 2017 4 Ionawr 2021 (dechrau tymor y gwanwyn) 31 Awst yn dilyn ei 4ydd pen blwydd 2022 23 Tachwedd 2020
1 Ionawr 2018 - 31 Mawrth 2018 12 Ebrill 2021 (dechrau tymor yr haf) 31 Awst yn dilyn ei 4ydd pen blwydd 2022 8 Mawrth 2021
1 Ebrill 2018 - 31 Awst 2018 2 Medi 2021 (dechrau tymor yr hydref ) 31 Awst yn dilyn ei 4ydd pen blwydd 2022 5 Gorffennaf 2021
1 Medi 2018 - 31 Rhagfyr 2018 4 Ionawr 2022 (dechrau tymor y gwanwyn) 31 Awst yn dilyn ei 4ydd pen blwydd 2023 15 Tachwedd 2021
1 Ionawr 2019 – 31 Mawrth 2019 25 Ebrill 2022 (dechrau tymor yr haf)

31 Awst yn dilyn ei 4ydd pen blwydd

2023
 

 

Gwybodaeth i rieni
Gwybodaeth ar gyfer Darparwyr Gofal Plant
Rhestr o ddarparwyr sydd wedi ymuno â'r cynnig
Lle y gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant?

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru lle y gallwch ddod i wybod rhagor am y Cynnig Gofal Plant a chael ateb i rai cwestiynau byr: Gofal Plant Llywodraeth Cymru

Gallwch hefyd gysylltu â Llywodraeth Cymru, unrhyw bryd â’ch sylwadau:

e-bost: TalkChildCare@wales.gsi.gov.uk

Post:

Tîm y Cynnig Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays – 2ail Lawr y Gogledd
Caerdydd, CF10 3NQ

Y Cyfryngau Cymdeithasol: Edrychwch am yr hashnod er mwyn ymuno â’r drafodaeth ar-lein #TalkChildcare      

Ffyrdd eraill o ddweud eich dweud:

Gwasanaeth Gwybodaeth y Teulu: Gwasanaeth Gwybodaeth y Teulu (GGyT) yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth ar wasanaethau lleol ar gyfer teuluoedd a gofalwyr. Mae GGyT ymhob awdurdod lleol. Mae  GGyT yn darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor sy’n rhad ac am ddim ac sy’n ddiduedd yn ogystal â chymorth â chostau gofal plant a gwasanaethau hamdden www.merthyrfis.org